3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

Tabel: PF.3.2.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-26.796
-27.971
-25.363
2.608
Totaal baten
6.960
8.169
8.097
-71

Tabel: PF.3.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Taakmutaties december- en septembercirculaire 2019

-128

-128

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Taakmutaties meicirculaire 2020

-73

-73

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-214

-214

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Investeringsplannen onderwijshuisvesting

-712

-712

Mutaties reserve

Investeringsplannen onderwijshuisvesting

-40

752

712

Mutaties reserve

Bestemming rekeningresultaat 2019

450

450

Totaal begroting na wijziging

-1.166

1.202

36

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

De € 127.749 aan de lastenzijde omvat twee taakmutaties uit de september- en decembercirculaires 2019, zijnde een bedrag ad € 4.927 voor de Brede regeling combinatiefuncties/buurtsportcoaches, en € 122.822 voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Voor een nadere toelichting, zie het besluit "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".

-128

-128

In het compensatiepakket corona van het Rijk van 26 juni, is een additioneel bedrag van € 73.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorschoolse voorziening peuters.

-73

-73

Het bedrag van € 213.708 ziet toe op de coronabijdrage van het rijk voor de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen, welke is meegenomen in de septembercirculaire 2020.
Voor bijbehorend besluit, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

-214

-214

In verband met vervanging in de komende vier jaar wordt een viertal schoolgebouwen gesloopt. De last van € 712.328 betreft de afboeking van de boekwaarde van de 2 scholen die voor 2020 gepland waren. De lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.
Voor bijbehorend besluit, zie "Investeringsplanningen onderwijshuisvesting".

-712

-712

9. Mutaties reserves

In verband met bovengenoemde vervanging van een viertal schoolgebouwen gesloopt, wordt een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen gedaan.
De € 40.362 betreft de terugstorting van de vrijvallende kapitaallasten.
Voor bijbehorend besluit, zie "Investeringsplanningen onderwijshuisvesting".

-40

752

712

Het bedrag van € 450.000 komt uit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en betreft de onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van kosten 2019  onderwijshuisvesting.

450

450

Tabel: PF.3.2.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma Onderwijs en jeugd is per saldo sprake van een positief coronasaldo. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er per saldo minder lasten zijn gemaakt voor leerlingenvervoer dan in een regulier jaar. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door dat er vanuit het Rijk compensatie is ontvangen voor de noodopvang van kinderen van ouders met vitale en cruciale beroepen en voor de vroeg- en voorschoolse educatie. De lasten die hiermee samen hingen vielen lager uit dan de compensatie.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

-287

-61

226

TOTAAL SALDO

-287

-61

226

Tabel: PF.3.2.04 Analyse verschillen begroting na wijziging na realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

2.567

-31

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

40

-40

3.2 Onderwijs en jeugd

2.608

-71

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49