Paragrafen

Lokale Lasten

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Doelstellingen

·Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau. Bij de kwaliteit en het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven, maar wél reëel en op een gemiddeld niveau zijn.
·Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

Onze inzet

De aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking is op 31 januari 2020 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2019.
De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2018) een stijging zien van gemiddeld 8,1%. Bij niet-woningen was er ook sprake van een stijging. Deze stijging lag gemiddeld op 0,8%. Er zijn 77.412 waardebeschikkingen verzonden. Het bezwaarpercentage bedraagt 2,6% (2.001 bezwaarschriften). Evenals in voorgaande jaren lag ook in 2020 het zwaartepunt op bezwaren tegen niet-woningen en valt het op dat het aandeel ingediende bezwaarschriften van zogenaamde No-Cure-No-Pay-bureaus verder toeneemt. Tegen de waarde van woningen wordt 2,0% bezwaar gemaakt. Landelijk was dit percentage 2,4%. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2020 afgehandeld.
Ook in 2020 heeft Amersfoort het oordeel ‘goed’ van De Waarderingskamer, toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, behouden.
Naast enkele gemeentelijke belastingen wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoning forfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingsstelsel.
In het kader van de digitale toegankelijkheid en dienstverlening wordt jaarlijks gebruik gemaakt van de berichtenbox van MijnOverheid. Bijna 50% van alle aanslagen werd digitaal verzonden. Ten opzichte van 2017, het jaar waarin de verzending via MijnOverheid voor het eerst werd toegepast, is dit percentage met bijna 10% gestegen. Doordat de ministerraad in 2017 heeft besloten om vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid door te belasten aan afnemers heeft Amersfoort ook in 2020 te maken met een toename van de vaste uitvoeringskosten.
In 2020 heeft er een verdere doorontwikkeling van de digitale belastingbalie plaatsgevonden. Hierdoor is de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven rondom het proces van waarderen, heffen en innen 24/7 bereikbaar. Inwoners kunnen bijvoorbeeld digitaal hun aanslagen en taxatieverslagen raadplegen, wijzigingen doorgeven en betalen via iDeal.
Ten aanzien van corona heeft Amersfoort, waar mogelijk op het gebied van belastingen, maatregelen  getroffen. Om ondernemers tegemoet te komen zijn er in 2020 enkele maatregelen getroffen. Er is besloten geen precariobelasting te heffen over extra vierkante meters terras en de periode dat de terrassen gesloten waren. Verder zijn de aanslagen voor de reclamebelasting later verzonden en worden de aanslagen precariobelasting pas in 2021 verstuurd.
In het licht van het ondersteunen van ondernemers en andere gedupeerden worden betalingsregelingen overeengekomen en wordt veel maatwerk toegepast. Hiervan hebben meer dan 110 ondernemers gebruik van gemaakt en is er voor circa € 700.000 aan betalingsregelingen getroffen. Het afsluiten van betalingsregelingen geniet de voorkeur boven langer uitstel van betaling omdat mogelijke betalingsproblemen sneller inzichtelijk zijn en er gericht contact gezocht kan worden. Tot slot is ook de invorderingsrente verlaagd tot 0,01%. In de voorziening dubieuze debiteuren wordt tevens rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis.

Afvalstoffenheffing

In 2020 zijn er als gevolg van een aanbesteding nieuwe afvalcontracten afgesloten. Zo is er in 2020 een eind gekomen aan de lage tarieven van de afgelopen jaren voor de gemeente. Dit komt mede doordat er veel meer aanbod van restafval en GFT is wat het verwerkingstarief duurder maakt. Deze nadelige kostenontwikkeling heeft direct effect op de kostenbasis en resultaat aangezien ook andere kosten waaronder de compensabele BTW hoger uitvallen.

Tabel: PL.01 Kostenbasis afvalstoffenheffing

Begroting 2020

realistatie 2020

Afwijking

AVU

3.901

5.699

-1.798

ROVA

9.428

8.930

498

Zwerfafval

1.100

1.100

0

Compensabele BTW

2.703

3.026

-323

Oninbaar

15

39

-24

Kwijtschelding

992

944

48

Overige kosten

1.019

1.310

-291

Opbrengst oud papier en PMD

-1.974

-2.060

86

Totale kosten

17.184

18.988

-1.804

Opbrengst afvalstoffenheffing

17.184

16.660

524

Verschil

0

2.328

-2.328

Rioolheffing

De opbrengst rioolheffing viel licht hoger uit ten opzichte van de raming. Het saldo wordt toegevoegd aan een voorziening beklemde middelen, waardoor het saldo beschikbaar blijft voor het product riool.

Tabel: PL.02 Kostenbasis rioolheffing

Begroting 2020

realistatie 2020

Afwijking

Dotatie voorziening riolering

5.750

6.016

-266

Kwijtschelding

151

152

-1

Oninbaarverkaringen

15

32

-17

Straatreiniging

687

687

0

Beheer wegen en watergangen

807

807

0

Compensabele BTW

1.974

1.923

51

Overige kosten

4.128

4.121

7

Totale kosten

13.512

13.738

-226

Opbrengst rioolheffing

13.512

13.738

-226

Verschil

0

0

0

Herwaardering

Voor de rioolheffing geldt dat de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. De hoogte van de tarieven is daarom afhankelijk van de uitkomst van de herwaardering. Evenals bij de OZB is de ontwikkeling van de WOZ-waardes niet relevant voor de hoogte van de gemiddelde aanslag. Voor de tarieven en de uitkomst van de herwaardering Wet WOZ verwijzen wij u naar de belastingvoorstellen. De WOZ-beschikkingen zijn op 31 januari 2020 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt.
De Wet WOZ vereist verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2019. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2018) een stijging zien van gemiddeld 8,1%. Bij niet-woningen was er ten opzichte van een jaar eerder weer sprake van een stijging. De stijging lag gemiddeld op 0,8%.

