1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

Jaren wachttijd als woningzoekende

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

6,3

7,6

7,6

8,2

8

8

Bron:

Woningnet; bewerking O&S

Toelichting:

Het aantal jaren dat een woningzoekende gemiddeld stond ingeschreven bij Woningnet bij acceptatie van een woning. Het grootste deel van de sociale huurwoningen (80%) wordt toegewezen op basis van wachttijd (de overige 20% wordt toegewezen via loting). De aangeboden woning gaat naar de woningzoekende die het langst staat ingeschreven. De gemiddelde wachttijd die nodig is om voor een woning in aanmerking te komen, zegt daarmee iets over de krapte op de sociale huurwoningmarkt.                            
We verwachten dat door een beperkt vrijkomend sociaal woningaanbod en door een grote vraag naar woningen door urgenten de wachttijd nog wat zal toenemen.
In 2020 is de administratieve wachttijd 9,3 jaar. Dit is de wachttijd die gebruikt wordt om de rangorde van de kandidaten te bepalen. Lokale woningzoekenden krijgen om hun kansen te vergroten een wachttijdbonus ten opzichte van woningzoekenden uit andere gemeenten. De wachttijd van 8,0 in 2020 die O&S hanteert is de zuivere inschrijftijd (zonder wachttijdbonus), dus het daadwerkelijke verschil tussen het moment van inschrijven en de datum van het huurcontract.

uitbreiding woningvoorraad

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

745

496

651

541

1088

1000

Bron:

BAG

Toelichting:

Zoals ook opgenomen in de voortgangsrapportage Woningbouw zijn er in 2020 bijna 1.100 woningen toegevoegd. Concreet gaat het om 874 nieuwbouwwoningen en 266 woningen die getransformeerd zijn. De bovenstaande indicator brengt de netto ontwikkeling van de voorraad. De toevoeging van woningen worden daarbij dus nog gecorrigeerd  wat betreft sloop (8 woningen) en overige onttrekkingen 79 woningen. Daarnaast is er een saldo van +35 als gevolg van administratieve correcties in de BAG.

We verwachten dat conform het Deltaplan Wonen er tot en met 2030 er 10.000 woningen worden toegevoegd. Dat is vertaald naar een gemiddelde toevoeging van 1.000 woningen per jaar. Dit aantal wordt nu wel gehaald.

We staan nog duidelijk aan het begin van de grote opgave die volgt uit het Deltaplan. Veel grotere gebiedsontwikkelingen (met grote aantallen woningbouw) zijn in voorbereiding.  De ambitie om gemiddeld 1.000 woningen per jaar toe te voegen blijft onverminderd staan.

Kernvoorraad

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

18125

17670

17678

18214

18228

Bron:

BAG/WOZ/Corporaties; bewerking O&S

Toelichting:

De omvang van de kernvoorraad betreft de stand van zaken op 1 januari van elk jaar. De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom zijn van een sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens: € 737,14 (2020). In 2020 zijn door de corporaties 345 permanente en 67 tijdelijke sociale huurwoningen gerealiseerd (in totaal 412 corporatie sociale huurwoningen). In de realisatie per 1-1-2020 zien we deze ontwikkeling nog niet terug. De kernvoorraad is primair bedoeld voor het huisvesten van de doelgroep. Door transformatie van kantoren en door nieuwbouw wordt de kernvoorraad uitgebreid. Daarnaast wordt door het beperken van sloop, verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen de afname van de kernvoorraad tegen gegaan.   
Overigens wordt er in het Deltaplan Wonen en de Prestatieafspraken voor de ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen uitgegaan van een iets ruimere definitie waar het de ontwikkeling bij corporaties betreft, namelijk dat er sprake is van een sociaal huurcontract. Woningen die verhuurd worden met een sociaal huurcontract hebben bij elke nieuwe huurder een aanvangshuurprijs onder de huurtoeslaggrens en in sommige situaties kan bij een zittende huurder door de inkomensafhankelijke huurverhoging (conform de daarvoor geldende landelijke regels) de huur hoger zijn.
We verwachten jaarlijks 350 woningen aan de kernvoorraad toe te voegen.                        

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49