Jaarrekening

Toelichting op de balans

Verlofuren en pensioenen

De ultimo 2020 nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Van de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten van die pensioenen zijn niet afgedekt. Voor de pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen komen, is in 2011 een voorziening getroffen, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Leaseauto's
Er worden 10 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2020 € 0,17 miljoen.  

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente. De specificatie van de rechtspersonen met een gegarandeerde geldleningen is terug te vinden in de bijlage.

Oorspronkelijk bedrag

Percentage waarvoor borg verleend is

Restant bedrag ultimo 2019

Restant bedrag ultimo 2020

Gewaarborgd ultimo 2020

Sociaal culturele instellingen

23.216

100%

8.552

8.294

8.294

Sociale woningbouw

703.774

100%

560.796

641.015

641.015

Particuliere hypotheken *

224.744

50%

3.305

2.541

1.271

Ontwikkelbedrijf Vathorst CV

90.000

100%

48.968

35.226

35.226

Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.

31.000

100%

0

31.000

31.000

Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.

38.000

100%

0

38.000

38.000

*Het rijk neemt deel in de overige 50%

Toelichting op de tabel
Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en ouderenzorg
De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 29 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen en sociaal culturele instellingen. De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Samen met de verenigingen, banken en de stichting Waarborgfonds Sport blijven wij de financiële positie monitoren.

Sociale Woningbouw
De Amersfoort zijn verschillende woningscorporaties actief. De gemeente Amersfoort staat in de achtervang voor verschillende leningen van de corporaties. Hoe de achtervang werkt is uitgelegd in raadsinformatie-brief 2012-88
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/collegeberichten/30823).
Het totale schuldrestantbedrag voor alle Amersfoortse corporaties bedraagt per ultimo december 2020 € 641 miljoen. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de Alliantie (€499 miljoen), €81 miljoen voor Portaal en € 53 miljoen voor Omnia Wonen. In 2020 is Omnia Wonen 3 nieuwe leningen aangegaan van in totaal 21 miljoen. Het risico dat er door het WSW aanspraak gemaakt wordt op onze achtervangpositie, met als gevolg rentederving op te verstrekken renteloze leningen is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Particulieren Hypotheken
Met de raadinformatiebrief 2012-113 met de titel 'Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie' (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die de gemeente Amersfoort heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
(https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/30848).
Het rijk en deelnemende gemeenten staan voor 50% garant. Gezien het eigen vermogen en inkomsten van het WEW schatten wij de kans dat er beroep wordt gedaan op de achtervang klein in. Daarnaast is deze garantstelling een aflopende zaak. Leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V.

De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG financiering van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. De aansprakelijkheid is in 2011 verlaagd tot € 175 miljoen. In 2019 is besloten dat het OBV haar aandeelhouders om goedkeuring moet vragen indien de kredietbehoefte de  € 65 miljoen overstijgt. Op 31 december 2020 resteert een schuld van € 35 miljoen, te splitsen in € 21 miljoen lang en € 14 miljoen kortlopende schuld (< 1 jaar).

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting
Per 1 januari 2019 is de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting door gedecentraliseerd naar twee coöperaties van schoolbesturen. Hieruit vloeien twee ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ voort, te weten:
1.   Onderdeel van de privaatrechtelijke afspraken van de gemeente met de coöperaties is dat - indien een onroerende zaak blijvend niet zal worden gebruikt voor onderwijs - de betreffende coöperatie de onroerende zaak terug levert aan de gemeente. De Gemeente is gehouden alsdan economische eigendom van de onroerende zaak terug te kopen van de betreffende coöperatie, tegen vergoeding van de boekwaarde als blijkend uit de balans van de betreffende coöperatie.
2.   Indien de coöperaties (een) onderwijsgebouw(en) slopen ten behoeve van nieuwbouw is de gemeente verplicht eventuele boekwaarde(n) op de balans van de gemeente versneld c.q. ineens af te boeken.

Huurcontracten
De lopende huurcontracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf balansdatum (31-12).

Pand

Startdatum

Looptijd

Einddatum

Huurbedrag per jaar

Indexering

Service kosten

Opmerking

Smalle Pad 3-5

1-4-2009

30 jaar

1-4-2039

364

ja

35

Stadsring 75

1-7-2015

5 jaar

30-6-2023

156

ja

47

1e en 4e verdieping

Overige verplichtingen
Naast de huurcontracten is de gemeente ook andere verplichtingen aangegaan. Waaronder verleende huurgaranties en ICT-contracten.

Omschrijving

Start-datum

Looptijd

Eind-datum

Financiële verplichting per jaar

Index-ering

Aanvullende kosten

Opmerking

Fluor (garantstelling voor huur)

1-7-2015

15 jaar

1-7-2030

126

ja

n.v.t.

Huur en gebruik Microsoft licenties

1-4-2017

3 jaar

1-4-2023

1.016

n.v.t.

n.v.t.

Gebruik zaaksysteem

23-8-2013

5 jaar

22-8-2018

122

ja

n.v.t.

Stilzwijgend verlengd met 1 jaar gedurende 5 jaar (=uiterlijk 2023)

Onderhoud & support netwerk

1-3-2018

3 jaar

28-2-2021

116

ja, pas vanaf verlenging

n.v.t.

Optie tot verlenging van 2 jaar met de periode van 1 jaar

Onderhoud & support storage

1-2-2019

1 jaar

31-1-2020

128

n.v.t.

n.v.t.

Aanbesteding is afgerond. Implementatie in 2021

Iburgerzaken

6-2-2020

2 jaar

6-2-2022

150

n.v.t.

n.v.t.

Optie tot verlenging 6 x 1 jaar

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49