1. Duurzame en groeiende stad

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Belangrijke gebeurtenissen

Kop van Isselt  
De gemeente onderzoekt  samen met een aantal grondeigenaren de mogelijkheden om tot een gezamenlijke gebiedsontwikkeling te komen. Hiertoe is januari 2020 een intentieovereenkomst ondertekend.
Ondertussen is het project De Pionier op de hoek van de Amsterdamseweg en de Geldersestraat gestart met de bouw van 208 tijdelijke flexwoningen. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Amersfoortse corporaties Omnia Wonen, Portaal en gemeente Amersfoort. De Pionier is een voorbeeld van de nieuwe strategie die Amersfoort hanteert om het enorme woningtekort het hoofd te bieden: het bouwen van tijdelijke woningen. De woningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit (jeugd)zorg op zich zelf gaan wonen. Wat het project bijzonder maakt, is dat het om tijdelijke huisvesting gaat door middel van modulaire flexwoningen. Het is de bedoeling dat de woningen na circa 10 jaar elders geplaatst worden.
De Lichtenberg
Het afgelopen jaar is het bouwrijp maken van het gebied afgerond en is gestart met het woonrijp maken. Van de in 2019 te koop aangeboden 55 kavels, zijn er in 2020 28 geleverd. Het bouwen van de woningen is in volle gang en inmiddels zijn de eerste huizen al bewoond.  corona heeft echter voor vertraging en onzekerheid bij een deel van de kopers geleid. Om de kopers tegemoet te komen is de verplichte afname van de kavel na het tekenen van het koopcontract verlengd van 12 naar maximaal 18 maanden. Een van de  particuliere kavels is bestemd als locatie voor een circulaire woning, de uitgifteprocedure wordt voorbereid. Voor de CPO locatie in het gebied is een bewonersgroep geselecteerd, die aan de slag is gegaan met de planontwikkeling.
Hoefkwartier
Er is gestart met de MER procedure voor het Hoefkwartier en de procedures voor de eerste nieuwbouwplannen (Lichtpen, Hoefse Hout en de Kop van de Hoef). In totaal gaat het bij deze 3 projecten om ca. 900 woningen. Voor veel andere ontwikkelvelden zijn initiatiefnemers en gemeente in gesprek over de planontwikkeling, waarbij sprake is van verschillende uitwerkingsniveaus. Daarnaast is een start gemaakt met het omgevingsplan voor het Hoefkwartier (pilot).
Vooralsnog heeft Corona geen negatief effect op de voortgang. Een paar maanden is er geen Hoefcafé georganiseerd vanwege de maatregelen, inmiddels is dat online opgepakt en is het contact met belanghebbenden hersteld. Contact met klankbordgroep, initiatiefnemers en andere stakeholders hebben daarmee in andere vorm dan via het Hoefcafé wel kunnen plaatsvinden.
De Geer
Op de herontwikkelingslocatie De Geer zijn de 16 nieuwe woningen eind 2020 opgeleverd. In 2021 zal het woonrijpmaken worden afgerond, waarna het project geheel gereed is.

1.2.3. Vastgoed

Routekaart en uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In 2020 is er een Routekaart en uitvoeringsplan opgesteld voor de verduurzaming van ons vastgoed. Op 11 november is deze met een Raadinformatiebrief gedeeld. In 2020 is er een projectmanager begonnen die de realisatie van het uitvoeringsplan begeleidt.
Verder is er in 2020 voor 17 van onze grootste gebouwen gestart met Energiemanagement. Hiervoor moesten op diverse plekken gebouwbeheersystemen worden aangepast, er zijn slimme meters aangebracht in gebouwen waar deze nog niet waren en er is een dashboard opgezet, waarin de gedetailleerde informatie overzichtelijk is weergegeven. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting dat we in onze grotere gebouwen (>50.000 kwh elektra of >25.000 m3 gas) aan energiebeheer doen. In 2021 gaan we het verkregen gedetailleerde inzicht in energieverbruik gebruiken bij het bepalen van verduurzamingsmaatregelen voor deze gebouwen te beginnen met quick wins en bij de verduurzaming van de gebouwen in 2021 uit het uitvoeringsplan.

