Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

A. Onderhoudsegalisatie

4.832

5.701

B. Middelen derden

28.988

35.256

C. Verplichtingen, verliezen, risico's

40.232

43.454

TOTAAL

74.052

84.411

De voorzieningen nader toegelicht
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.

Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2019

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde
31-12-2020

A. Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

0

Integraal beheerplan OR 2019-2028

1.919

4.024

4.918

1.025

Onderhoud MFA's

2.513

746

250

3.008

Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen

400

1.509

240

1.668

Groot onderhoud openbare ruimte riool

0

Totaal A. Onderhoudsegalisatie

4.832

6.278

5.409

0

5.701

B. Middelen derden

Afkoopsommen onderhoud graven

2.318

439

186

2.571

Riolering

26.670

6.016

32.685

Totaal B. Middelen derden

28.988

6.455

0

186

35.256

C. Verplichtingen, verliezen, risico's

Pensioenen wethouders

10.199

1.007

203

11.002

Wachtgelden wethouders

127

81

46

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

6.000

Voorziening eindafr. SD

10.548

4.594

7.079

3.016

5.047

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst

4.559

4.559

Voorziening m.b.t. juridische claims

8.000

8.000

Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's

40.232

13.601

7.363

3.016

43.454

TOTAAL

74.052

26.334

12.772

3.202

84.411

A. ONDERHOUDSEGALISATIE

B. MIDDELEN DERDEN

C. VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49