Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

286.781

256.379

- Binnenlandse bedrijven

20.087

15.266

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

11.283

10.766

Waarborgsommen

1.481

979

vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

700

672

TOTAAL

320.333

284.062

Toelichting:
De rentelast over de vaste schulden in 2020 bedraagt € 8,4 miljoen.

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van BNG Bank N.V. ad € 158,2 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. ad € 98,1 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2020 € 30,4 miljoen.

Binnenlandse bedrijven:
Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V., waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de BNG Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. in rekening-courant verstrekt.

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
Deze langlopende verplichting betreft de nominale waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.

Waarborgsommen:
Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
De vooruitontvangen bedragen zijn van bedrijven voor de afkoop van erfpacht (voortdurend).

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49