1. Duurzame en groeiende stad

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Tabel: PF.1.2.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-56.712
-62.534
-73.040
-10.506
Totaal baten
45.035
49.114
51.666
2.552
Toevoegingen aan reserves
-2.500
-4.971
-4.971
0
Onttrekkingen aan reserves
950
2.462
1.412
-1.050

Tabel: PF.1.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.2.1 RO en omgevingswet

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

-90

90

-

1.2.1 RO en Omgevingswet

Visie Amersfoortse Heuvelrug

-75

-75

1.2.2 Grondexploitaties

Herziening Grondexploitaties

-3.975

3.975

-

1.2.2 Grondexploitaties

Verliesvoorziening Grex Leusderweg 249

-243

-243

1.2.3 Vastgoed

Bestemming rekeningresultaat 2019

-1.515

-1.515

1.2.3 Vastgoed

Verbouwing de Volmolen

127

14

141

1.2.3 Vastgoed

Investeringen Sportaccommodaties

-57

-57

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

1.380

1.380

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

-2.471

-2.471

Mutaties reserves

Visie Amersfoortse Heuvelrug

75

75

Mutaties reserves

Investeringen Sportaccommodaties

57

57

Totaal begroting na wijziging

-8.299

5.591

-2.708

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

1.2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet

Een bedrag ad € 90.000 is toegekend aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Dit zal worden gedekt middels leges en tarieven, kaderstelling RO en overige baten.
Voor een verdere toelichting, zie "Benoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de disciplines stedenbouw en bouwhistorie / restauratietechniek".

-90

90

0

Het bedrag ad € 75.000 betreffen lasten voor het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug (last).
Voor meer hieromtrent, zie "Opstellen visie Amersfoortse Heuvelrugzone".

-75

-75

1.2.2 Grondexploitaties

Het bedrag ad € 3.975.000 aan zowel de lasten- als batenzijde ziet toe op de financiële prestatie als gevolg van de herziening van de grondexploitaties.
Zie hiervoor tevens "Meerjaren Programma Grondexploitaties 2019".

-3.975

3.975

0

Ten slotte betreft het bedrag ad € 243.000 de lasten voor een verliesvoorziening, welke is getroffen in verband met het verwachte incidentele tekort op de grondexploitatie van Leusderweg 249. Deze wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Woningbouw in programma 1.3.
Voor betreffend besluit, zie "Besluitvorming over het stedenbouwkundig plan, de startnotitie en de grondexploitatie Leusderweg 249".

-243

-243

1.2.3 Vastgoed

Het bedrag ad € 1.514.614 aan de lastenzijde omvat bovengenoemde dotatie in de voorziening onderhoud brandweer ad € 1.248.000, alsook de overheveling van de volgende budgetten uit 2019 naar 2020:

  • € 190.414 voor het onderhoud van bomen op vastgoedlocaties;
  • € 76.200 voor het onderhoud van de Monnikendam.

Voor meer hieromtrent, alsmede de andere overhevelingen, zie het "Bestemming rekeningresultaat 2019".

-1.515

-1.515

In de toekomst zal De Katoendrukkerij zijn intrek nemen in de Volmolen. Om een openbaar toegankelijke invulling aan de Volmolen te kunnen geven, dient er geïnvesteerd te worden in het pand ten behoeve van een functionele verbouwing. In verband hiermee wordt een bedrag ad € 140.640 vanuit programma 1.2 gestort in de reserve Vervangingsinvesteringen.
Dit wordt mogelijke gemaakt middels een verlaging van de lasten in programma 1.2, alsmede een bedrag aan huurinkomsten aan de batenzijde.
Voor het besluit, zie "Aanvraag krediet verbouwing de Volmolen".

127

14

141

Eind 2019 is besloten tot het doen van investeringen in verscheidene sportaccommodaties. Het bedrag ad € 57.104 aan de lastenzijde zijn de hieruit voortgekomen kapitaallasten.
Deze zijn gedekt middels een onttrekking aan de reserve Vervangingsinvesteringen.

-57

-57

9. Mutaties reserves

De € 1.380.000 aan de batenzijde heeft betrekking op, onder meer, de vrijval van de onderhoudsreserve ad € 1.248.000. Door het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan voor de brandweerkazernes is deze reserve omgezet in een voorziening onderhoud brandweer.
Voorts omvat het bedrag aan de batenzijde uitgaven voor binnenstedelijke ontwikkelingen ad € 86.000 en de gedeeltelijke vrijval van de reserve Stedelijke Vernieuwing – compartiment Groen van € 46.000.

1.380

1.380

Het bedrag ad € 2.471.000 betreft een storting in de nieuw opgerichte reserve Vathorst over de Laak.

-2.471

-2.471

De € 57.104 aan de batenzijde ziet toe op de onttrekking aan de reserve Vervangingsinvesteringen, ter dekking van de kapitaallasten van bovengenoemde investeringen in sportaccommodaties.

57

57

Het bedrag ad € 75.000 betreft een onttrekking (bate) aan de reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking voor het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug (last).
Voor meer hieromtrent, zie "Opstellen visie Amersfoortse Heuvelrugzone".

75

75

Tabel: PF.1.2.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
De corona lasten op deelprogramma 1.2.3 hangen samen met raadsvoorstel "Betalingsregeling en kwijtschelding huurbetaling gemeentelijk vastgoed" (1361125). Tegenover de lasten op dit programma stond geen compensatie.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

1.2.1 RO en Omgevingswet

0

-2

-2

1.2.3 Vastgoed

0

-48

-48

TOTAAL SALDO

0

-50

-50

Tabel: PF.1.2.04 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.2.1 RO en Omgevingswet

393

1.048

1.2.2 Grondexploitaties

-7.609

-1.858

1.2.3 Vastgoed

-3.290

3.362

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

-1.050

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

-10.506

1.501

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49