Jaarrekening

Balans

Balans Activa

Tabel: BA.01 ACTIVA

ACTIVA

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Vaste Activa

Immateriële Vaste Activa

730

605

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

730

605

Materiële Vaste Activa

413.110

417.107

Investeringen met een economisch nut

333.794

327.626

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

13.824

21.838

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

62.991

65.141

In Erfpacht

2.502

2.502

Financiële Vaste Activa

80.569

63.358

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

6.168

7.668

Leningen aan:

- Deelnemingen

5.156

5.100

Overige langlopende geldleningen

63.683

45.417

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

5.562

5.173

Totaal Vaste Activa

494.409

481.070

Vlottende Activa

Voorraden

112.909

89.003

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

99.153

77.896

Gereed product en handelsgoederen

13.756

11.106

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

49.909

47.911

Vorderingen op openbare lichamen

38.471

31.997

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar

0

0

Rekening-courant financiële instellingen

2.055

1.639

Rekening-courant niet- financiële instellingen

55

59

Overige vorderingen

9.328

14.216

Liquide Middelen

45

27

Kassaldi

6

0

Banksaldi

39

27

Overlopende Activa

26.839

24.326

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

12

27

- Overige Nederlandse overheidslichamen

12.894

13.756

- Het Rijk

0

108

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

13.932

10.435

Totaal Vlottende Activa

189.702

161.268

Totaal ACTIVA

684.110

642.338

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0.

Balans Passiva

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

185.142

164.550

Algemene Reserve

76.120

59.377

Bestemmingsreserves

103.304

95.521

Gerealiseerd resultaat

5.718

9.652

Voorzieningen

74.052

84.411

A. Onderhoudsegalisatie

4.832

5.701

B. Middelen derden

28.988

35.256

C. Verplichtingen, verliezen en risico's

40.232

43.454

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

320.333

284.062

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

286.781

256.379

- Binnenlandse bedrijven

20.087

15.266

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

11.283

10.766

Waarborgsommen

1.481

979

vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

700

672

Totaal Vaste Passiva

579.527

533.023

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

59.643

56.521

Overige Kasgeldleningen

25.000

20.000

Banksaldi

5.842

16.482

Overige schulden

28.801

20.039

Overlopende Passiva

44.940

52.793

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

148

0

- Het Rijk

2.288

8.003

- overige Overheid

6.133

7.000

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

5.487

4.868

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

30.884

32.922

Totaal Vlottende Passiva

104.584

109.314

Totaal PASSIVA

684.110

642.338

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2020 € 754.806

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49