1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-3.102
-3.102
-3.716
-614
Totaal baten
214
214
214
0
Toevoegingen aan reserves
-1.650
-1.650
-1.650
0
Onttrekkingen aan reserves
3.300
3.543
3.543
0

Tabel: PF.1.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Verliesvoorziening Grex Leusderweg 249

243

243

Totaal begroting na wijziging

-

243

243

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

9. Mutaties reserves

Het bedrag ad € 243.000 betreft de onttrekking aan de reserve Woningbouw, teneinde een verliesvoorziening te treffen voor het incidentele tekort op de grondexploitatie van Leusderweg 249.
Zie hiervoor tevens "Besluitvorming over het stedenbouwkundig plan, de startnotitie en de grondexploitatie Leusderweg 249".

243

243

Tabel: PF.1.3.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

1.3.1 Wonen

0

-2

-2

TOTAAL SALDO

0

-2

-2

Tabel: PF.1.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.3.1 Wonen

-614

0

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0

1.3 Wonen

-614

0

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen  

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49