Precariobelasting nutsbedrijven

Het Rijk heeft de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven beperkt. Gemeenten die deze belasting in 2016 al hieven mogen deze nog tot en met 2021 blijven heffen met maximaal het tarief dat gold in 2016. Amersfoort valt binnen deze overgangsregeling. De precario voor nutsbedrijven is vanaf 2019 gedeeltelijk opgenomen in de OZB. De opbrengst precariobelasting wijkt in positieve zin af van de raming.

De hondenbelasting laat als gevolg van een afname van het aantal honden een daling van de opbrengst zien.

Lastenontwikkeling burgers

De peilaanpassing is voor 2020 vastgesteld op 2%. De gemiddelde OZB-aanslag is verhoogd met de peilaanpassing. Een andere maatregel is de afbouw van de precariobelasting. Het Rijk heeft besloten de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven af te schaffen per 2022. Uw raad heeft ervoor gekozen om de precariobelasting geleidelijk af te bouwen. Deze afbouw bedroeg in 2020 € 575.000.  Daarnaast vervalt de incidentele korting van € 650.000, zoals die in 2019 gold. Deze maatregelen tezamen zorgen voor een verhoging van de gemiddelde aanslag OZB met 4,9%. Met de stijging van de lasten voor afval (1,1%) en riool (1,8%) was de ontwikkeling van de woonlasten in 2020 voor woningen van gemiddeld +3,8% en voor bedrijven gemiddeld +4,2%. Voor huurders van woningen geldt een iets lagere ontwikkeling. Gebruikers van woningen betalen geen OZB. Zie voor een overzicht onderstaande tabel. Bij de bepaling van de woonlasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een Amersfoortse woning van € 278.000.

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers
(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens

2019

2020

Ontwikkeling

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

58

59

1,7%

Afvalstoffenheffing

207

216

4,3%

Lasten huurders

265

275

3,8%

OZB-eigenarendeel

351

368

4,8%

Rioolheffing-eigenarendeel

72

73

1,4%

Meerpersoonshuishoudens

2019

2020

Ontwikkeling

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

58

59

1,7%

Afvalstoffenheffing

260

266

2,3%

Lasten huurders

318

325

2,2%

OZB-eigenarendeel

351

368

4,8%

Rioolheffing-eigenarendeel

72

73

1,4%

Lasten eigenaren / bewoners

741

766

3,4%

Lastenontwikkeling bedrijven

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een (gemiddelde) waarde van het bedrijfspand van € 660.000:

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven
(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (c.q. niet-woningen)

2019

2020

Ontwikkeling

OZB-gebruikersdeel

1.708

1.790

4,8%

Rioolheffing-gebruikersdeel

408

415

1,7%

Lasten huurders

2.116

2.205

4,2%

OZB-eigenarendeel

2.090

2.190

4,8%

Rioolheffing-eigenarendeel

552

562

1,8%

Lasten eigenaren

2.642

2.752

4,2%

Lasten eigenaren / bewoners

4.758

4.957

4,2%

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De opbrengst OZB laat een positief saldo zien van € 29.000. De coronacrisis maakt de betalingspositie van particulieren en bedrijven onzekerder. Als gevolg hiervan was het noodzakelijk om de voorziening te verhogen tot € 1.197.000. Door de aanvullende dotatie  aan deze Voorziening Dubieuze Debiteuren ontstaat een negatief resultaat van € 289.000 in 2020. Ook in 2020 sprake van omzettingen van bestaande (bedrijfs)gebouwen naar een woonfunctie. De heffingsgrondslag verandert (vermindert) hierdoor en dan blijft de realisatie van de OZB achter bij de verwachting. Ook de toename van het aantal bezwaren en beroepsprocedures door NCNP bureaus hebben een negatieve invloed op de opbrengst OZB.

Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep van ongeveer 3.600 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Het totale bedrag aan verleende kwijtschelding is met ongeveer € 30.000 gedaald. in 2020 ontvingen 4.098 inwoners kwijtschelding.

Overzicht belastingopbrengsten

Tabel: PL.05 Overzicht belastingopbrengsten

BEGROTING
2020

REALISATIE
2020

VERSCHIL

Afvalstoffenheffing

17.183

16.660

-523

Hondenbelasting

710

671

-39

OZB

47.480

47.191

-289

Precariobelasting

1.308

1.345

38

Rioolheffing

13.512

13.738

226

Lasten ontwikkeling t.o.v. andere gemeenten
Sinds 2002 stelt COELO jaarlijks een overzicht op van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. in onderstaand overzicht is een selectie van vergelijkbare gemeenten met de zelfde omvang als Amersfoort opgenomen.

Woonlasten 2020 Eigenaaar - bewoner

Eenpers

Zaanstad

859

Haarlem

710

Apeldoorn

788

Utrecht

712

Arnhem

707

Zwolle

626

's-Hertogenbosch

562

Woonlasten 2020 Huurders

Eenpers

Zaanstad

586

Haarlem

406

Utrecht

442

Apeldoorn

348

Arnhem

458

Zwolle

335

's-Hertogenbosch

321

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49