6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Verplichte indicatoren

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Realisatie cijfers

Indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Bron

formatie in fte per 1000 inwoners

5,7

6,1

6

6,3

6,55

Bezetting in fte per 1000 inwoners

5,2

5,6

5,7

5,8

6,3

Gemeente Amersfoort

Apparaatskosten per inwoner

425

494

523

588

Gemeente Amersfoort

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

29,9

28

28,5

22

Gemeente Amersfoort

Ziekteverzuim (%)

4,6

6,1

6,5

5,3

5,3

Gemeente Amersfoort

Overhead in % van de totale lasten

7

7,3

7,7

6,8

Gemeente Amersfoort

Toelichting verplichte indicatoren

formatie in fte per 1000 inwoners

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV.

Apparaatskosten per inwoner

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
* Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 570.

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplicht op grond van de BBV.
* Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 22,6%.

Ziekteverzuim (%)

Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.

Overhead in % van de totale lasten

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49