Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VA Vaste Passiva

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Eigen Vermogen

185.142

164.550

Voorzieningen

74.052

84.411

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

320.333

284.062

TOTAAL

579.527

533.023

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49