Home

Inleiding

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2020. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten.
 In die programma’s vindt u ook de financiële analyses terug. Een kleine leeswijzer hierbij:
Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizendtallen, tenzij anders vermeld. Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij, conform onze financiële verordening, doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.
In sommige programma's komen grote projecten ter sprake. We nemen iets op in het overzicht van de (grote) projecten in de volgende gevallen: a) ze worden geactiveerd (bijvoorbeeld investeringen) of komen ten laste van een voorziening en zijn groter dan € 4,8 miljoen; b) ze komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie en zijn groter dan € 1 miljoen; c) het zijn projecten die politiek / bestuurlijk van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. Over de grondexploitaties rapporteren we via het MeerjarenProgramma Grondexploitaties (MG) en vallen hier dus buiten.
Voorafgaand aan de programma’s geven wij ook een overzicht van enkele belangrijke thema's en de geleerde lessen. Een jaarverslag is immers niet alleen bedoeld om terug te kijken en verantwoording af te leggen, maar ook om te leren over zaken die goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Na de programma’s volgen de paragrafen die wij verplicht zijn om op te nemen in onze begroting en jaarstukken. Die onderdelen samen heten het jaarverslag.
Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met een financiële analyse op hoofdlijnen, het rekeningresultaat per programma en de balans met een uitgebreide toelichting daarbij, waaronder ook een overzicht van de reserves en voorzieningen. Tot slot volgen nog enkele bijlagen die betrekking hebben op achtergrondinformatie zoals Amersfoort in cijfers, maar ook het verstrekte subsidieoverzicht.
Het hele jaar 2020 heeft in het teken gestaan van corona. In deze jaarstukken komt dit ook op diverse plekken tot uitdrukking. Zo gaan we in de bestuurlijke inleiding in op de effecten van corona op Amersfoort. Per programma geven we aan wat zowel de beleidsmatige als ook de financiële impact van corona is geweest in 2020.
Per programma is een overzicht van de baten en lasten met betrekking tot corona in 2020 opgenomen. Afhankelijk van de mutaties in de programma’s bevat de kolom begroting na wijziging onder andere de taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2020.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49