Hoofdstukken

6. Bedrijfsvoering

6. Bedrijfsvoering

 Inwoners en ambtenaren praten aan een tafel tijdens een bijeenkomst over Toekomst Stadhuis in maart 2020.

Inleiding

Bedrijfsvoering
De gemeentelijke organisatie moest in 2020 door de coronacrisis van het ene op het andere moment primair vanuit huis werken. Dat heeft veel gevraagd van de wendbaarheid en de veranderkracht van de medewerkers. Er waren uitdagingen in het efficiënt samenwerken, zorgen voor een goede werk-privé balans en in de ICT-voorzieningen. Met trots kunnen we constateren dat de dienstverlening naar onze inwoners zo goed als volledig is voortgezet en dat de digitale vaardigheid van de organisatie zich verder heeft ontwikkeld. Om te zorgen dat onze medewerkers deze thuiswerkperiode zo goed als mogelijk doorkomen hebben we de afgelopen tijd specifiek aandacht besteed aan de vitaliteit van medewerkers en goede ICT-ondersteuning. Ook de ondersteuning bij het inrichten van goede thuiswerkplekken en de zorg voor juiste balans bij onze medewerkers heeft (en houdt) onze aandacht. Immers, de verwachting is dat we ook in 2021 voor een groot deel blijven thuiswerken. Tot slot zien wij ook de positieve effecten van het thuiswerken die we als goed werkgever zo veel mogelijk willen behouden.
Net als voorgaande jaren voerden wij in 2020 een strategisch personeelsbeleid om voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden, om hen opgavengericht in te kunnen zetten voor de complexe vraagstukken van de stad. Investeren in het werkplezier, de vaardigheden en ontwikkeling van onze medewerkers is daarbij van belang en bovendien blijven wij op die manier een aantrekkelijke werkgever. Diversiteit en inclusiviteit hebben daarbij steeds onze aandacht. In 2021 gaan wij daarmee verder door het actualiseren van het inclusiviteits- en diversiteitsbeleid.
Naast het zijn van een goed werkgever vinden wij het van belang dat ons eigen huis op orde is. Zo presenteerden wij in 2020 de Routekaart en het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed, waarin de plannen voor de verduurzaming van ons vastgoed zijn gepresenteerd.
Stadhuis
In 2020 zijn de volgende stappen naar een nieuw Huis voor de Stad gezet. Samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en de gemeenteraad zijn de ambities voor het nieuwe stadhuis op hoofdlijnen bepaald en samengevoegd in een ambitiedocument. Dat ambitiedocument is eind 2020 door de raad vastgesteld. Ook keurde de raad de aanpak en het budget voor de volgende fase goed. Dat betekent dat we in 2021 een ontwerpteam gaan selecteren, het programma van eisen opstellen en er een schetsontwerp gemaakt wordt. De verwachting is dat het thuiswerken ook na corona onderdeel zal blijven uitmaken van onze manier van werken. We hebben met de bouw van het nieuwe stadhuis de kans om de kennis en ervaringen van de afgelopen periode mee te nemen en kunnen op die manier de positieve onderdelen van het werken op afstand behouden door deze direct door te voeren in de inrichting van onze nieuwe werkplek.
Informatievoorziening
De digitale transformatie had al onze voornaamste aandacht binnen de informatievoorziening en deze is vanwege het werken op afstand in de afgelopen periode in een stroomversnelling gekomen. Digitalisering heeft ons het afgelopen jaar in staat gesteld om onze dienstverlening op peil te houden en om – grotendeels vanuit huis – onze reguliere werkzaamheden voort te zetten. Onze dienstverlening is op die manier in verschillende situaties toegankelijker, sneller en simpeler geworden, iets dat wij de komende jaren willen vasthouden en verder willen ontwikkelen. Het blijft daarbij zaak om oog te houden voor het voorkomen van mogelijke negatieve effecten en risico’s, zoals een verlies aan privacy en kwetsbaarheden vanwege stijgende cybercriminaliteit. Concreet hebben wij daarom de afgelopen jaren onze medewerkers via een online trainingsprogramma bewust gemaakt van mogelijk risico’s rondom privacy en informatieveiligheid.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49