Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

JB.01: Begrotingsrechtmatigheid per programma

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

1.1 Stedelijk beheer en milieu

-70.999

-73.939

-76.159

-2.221

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

-59.212

-67.505

-78.011

-10.506

1.3 Wonen

-4.752

-4.752

-5.366

-614

3.3 Sport

-12.382

-12.752

-12.907

-156

3.4 Cultuur

-21.457

-22.951

-23.370

-419

4.1 Bestuur en dienstverlening

-18.110

-18.585

-19.084

-499

5.1 Financiën en belastingen

-9.910

-15.583

-15.937

-354

TOTAAL LASTEN

-196.821

-216.067

-230.835

-14.768

Toelichting per programma

Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu
De overschrijding van de lasten in het programma Stedelijk beheer en milieu worden voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op deelprogramma 1.1.4 Milieu. Zo heeft Corona voor meer huishoudelijk afval gezorgd wat resulteert in hogere logistieke en verwerkingskosten. Tevens hebben we in de loop van 2020 van de ROVA en de AVU de eindafrekeningen 2019 ontvangen voor de huisvuilinzameling en -verwerking welke resulteerden in een forse nabetaling. Tot slot valt ook de eindafrekening 2020 voor de huisvuilinzameling en - verwerking hoger uit dan geraamd door met name de lage papierprijzen.
Programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling
De overschrijding van de lasten in het programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling worden veroorzaakt door een overschrijding op deelprogramma 1.2.3 Vastgoed. De reden hiervoor is de afboeking van de boekwaarde van het pand aan de Zangvogelweg 140 voor € 2.650.000. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2.650.000 aan de batenkant. Hier gevolg hiervan is dat de boekwaarde met hetzelfde bedrag is afgeboekt naar nul. Daarnaast is in verband met mogelijke juridische claims (op basis van de meest recente juridisch inzichten tijdens het opstellen van de jaarstukken) een storting van € 8.000.000 gedaan in de daarvoor bestemde voorziening.

Programma 1.3 Wonen
De overschrijding van de lasten in programma Wonen wordt veroorzaakt door de inzet voor het Deltaplan  Wonen. In de begroting is het totale budget voor het Deltapan ad € 1,65 miljoen in de reserve Woningbouw gestort. De geraamde uitgaven voor zowel het Deltaplan als ook bijdragen aan projecten was € 1,2 miljoen. De werkelijke uitgaven 2020 waren beduidend hoger, maar worden volledig afgedekt door een extra onttrekking uit de reserve Woningbouw.
Programma 3.3 Sport
De overschrijding van de lasten van programma Sport wordt voor € 80.000 veroorzaakt doordat SRO optreedt als dienstverlener voor de maatschappelijke partners die het lokaal sportakkoord hebben gesloten en hiervoor een vergoeding ontvangt. Tegenover deze lasten staat € 80.000 aan baten uit de specifieke uitkering Sportakkoord.
De lasten zijn verder met € 76.000 overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat een kostenpost voor groot onderhoud van het Amerena-complex uit 2018 niet eerder was verantwoord. Dit leidt in 2020 tot een éénmalige nagekomen last van € 306.000, welke voor € 230.000 wordt gedekt uit budgetten die voor 2020 op dit programma door de raad beschikbaar zijn gesteld.
Programma 3.4 Cultuur
De overschrijding van de lasten betreft niet begrote uitgaven van Archief Eemland, die volledig zijn afgedekt door inkomsten.
Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening
Vanwege de verplichte rekenregel van het rijk heeft er een extra storting plaatsgevonden in de pensioen voorziening voor wethouders. Door het verder dalen van de rekenrente was de storting hoger dan dat wij bij de zomerrapportage hadden verwacht.
Programma 5.1 Financiën en belastingen
Er was een forse stijging van het aantal bezwaren m.b.t. de WOZwaarde. Met name het afhandelen van de bezwaren, die worden ingediend door No Cure No Pay bureaus kostten veel tijd. Hiervoor is extra ingehuurd om alle bezwaren tijdig te kunnen afhandelen. Daarnaast moeten, bij het toekennen van het bezwaar, ook de proceskosten hiervan vergoed worden door de gemeente. Dit was reeds gemeld in de Zomerrapportage.

JB.02: Begrotingsrechtmatigheid per krediet

Naam investering

Investerings-krediet

Realisatie

Afwijking

Riolering 2020

7.144

7.455

-311

Verharding hoogland 2019

274

464

-190

Toplaag kunstgras CJVV veld 4

294

298

-4

Vervanging/renovatie Flehite

2.060

2.188

-128

Fietsplan 2017

1.000

1.003

-3

Vervanging nieuwbouw complex de Vosheuvel

11.317

11.397

-80

KA-servers 2019

155

160

-5

Autonome groei 2019

155

218

-63

Toelichting per investeringskrediet

Riolering 2020
Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er zijn meer werkzaamheden, onder meer voor relining, uitgevoerd dan vooraf ingeschat. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering.

Verharding Hoogland 2019
Deze investering heeft meer gekost dan begroot, omdat er meer wegen in het buitengebied zijn aangepakt. Deze meerkosten waren overigens wel gepland in het Meerjaren Programma Openbare Ruimte, maar nog niet verwerkt in een herschikking van de ramingen. Deels wordt de overschrijding opgevangen door een onderschrijding op het krediet Verharding Hoogland 2020.

Toplaag kunstgras CJVV veld 4
Het beschikbare krediet voor vervanging kunstgrasveld was € 294.000. Uit de offerte van SRO bleek dat er een bedrag van € 331.000 benodigd zou zijn (inclusief een hoge post onvoorzien van 10%). Hiervoor is ook opdracht gegeven, waarvan ultimo 2020 90% is gefactureerd en leidt tot een overschrijding van het krediet op dat moment. De laatste 10% volgt bij oplevering, als dat nodig blijkt uit de nacalculatie die bij oplevering wordt opgesteld. Op dit moment is bekend dat de gehele opdracht uitkomt op Є 247.000, omdat de stelpost onvoorzien niet nodig blijkt en aantal kosten lager zijn uitgevallen dan geoffreerd). In 2021 krijgen we een bedrag teruggestort.

Vervanging/renovatie Flehite
Deze investering heeft meer gekost dan begroot, als gevolg van meerwerk. Het meerwerk is deels het gevolg van onvoorziene omstandigheden onder water en achter de kade. Verder is de overschrijding te wijten aan wijze van administratieve verantwoording van de baten in voorgaande begrotingsjaren.

Fietsplan 2017
De investering is afgerond met een marginale overschrijding op het krediet.

Vervanging nieuwbouw complex de Vosheuvel
De overschrijding op het krediet wordt veroorzaakt door extra kosten voor de tijdelijke huisvestingssituatie bij De Vosheuvel. Onder andere de periode waarvoor tijdelijke huisvesting nodig was, was langer dan van tevoren gedacht. De overschrijding wordt gedekt uit het krediet modernisering schoolgebouwen 2018.

KA-servers 2019
De investering is afgerond met een marginale overschrijding op het krediet. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.  

Autonome groei 2019
Het krediet voor Autonome groei heeft het doel extra ICT kosten op te vangen, die het gevolg zijn  van het groeien van het ambtelijk apparaat. Bij de jaarrekening 2019 is aangegeven dat de investering is afgerond. Doordat het krediet technisch te laat is afgesloten, zijn er nog kosten op verantwoord. Deze hadden eigenlijk op het krediet Autonome groei 2020 verantwoord moeten worden. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49