5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

Tabel: PF.5.1.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal baten
404.750
433.114
433.423
310
Totaal lasten
-9.910
-15.583
-15.937
-354

Tabel: PF.5.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties september- en decembercirculaire 2019

2.516

2.516

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties meicirculaire 2020

7.437

7.437

5.1.1 Algemene uitkering

Taakmutaties septembercirculaire 2020

4.789

4.789

5.1.2 Belastingen

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-77

-77

5.1.4 Overige baten en lasten

Reclame in de openbare ruimte

-142

-142

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

-5.171

-5.171

Mutaties reserves

Investering kruispunt Liendertseweg- Liendertsedreef

-360

-360

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

13.339

13.339

Mutaties reserves

Investering kruispunt Liendertseweg- Liendertsedreef

360

360

Totaal begroting na wijziging

-5.673

28.364

22.691

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

5.1.1 Algemene uitkering

De ontvangen bedragen van het Rijk, uit hoofde van de circulaires, worden meegenomen in 5.1.
De bate ad € 2.515.576 betreft de septembercirculaire 2019 ad € 2.083.412 en de decembercirculaire 2019 ad € 432.164.

Voor het besluit inzake de september- en decembercirculaire 2019, zie "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".

2.516

2.516

De bate uit de meicirculaire 2020 ad € 7.437.434 bestaat uit de eerste coronabijdrage van het Rijk ad € 3.901.023, en een bedrag ad € 3.536.411 voor de taakmutaties.

Voor meer informatie omtrent de meicirculaire 2020, zie raadsinformatiebrief "Gevolgen meicirculaire 2020".

7.437

7.437

De bate ad € 4.712.202 is de bijdrage van het Rijk voor de septembercirculaire 2020. € 2.556.138 hiervan betreft de tweede corona-bijdrage, welke is meegenomen in de septembercirculaire.

Voor het besluit inzake de taakmutaties uit hoofde van de septembercirculaire 2020, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

4.789

4.712

5.1.2 Belastingen

De lagere bate ad € 77.000 heeft betrekking op precario-, markt- en evenementleges, welke door corona niet kunnen worden gerealiseerd. Dit wordt gecompenseerd middels de bijdrage van het Rijk.

-77

-77

5.1.4 Overige baten en lasten

In november 2019, na het vaststellen van de begroting 2020-2023, is het raadsvoorstel "Reclame in de openbare ruimte" aangenomen. Het financiële effect betreft een bedrag van € 141.900 in 2020.
Voor meer hieromtrent, zie raadsbesluit "Reclame in de openbare ruimte".

-142

-142

9. Mutaties reserves

Vanuit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" is voor een bedrag ad € 13.338.949 onttrokken uit de saldireserve, bestaande uit de volgende punten:

  • € 3.092.957 van het rekeningresultaat 2019 na bestemming;
  • € 4.527.717 ten behoeve van de overheveling van 2019;
  • € 5.718.275 zijnde het saldo jaarrekening 2019.

Hiernaast is tevens een storting ad € 5.170.717 gedaan ten behoeve van het overhevelingssaldo 2019.

-5.171

13.339

8.168

Het bedrag ad € 360.000 aan de lastenzijde betreft de kapitaallasten voor de investering in het kruispunt Liendertseweg – Liendertsedreef, waarbij aanpassingen worden verricht aan de optelstroken. Deze worden gedekt middels een onttrekking uit de saldireserve (de bate).

Voor nadere toelichting, zie besluit "Aanpassing van de verkeerssituatie Liendertseweg - Liendertsedreef".

-360

360

0

Tabel: PF.5.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma 5.1. financiën en belastingen is per saldo sprake van een positief coronasaldo van € 368.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de coronacompensatie van de decembercirculaire waarvan de baten op deelprogramma 5.1.1 staan. Anderzijds is er sprake van lagere belasting- en dividendopbrengsten als gevolg van corona.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

5.1.1 Algemene uitkering

6.325

7.181

856

5.1.2 Belastingen

-77

-365

-288

5.1.3 Rente en dividend

0

-200

-200

TOTAAL SALDO

6.248

6.616

368

Tabel: PF.5.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

5.1.1 Algemene uitkering

0

3.008

5.1.2 Belastingen

-428

-800

5.1.3 Rente en dividend

-487

-1.685

5.1.4 Overige baten en lasten

561

-213

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0

5.1 Financiën en belastingen

-354

310

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen  

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49