Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de griffier en de gemeentesecretaris. Van overige functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort overschrijden andere (niet-top) functionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en hoeven derhalve niet gepubliceerd.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 is € 201.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier ruim onder.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

bedragen x € 1

N.W. Kamphorst

E. Lans

Functiegegevens

Directeur/ gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking

[ja]

[ja]

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

146.680

103.635

Beloningen betaalbaar op termijn

21.066

19.751

Subtotaal

167.746

123.386

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

167.746

123.386

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

H.B.P. Elbers

E. Lans

Functiegegevens

Directeur/gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking

[ja]

[ja]

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

173.188

101.321

Beloningen betaalbaar op termijn

20.812

16.416

Subtotaal

194.000

117.737

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

194.000

117.737

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49