3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

Verplichte indicatoren

Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.3% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2019-2020 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Voor deze indicator zijn geen streefcijfers opgenomen, omdat de voorgestelde streefcijfers destijds nog niet bevestigd waren door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Realisatie cijfers

Indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Bron

% voortijdig schoolverlaters

1,9

1,6

1,8

1,8

DUO

Relatief verzuim

25

19

21

21

DUO

Toelichting verplichte indicatoren

% voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.3% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2019-2020 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Voor deze indicator zijn geen streefcijfers opgenomen, omdat de voorgestelde streefcijfers destijds nog niet bevestigd waren door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Relatief verzuim

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.
We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.             

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49