1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

1.3 Wonen

Belangrijke gebeurtenissen

In 2020 hebben we verder uitvoering gegeven aan het Deltaplan Wonen. Het resultaat daarvan is dat we 1088 woningen hebben toegevoegd aan de woningvoorraad, waarvan 431 in het sociale huursegment. Deze cijfers wijken vanwege administratieve correcties (licht) af van de realisatiecijfers zoals vermeld bij de voortgangsrapportage woningbouwopgave.
Daarnaast hebben we de middenhuur opgenomen in onze huisvestingsverordening, zodat we ook voor dat segment met corporaties en marktpartijen komen tot toewijzing daarvan aan doelgroepen die voor de stad belangrijk zijn. Om meer beweging in de woningmarkt te krijgen verlenen we startersleningen. Dat waren er zo'n 50 in 2020. Ook zijn we begonnen met het opstellen van doorstroom bevorderende maatregelen. Daar gaan we in 2021 mee in uitvoering.
We zijn verder gegaan met de ontwikkeling van het programma Wonen en Zorg. Met partners in de stad hebben we daar een uitvoeringsprogramma voor opgesteld. In de uitvoering hebben we gezorgd voor woonruimte voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte. Dit hebben we onder andere gedaan in huize de Liendert en aan de Bombardonstraat.
We geven samen met de woningcorporaties en de zorginstellingen invulling aan het met voorrang huisvesten van kwetsbare en andere doelgroepen via directe bemiddeling. Om de vraag naar seniorenwoningen beter in beeld te krijgen hebben we daar onderzoek naar laten uitvoeren. Daarmee kunnen we komend jaar beter inspelen op die woningvraag.
Ook hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de omvang van de vraag naar woonwagenstandplaatsen. De resultaten daarvan zullen we in 2021 gebruiken om het woonwagenbeleid verder vorm te geven.
Corona
Gelukkig heeft de coronacrisis weinig invloed gehad op de aantallen gerealiseerde woningen in Amersfoort. De planprocessen zijn grotendeels doorgegaan. Wel zien we dat de participatie structureler meer tijd en inzet heeft gevergd door dat alles digitaal gaat.
Ook in de uitvoering is, op een paar vertragingen in de levering van bouwmaterialen na, weinig merkbaar geweest van de coronacrisis.
De dienstverlening met betrekking tot de woonruimteverdeling is zonder noemenswaardige problemen (digitaal) doorgegaan. Dat geldt zowel voor de reguliere woningzoekenden als voor het verstrekken van urgenties door de urgentiecommissie.
Het belangrijkste corona effect doet zich voor bij de huurders. Een deel van de huurders heeft te maken gekregen met inkomensdaling. Met de woningcorporaties is afgesproken dat ze met maatwerkoplossingen zorgen voor het tegengaan van betalingsproblemen. Daarnaast hebben de corporaties aangegeven geen huurders uit de woning te zetten als er corona gerelateerde problemen zijn ontstaan. De corporaties voeren hun dienstverlening zoveel mogelijk digitaal uit.

5.366

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49