Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

12

27

- Overige Nederlandse overheidslichamen

12.894

13.756

- Het Rijk

0

108

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

13.932

10.435

Totaal

26.839

24.326

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving

31-12-2019

Correctie
01-01-2020

Ontvangen bedragen

Dekking uitgaven

31-12-2020

Europees:

Dzs acces subsidie

12

0

9

13

16

Score Water

0

0

0

11

11

Subtotaal Europees

12

0

9

24

27

Overig:

E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)

484

0

64

0

420

Project Verder Maatregel 199

3.519

0

3.158

9

370

Project Verder Maatregel 184

322

0

0

249

571

Project Verder Maatregel 116

0

0

0

0

0

Project Verder Maatregel 40

3.464

0

0

3.336

6.800

Project Verder Maatregel V11

0

0

0

347

347

Project Verder Maatregel V21

0

0

0

19

19

BBV MNL-BBV-301

46

0

0

0

46

Samenwerkingsagenda

5.059

0

0

124

5.183

Bijdrage Regio vervoer

0

0

0

0

0

Subtotaal overig

12.894

0

3.222

4.084

13.756

Rijk:

E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

0

9

0

3

12

Decentralisatie uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra

0

0

0

96

96

Subtotaal Rijk

0

9

0

99

108

Totaal

12.906

9

3.231

4.207

13.891

Toelichting:
Project Verder Maatregel 40 heeft betrekking op de Westelijke Ontsluiting. Voor dit project is tot en met 2020 circa € 23 miljoen uitgegeven en is circa € 16 miljoen aan provinciale middelen door de gemeente ontvangen. De aanbesteding is on hold gezet i.v.m. een onzekerheid over de financiële haalbaarheid van het project. Conform gebruikelijke werkwijze zal na vaststelling van de jaarrekening 2020, de gemaakte kosten voor een bedrag van afgerond € 7 miljoen via de jaarlijkse voortgangsrapportage worden verantwoord aan de Provincie. De verwachting is dat de Provincie het bedrag aan ons gaat overmaken nadat de stukken zijn beoordeeld, omdat wij aan onze inspanningsverplichting hebben voldaan.

Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Nog te ontvangen bedragen:

Rente leningen

14

12

Het Rijk

820

758

Overige Nederlandse overheidslichamen

1.513

1.152

Nog te ontvangen bedragen niet overheid

7.827

2.723

Nog te ontvangen bedragen zorgaanbieders Sociaal Domein

700

1.505

Nog te ontvangen bedragen Regio Gemeenten Sociaal Domein

916

914

Nog te ontvangen verhaalbare kosten Facilitair grondbeleid

278

2.218

Nog te ontvangen te verrekenen kosten Facilitair grondbeleid

1.016

754

Vooruitbetaalde bedragen:

Overig

846

398

Totaal

13.932

10.435


Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49