Jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden' overzicht bij de begroting te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden. Saldo Begroting 2020 kan afwijken vanwege mutaties in de taxonomie van taken.

Tabel: TV.01 Taakvelden

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

BEGROTING

BEGROTING

LASTEN

-/-REKENING

0.1

Bestuur

-7.347

-8.173

-8.223

-50

0.10

Mutaties reserves

-14.824

-26.776

-26.736

40

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

-9.652

-9.652

0.2

Burgerzaken

-5.110

-5.444

-5.029

415

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-2.240

-2.330

-5.720

-3.390

0.4

Overhead

-62.672

-62.674

-58.598

4.076

0.5

Treasury

-3.979

-3.979

-4.466

-487

0.61

OZB woningen

-1.408

-1.408

-1.631

-223

0.62

OZB niet-woningen

-1.084

-1.084

-1.289

-205

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-546

-688

-80

608

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

-87

-87

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-10.563

-11.811

-11.672

139

1.2

Openbare orde en veiligheid

-3.764

-4.789

-4.741

48

2.1

Verkeer en vervoer

-20.963

-20.731

-21.358

-627

2.2

Parkeren

-3.389

-3.441

-3.001

440

2.4

Economische havens en waterwegen

-303

-300

-271

29

2.5

Openbaar vervoer

-563

-571

-695

-124

3.1

Economische ontwikkeling

-3.207

-3.307

-1.834

1.473

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-8.926

-6.647

-5.375

1.272

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.019

-1.019

-1.056

-37

3.4

Economische promotie

-148

-148

-151

-3

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.536

-1.536

-1.084

453

4.2

Onderwijshuisvesting

-16.074

-16.875

-16.905

-30

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-13.881

-14.297

-12.347

1.949

5.1

Sportbeleid en activering

-6.168

-6.178

-6.592

-414

5.2

Sportaccommodaties

-10.056

-10.471

-9.777

694

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-16.290

-17.204

-17.100

104

5.4

Musea

-4.916

-5.392

-5.907

-514

5.5

Cultureel erfgoed

-434

-434

-439

-5

5.6

Media

-4.419

-4.419

-4.388

31

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-15.709

-17.915

-16.752

1.163

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-14.396

-15.295

-14.433

862

6.2

Wijkteams

-14.425

-14.425

-14.768

-343

6.3

Inkomensregelingen

-65.585

-90.487

-91.392

-905

6.4

Begeleide participatie

-23.953

-25.767

-24.549

1.218

6.5

Arbeidsparticipatie

-4.588

-6.168

-3.550

2.618

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-8.419

-10.701

-8.304

2.396

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-29.006

-27.827

-31.629

-3.803

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-31.812

-33.141

-39.464

-6.323

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-47.797

-53.995

-46.508

7.487

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-5.285

-5.652

-5.448

205

7.1

Volksgezondheid

-7.094

-6.978

-6.949

29

7.2

Riolering

-9.537

-9.359

-9.461

-102

7.3

Afval

-13.342

-13.342

-14.994

-1.652

7.4

Milieubeheer

-11.937

-12.115

-11.843

273

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.527

-4.527

-4.458

69

8.1

Ruimtelijke ordening

-6.069

-6.228

-9.651

-3.423

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-25.007

-31.504

-37.350

-5.847

8.3

Wonen en bouwen

-7.065

-7.086

-7.579

-494

TOTAAL LASTEN

-571.382

-634.638

-645.286

-10.648

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

BEGROTING

BEGROTING

BATEN

-/-REKENING

0.1

Bestuur

483

483

482

-1

0.10

Mutaties reserves

41.529

62.875

56.981

-5.895

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

2.479

2.479

1.793

-686

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

722

736

3.884

3.148

0.4

Overhead

15.390

15.390

17.418

2.028

0.5

Treasury

6.238

6.238

4.553

-1.685

0.61

OZB woningen

26.103

26.103

26.189

86

0.62

OZB niet-woningen

21.654

21.654

20.953

-701

0.63

Parkeerbelasting

2.781

2.434

2.361

-73

0.64

Belastingen overig

2.399

2.322

2.441

118

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

298.528

313.271

316.278

3.008

0.8

Overige baten en lasten

785

785

572

-213

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7

7

8

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.578

1.578

1.310

-268

2.1

Verkeer en vervoer

1.337

1.487

2.302

815

2.2

Parkeren

296

498

453

-46

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

60

60

178

118

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

27

27

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.926

6.647

3.880

-2.767

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

507

407

402

-5

3.4

Economische promotie

0

0

0

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

10

10

17

7

4.2

Onderwijshuisvesting

2.308

2.314

2.835

521

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.884

6.884

6.490

-394

5.1

Sportbeleid en activering

21

21

122

101

5.2

Sportaccommodaties

3.486

3.284

3.414

129

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.975

3.975

3.895

-80

5.4

Musea

174

174

645

472

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

4

4

5.6

Media

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

30

30

175

145

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

460

504

475

-29

6.2

Wijkteams

36

36

70

34

6.3

Inkomensregelingen

50.767

74.231

75.935

1.705

6.4

Begeleide participatie

0

0

47

47

6.5

Arbeidsparticipatie

816

816

1.550

735

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

905

905

626

-279

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

162

117

2.371

2.253

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

38

38

1.393

1.355

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

1.770

1.770

3.822

2.052

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

42

42

252

210

7.1

Volksgezondheid

52

52

149

97

7.2

Riolering

13.512

13.512

13.850

339

7.3

Afval

18.511

18.511

18.128

-383

7.4

Milieubeheer

39

39

914

875

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

5.729

5.729

4.982

-748

8.1

Ruimtelijke ordening

1.182

1.272

5.716

4.444

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

24.481

30.735

28.208

-2.527

8.3

Wonen en bouwen

4.188

4.182

6.737

2.555

TOTAAL BATEN

571.382

634.638

645.286

10.648

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49