6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Tabel: PF.6.1.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-64.928
-67.407
-63.331
4.076
Totaal baten
24.768
25.677
23.297
-2.380

Tabel: PF.6.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

-2.337

-2.337

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

909

909

Mutaties reserves

Verbouwing de Volmolen

-141

-141

Totaal begroting na wijziging

-2.478

909

-1.569

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

9. Mutaties reserves

Beide bedragen komen uit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019". De laste ad € 2.337.000 is de storting van het overschot op de kapitaallasten, voor zover het de afschrijvingslasten betreft, in de reserve Vervangingsinvesteringen.

-2.337

-2.337

De bate ad € 909.000 omvat de onttrekking van het bedrijfsvoeringssaldo ad € 808.000 aan de reserve Bedrijfsvoering, en de onttrekking van € 101.000 aan de reserve Onderhoud stadhuisplein ter dekking van de extra uitgaven voor onderhoud aan het stadhuiscomplex.

909

909

In de toekomst zal De Katoendrukkerij zijn intrek nemen in de Volmolen. Om een openbaar toegankelijke invulling aan de Volmolen te kunnen geven, dient er geïnvesteerd te worden in het pand ten behoeve van een functionele verbouwing. In verband hiermee wordt een bedrag ad € 140.640 vanuit programma 1.2 gestort in de reserve Vervangingsinvesteringen.
Voor het betreffende besluit, zie: "Aanvraag krediet verbouwing de Volmolen".

-141

-141

Tabel: PF.6.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma 6.1 bedrijfsvoering is per saldo sprake van een negatief coronasaldo. Dit saldo wordt veroorzaakt door verschillende factoren (zie de financiële analyse) de belangrijkste daarvan zijn de diverse noodzakelijke aanpassingen in de huisvesting, extra lasten mbt digitale voorzieningen en de thuiswerkvergoeding. Tegenover deze hogere lasten stonden ook besparingen. Bijvoorbeeld op het vlak van lagere lasten aan catering, energie en aankoop van kantoorartikelen.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

6.1.1 Bedrijfsvoering

0

-288

-288

TOTAAL SALDO

0

-288

-288

Tabel: PF.6.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

6.1.1 Bedrijfsvoering

4.076

2.028

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

-4.407

6.1 Bedrijfsvoering

4.076

-2.380

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen  

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49