3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

3.2 Onderwijs en jeugd

Belangrijke gebeurtenissen

Corona-gerelateerde gebeurtenissen
Vanaf 16 maart 2020 werden kinderopvang en scholen voor de eerste keer gesloten. Kinderopvang en basisscholen gingen op 8 juni 2020 weer helemaal open, middelbare scholen na de zomervakantie en het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bleef (deels) op afstand. Op 16 december 2020 gingen kinderopvang en scholen voor de tweede maal dicht.
De eerste lockdown had ook gevolgen voor het vervoer van leerlingen. Voor afspraken met de aanbieders leerlingenvervoer heeft de regio Amersfoort aangesloten bij de VNG richtlijnen. De uitgevoerde ritten zijn volgens de afspraken in de contracten vergoed. Voor de uitgevallen ritten betaalden we 80% van de ritten uitgevoerd in februari 2020 (in verhouding naar het aantal schooldagen). De afgesproken continuïteitsbijdrage van 80% liep tot 1 juli 2020. Vanaf 1 juli 2020 is weer overgestapt op de reguliere contractuele afspraken. Voor de verantwoording van de continuïteitsbijdrage volgt de regio Amersfoort de VNG richtlijnen.
De kinderopvang en scholen hebben tijdens de lockdowns noodopvang georganiseerd voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen. Scholen kregen bij het realiseren van de noodopvang personele ondersteuning vanuit de kinderopvang, Indebuurt033, Scholen in de Kunst en SRO (buurtsportcoaches, gymdocenten en zwembadpersoneel). De gemeente heeft gedurende de vakanties een loket ingericht om vraag naar en aanbod van noodopvang te matchen. Ook heeft de gemeente Ska kinderopvang ondersteund om gedurende de eerste lockdown een 24-uurs opvang te realiseren en coördineerde de gemeente de opvang van kwetsbare kinderen.  
ABC heeft gezorgd voor een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen in de wijken; zowel gedurende de lockdowns als in de zomervakantie. Ook voor peuters en voor ouders waren er activiteiten. Sportivate heeft in de kerstvakantie een buitenprogramma verzorgd op het AZC. Onder de naam Summer of A is in overleg met jongeren een gevarieerd activiteitenprogramma georganiseerd. Na de zomer heeft dit een vervolg gekregen als City of A.
Om leerachterstanden te beperken is in de zomer een vakantie-academie en een rekenboost georganiseerd. Met behulp van subsidie van het rijk bieden veel basisscholen ook extra begeleiding aan hun eigen leerlingen. Ook de kinderopvang biedt extra ondersteuning.
Er is veel geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat alle kinderen bij thuisonderwijs de beschikking hadden over een (leen)device. Ook de gemeente Amersfoort heeft hiertoe een financiële bijdrage geleverd.
Tijdens de eerste Coronagolf in het tweede kwartaal van 2020 zijn er extra trajectbegeleiders ingezet binnen het Jongerenloket vanwege het grote aantal jongeren dat hun (bij)baantje verloor en vragen had over inkomen, werk of vervolgonderwijs. Hierdoor konden al deze jongeren snel gesproken en ondersteund worden.
Overige belangrijke gebeurtenissen
In het kader van de Gelijke Kansen Alliantie startten twee scholen met een social worker respectievelijk wijkteamlid in de school. Doel is om binnen het onderwijs niet alleen schoolse, maar ook niet-schoolse problematiek vroegtijdig te signaleren en op laagdrempelige wijze hulp te bieden. Eind 2020 hebben nog eens 7 scholen in kwetsbare wijken belangstelling getoond voor een social worker. Indebuurt033 gaat deze functie vervullen.
De gemeente ondersteunt MBO Track, een maatwerk voorziening voor jongeren die niet terecht kunnen op het reguliere MBO of in de entree opleiding. MBO Amersfoort dicht met dit initiatief een gat in de voorzieningen voor jongeren die nu VSV/thuiszitter dreigen te worden.
In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 op alle scholen voor voortgezet onderwijs met ‘aansluiting onderwijs en jeugd teams’ (AOJ teams) te werken. In deze teams werken verschillende schoolinterne en externe professionals samen om leerlingen en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen.
De samenwerking tussen onderwijs, specialistische jeugdhulpaanbieders (BSA) en gemeenten in de regio Amersfoort heeft geleid tot de ontwikkeling van ‘onderwijs en specialistische jeugdhulp’ (OSJ). In 2021 start de OSJ op drie scholen en wordt onderzocht of we ook in het voortgezet speciaal onderwijs een OSJ organiseren.
Voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is een nieuw programma opgesteld. Dit programma zal tot en met 2024 lopen en is een samenwerking tussen gemeenten en VO en MBO in de regio. Voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen door gezamenlijke inzet in projecten op gebied van studiekeuze, zorg in en om de school, begeleiding van overstap naar een andere school of (leer)werkplek, of het vinden en behouden van een goede stageplek.

25.363

4,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49