Home

Bijlagen

 • ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

 • ABRI

Een kleine, niet afgesloten wachtruimte, die beschutting biedt tegen de elementen

 • ABT

Amersfoort Business Team

 • Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen

 • AGV

Als Gevolg Van

 • AOJ

Aansluiting Onderwijs en Jeugd

 • APV

Algemene Plaatselijke Verordening

 • ASF

Amersfoortse Sport Federatie

 • ASV

Algemene Subsidieverordening

 • ATP

Association of Tennis Professionals

 • AV

Amersfoort Vernieuwt

 • AVU

Afvalverwijdering Utrecht  

 • AZC

Asielzoekerscentrum

 • BACK

Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat

 • BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 • B&W

Burgemeester en Wethouders

 • BBP

Bruto Binnenlands Product

 • BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

 • BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

 • BCF

Belasting Toevoegende Waarde compensatiefonds

 • BENG

Bijna Energie Neutrale Gebouwen

 • BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

 • BHV

Bedrijfshulpverlening

 • BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

 • BIO

Bouwkundige- , Installatietechnische -en Organisatorische voorzieningen

 • BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

 • BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

 • BRP

Basisregistratie Personen

 • BSA

Breed Spectrum Aanbieders

 • BSO

Buitenschoolse Opvang

 • BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

 • BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

 • BVC

Boomveiligheidscontrole

 • BVH

Basisvoorziening Handhaving

 • BW

Beschermd Wonen   

 • BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

 • CB

Collegebericht

 • CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort

 • CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

 • CCNL

Collectie Centrum Nederland

 • CE

Circulaire Economie

 • CNME

Centrum voor Natuur- en Milieu educatie

 • CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

 • COL

Corona-overbruggingslening

 • COVID-19

Coronavirus Disease 2019

 • CSG

Centraal StadsGebied

 • C.V.

Coöperatieve Vereniging

 • CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

 • dB(A)

Decibel (Toevoeging (A) betekent dat de geluidssterkte door middel van filtering voor het menselijk oor waarneembaar is gemaakt)

 • DBL

Duurzaam Bouwloket

 • DO

Duurzaam Ondernemen

 • DPIA

Data Protection Impact Assessment

 • DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

 • DVO

Dienstverleningsovereenkomst

 • DWH

Datawarehouse

 • EBB

Europese Betalingsbevelprocedure

 • ECB

Europese Centrale Bank

 • EBU

Economic Board Utrecht

 • EED

Ernstig Enkelvoudige Dyslexie

 • EMU

Economische en Monetaire Unie

 • ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

 • ENG

Energie Neutrale Gebouwen

 • ESF

Europees Sociaal Fonds

 • ETS

Essentaksterfte

 • EZK

Economische Zaken en Klimaat

 • FACT

Flexible Assertive Community Treatment

 • FG

Functionaris Gegevensbescherming

 • Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

 • FIWARE Lab

In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-faciliteiten en de standaard bouwstenen

 • FTE

Fulltime-Equivalent / werktijdfactor

 • G40

Netwerk van 40 grote steden (excl. de vier grootste steden)

 • Geo-data

Een verzamelnaam voor alle gegevens (virtueel of fysiek) die aan een plek op de aardbol gerelateerd zijn; het gaat hier om de locatie van deze gegevens vastgelegd in coördinaten.

 • GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

 • GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

 • GGD-RU

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

 • GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

 • GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

 • GoW

Goed Op Weg

 • GR

Gemeenschappelijke Regeling

 • GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

 • GT

Gemeentelijke Telecommunicatie

 • HOF

Wet Houdbare Overheids Financiën

 • (H)OV

(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer

 • IAAS

Infrastructure As A Service

 • ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

 • IHP

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

 • IMC

Weekendschool

 • IOAW

Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

 • IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

 • ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

 • IT

Information Technology

 • IU

Integratie-Uitkering

 • IUSD

Integratie-Uitkering Sociaal Domein

 • JDK

Japanse Duizendknoop

 • JGZ

Jeugdgezondheidszorg

 • J&V

Justitie en Veiligheid

 • KANS

Klimaatadaptatie Nederlandse Steden

 • KCC

Klant Contact Centrum

 • KCS

Klant Contact Services

 • KPI

Kritieke prestatie-indicatoren

 • KPOA

Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort

 • KWh

Kilowattuur

 • LHBTI++

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen

 • LTA

Landelijk Transitiearrangement

 • m2

Vierkante Meter

 • m3

Kubieke Meter

 • MaaS

Mobility as a Service

 • MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

 • MDA

Multidisciplinaire Aanpak

 • MER

Milieueffectrapportage

 • MFA

Multifunctionele Accommodaties

 • MKB

Midden- en Kleinbedrijf

 • MJP-OR

Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte

 • MPG

Meerjaren Programma Grondexploitaties

 • NCNP

No-Cure-No-Pay Bureau

 • NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

 • NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

 • NS

Nederlandse Spoorwegen

 • NSVV

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

 • NVRD

Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten

 • OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

 • OC(&)W

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • ODRU

Omgevingsdienst Regio Utrecht

 • o/g

Opgenomen Gelden

 • OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 • OLV

Onze Lieve Vrouwe

 • OM

Openbaar Ministerie

 • OMNV

Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf

 • OOV

Openbare Orde en Veiligheid

 • OPK

Oud Papier en Karton

 • OSJ

Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp

 • OTS

Ondertoezichtstelling

 • O&S

Onderzoek en Statistiek

 • OV

Openbaar vervoer

 • OZB

Onroerendezaakbelasting

 • PABV

Parkeren Amersfoort BV

 • PFAS

Poly- en Perfluoralkylstoffen

 • PGB

Persoonsgebonden Budget

 • PGA

Persoonsgerichte Aanpak

 • PM

Ter herinnering

 • PMD

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken

 • PO

Primair onderwijs

 • POH

Praktijkondersteuner huisarts

 • PPS

Publiek-Private Samenwerking

 • P+R

Parkeer en Reis-voorziening

 • PRO

Praktijkonderwijs

 • PU

Provincie Utrecht

 • PVA

Plan Van Aanpak

 • PV-panelen

Andere benaming voor zonnepanelen

 • PvE

Programma van Eisen

 • PVT

Participatieverklaringstraject

 • RAVU

Regionale Ambulance Voorziening Utrecht

 • RB

Raadsbesluit

 • REA

Regionale Economische Agenda

 • RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • RCI

Regional Competitive Index

 • RES

Regionale Energiestrategie

 • RIB

Raadsinformatiebrief

 • RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

 • RIONED

Een stichting die stimuleert dat ervoor voor de riolering en water wordt gezorgd in elke stad in Nederland

 • RIS

Regionale Innovatie Strategie

 • RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

 • RLI

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

 • RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten

 • RO

Ruimtelijke ontwikkeling

 • ROC

Regionaal Opleidingscentrum

 • ROCOV

Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

 • ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

 • ROVA

Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen

 • RRE

Regeling Reductie Energiegebruik

 • RREW

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

 • RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

 • RSV

Reserve Stedelijke Voorzieningen

 • RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

 • RVS

Regionale Veiligheidsstrategie

 • RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving

 • SAVE

Samenwerken aan Veiligheid (Samen Veilig Midden-Nederland, Utrecht)

 • SBI

Sociale Basis Infrastructuur

 • SBR

Styrene-Butadiene Rubber

 • SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • SD

Sociaal Domein

 • SDE++

Stimulering Duurzame Energietransitie

 • SOVEE

Stichting Onderwijs Voorrang Eemland

 • SRO

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen

 • SRU

Samenwerking Regio Utrecht

 • SV

Stedelijke Vernieuwing

 • SW

Sociale Werkvoorziening

 • SWA

Sociale Wijkteams Amersfoort

 • TASO

Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties

 • TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Corona

 • TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • TVS

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

 • TVW

Transitievisie Warmte

 • u/g

Uitgeleend Geld

 • U10

Netwerk van 10 gemeenten in de provincie Utrecht: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist

 • U16

Netwerk van 16 gemeenten in de provincie Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist

 • UPJO

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

 • URECA

Utrecht Region Economische Corona Alliantie

 • UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

 • VIA

Verder In Arbeid

 • VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

 • V(S)O-Pro

Voortgezet (speciaal) Onderwijs en Praktijkonderwijs

 • VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

 • VO

Voortgezet Onderwijs

 • VOF

Vennootschap Onder Firma

 • VPB

Vennootschapsbelasting

 • VRI

Verkeersregelinstallatie

 • VRU

Veiligheidsregio Utrecht

 • VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

 • VSV

Vroegtijdig schoolverlaten

 • VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 • VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging Van Eigenaren

 • VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • WEC

Wet op Expertise Centra

 • WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

 • WHO

World Health Organization

 • WKO

Warmte- en Koudeopslag

 • WLZ

Wet Langdurige Zorg

 • Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

 • WNT

Wet Normering Topinkomens

 • WOZ

Waardering Onroerende Zaken

 • WPO

Wet op het Primair Onderwijs

 • WSP

WerkgeversServicepunt

 • Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

 • WVO

Wet op het Voortgezet Onderwijs

 • WWAC

Weighted Average Cost of Capital

 • ZoNMW

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

 • Zvw

Zorgverzekeringswet

 • ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49