Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Overige Kasgeldleningen

25.000

20.000

Banksaldi

5.842

16.482

Overige schulden

28.801

20.039

TOTAAL

59.643

56.521

Toelichting:
De overige schulden bestaan uit crediteuren. De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2020 van BNG Bank N.V. met een looptijd van 1 maand.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49