Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VL.1 Voorraden

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

99.207

77.964

Overig onderhanden werk

-54

-68

Gereed product en handelsgoederen

13.756

11.106

TOTAAL

112.909

89.003

Toelichting:
In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties. De post onderhanden werk betreft niet geactiveerde projecten met een maatschappelijk nut, gefinancierd uit de voorziening Fonds Openbare Ruimte en bijdragen van derden (gemeenten, rijk, provincie en derden).

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarde 31-12-2019

Lasten

Baten

Tussentijdse winst 2020

Mutatie verlies- voorziening 2020

Boekwaarde 31-12-2020

Grondexploitaties:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

29.616

1.827

-5.308

0

0

26.135

De Wieken

26.834

1.319

-5.482

0

0

22.671

Amersfoort Vernieuwt

-512

107

0

102

0

-303

De Lichtenberg

27.143

2.413

-10.959

0

0

18.597

Vathorst bedrijventerrein

16.730

2.046

-1.912

0

0

16.864

De Geer

-143

28

0

0

0

-115

De Schans

587

14

0

0

0

601

Sportfondsenbad

1.328

381

-3.652

354

0

-1.589

Laan naar Emiclaer

-300

36

0

0

0

-264

Neptusplein 68-70

-195

70

0

78

0

-47

WWC De Birkt

1.310

28

-253

0

0

1.085

Engweg 9

227

93

0

0

0

320

Kavels over de Laak

1.403

92

-4

0

0

1.491

Zwembad Liendert

609

150

0

0

0

759

Leusderweg 249

0

213

0

0

0

213

Subtotaal grondexploitaties

104.636

8.817

-27.570

534

0

86.417

Voorziening voorraad onderhanden werk:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

-13.138

0

-263

0

-593

-13.994

De Wieken

-9.632

0

4.700

0

-386

-5.318

Vathorst bedrijventerrein

-558

0

-11

0

-1.182

-1.751

De Geer

-35

0

-1

0

3

-33

WWC De Birkt

-962

0

-20

0

-10

-992

Engweg 9

-123

0

-2

0

-65

-190

Zwembad Liendert

-144

0

-3

0

-169

-316

Leusderweg 249

0

0

0

0

-282

-282

Subtotaal voorziening

-24.593

0

4.400

0

-2.684

-22.877

Totaal grondexploitaties

80.043

8.817

-23.170

534

-2.684

63.540

Grond Vathorst (OBV)

20.070

493

-5.314

0

0

15.249

Vathorst algemeen grondbank

-906

5.809

-5.727

0

0

-824

Totaal

99.207

15.119

-34.211

534

-2.684

77.965

Toelichting:
Met lasten en baten bedoelen we investeringen en opbrengsten.

In de paragraaf grondbeleid is een verder toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2020. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (€ 108,3 miljoen) en uitgaven (€ 45,5 miljoen) na 1 november 2020.
Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2021 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van € 22,9 miljoen. Hiervoor zijn verliesvoorzieningen getroffen.

Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2020

Voorraad vastgoed

13.756

0

-2.650

0

11.106

Totaal

13.756

0

-2.650

0

11.106

Toelichting:
Het pand aan de Zangvogelweg 140 is verkocht. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2.650.000. De boekwaarde van €2.650.000 is door deze verkoop afgeboekt naar nul.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49