Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VL.2. Overlopende Passiva

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

148

0

- Het Rijk

2.288

8.003

- overige Overheid

6.133

7.000

Subtotaal

8.569

15.003

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

5.487

4.868

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

30.884

32.922

TOTAAL

44.940

52.793

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49