Volmolen
De Volmolen naast de Koppelpoort is in 2020 gerenoveerd en zodanig aangepast dat er nu een Katoendrukkerij is gehuisvest (zie Raadsbesluit en Collegebericht). Een mooi functie in dit Rijksmonument dat past bij het textiel verleden van Amersfoort. In oktober 2020 is de Katoendrukkerij geopend en is het de bedoeling dat deze ook opengesteld is voor publiek. Nadat de coronabeperkingen worden opgeheven kan dit pas echt tot haar recht komen.
Verduurzaming is ook bij projecten als deze een belangrijk uitgangspunt. Om een goed beeld te hebben welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming in een Rijksmonument is er gespecialiseerd onderzoek uitgevoerd. Hieruit voort kwamen de volgende toegepaste verduurzamingsmaatregelen: dakisolatie, balansventilatie en laagtemperatuurverwarming, zodat in de toekomst aangesloten kan worden op een eventueel warmtenet.

Corona
Het coronavirus heeft een grote impact op onze huurders, doordat landelijke maatregelen ervoor zorgen dat zij het afgelopen jaar deels gesloten moesten zijn. Dit geldt onder meer voor theaters, musea, sportaccommodaties en horeca. Vanaf het begin dat instellingen gesloten moesten zijn, heeft de gemeente uitstel van de huurbetaling aangeboden. Voor het tweede en derde kwartaal heeft de Raad besloten de uitgestelde huurbetaling deels kwijt te schelden en is er voor het restant een betalingsregeling getroffen. Ook voor het vierde kwartaal en in het eerste kwartaal 2021 wordt er tijdens de lockdown weer uitstel van de huurbetaling aangeboden. Op een later moment zal bekeken worden hoe met deze huurschuld wordt omgegaan, nadat onder meer bekend is welke landelijke steun beschikbaar is. Met deze steunmaatregelen hopen wij onze huurders door de crisis te helpen.
De ventilatie is in onze gebouwen ook een belangrijk thema geweest in 2020. Nadat het ministerie van OC(&)W vroeg aan eigenaren van onderwijsgebouwen om de ventilatie te controleren hebben wij proactief 65 van onze maatschappelijke gebouwen laten controleren op de ventilatiecapaciteit. Dat we daar al mee gestart waren kwam goed van pas toen ook de RIVM vroeg om de gebouwen te toetsen uit de ventilatienorm in het geldende bouwbesluit. Uiteindelijk bleek dat vier gebouwen met kinderopvang niet voldoen aan de ventilatienorm (zie collegebericht). In deze gebouwen worden op dit moment ventilatiesystemen geplaatst. Bij het vijfde gebouw blijkt de werkelijke bezetting lager, waardoor er geen extra ventilatie nodig is.

Loden leidingen

In het voorjaar hebben wij onderzoek laten doen naar 39 gebouwen van voor 1960, waarin mogelijk nog loden leidingen aanwezig zouden zijn. Dit naar aanleiding van onderzoek van het RIVM dat teveel lood in het water schadelijk zou kunnen zijn voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. De 39 gebouwen zijn visueel geïnspecteerd en bij acht waar er daarna nog twijfels waren, is er een watermonster afgenomen dat in een laboratorium is onderzocht. Hieruit bleek dat bij 1 gebouw er teveel lood in het water was, hetgeen afkomstig was van een leiding van voor de watermeter (zie collegebericht). Wij hebben Vitens gevraagd dit te vervangen en daarnaast zijn er binnen het gebouw voor de zekerheid koppelstukken vervangen. In een meting na deze vervangingen was er geen lood meer in het water terug te vinden.

78.011

12,3 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49