6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Ja

Het betreft een klein en beheersbaar risico

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Risico

Het betreft een middelgroot risico

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

Het betreft een groot risico

Tabel: PP.6.1.1

Project

Digitaal Zaakgericht werken

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

3.922

-

3.922

Realisatie

Lasten/ Baten

3.979

-

3.979

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Communicatie over en de aandacht voor de gedragsverandering als gevolg van technologische vernieuwingen is onvoldoende.

De inrichting van zgn ‘coalitieteams’ op de afdelingen heeft ervoor gezorgd dat afdelingen in grotere mate betrokken zijn bij de (gedrags-) verandering.

2. De ontwikkelteams binnen het programma hebben een operationele insteek. Hiermee zou de meer tactische aansturing onderbelicht kunnen raken waardoor aansluiting met andere ontwikkelingen en prioriteitstelling onder de maat wordt uitgevoerd.

De kortcyclische aanhaking van de lijn-afdelingen op de werkzaamheden van het programma zorgt ervoor dat er op tactisch niveau voldoende (bij-) gestuurd kan worden.

3. Het nieuwe team bij Werk & Inkomen heeft direct na de start vertraging opgelopen omdat de werkzaamheden in verband met Corona (Tozo regeling) prioriteit kreeg. Op 1 juli zijn de oorspronkelijke werkzaamheden weer hervat.

De werkzaamheden zijn per 1-juli hervat. Het team boekt goede voortgang.

Toelichting: Vanwege toegenomen urgentie was er meer vraag naar de mogelijkheden van digitaal (thuis)werken. Mede hierdoor week de uitvoering af van de oorspronkelijke planning. Tevens is er een extra team ingezet voor de afdeling Werk en Inkomen. Deze extra inzet was qua omvang niet voorzien en om de juiste snelheid te creëren op deze werkzaamheden, was het noodzakelijk hier extra capaciteit op in te zetten. De totale uitgaven in 2020 waren € 2.038.000. Hiervoor is voor € 1.300.000 alternatieve dekking gevonden.

Tabel: PP.1.6.2

Project

Voorbereiding nieuwbouw Stadhuis

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

2.800

2.800

Realisatie

Lasten/ Baten

637

637

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

Het uitwerken en opstellen van het PvE en schetsontwerp vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht.

1. Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten

Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie

Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader

Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen

1 Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten
3. Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader
4. Onderzoek of er gebruik gemaakt kan word

Toelichting:

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49