Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VL Vlottende Activa

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Voorraden

112.909

89.003

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

49.909

47.911

Liquide Middelen

45

27

Overlopende Activa

26.839

24.326

TOTAAL

189.702

161.268

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49