3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

3.3 Sport

Belangrijke gebeurtenissen

Gevolgen corona voor sport en bewegen
Corona heeft grote impact gehad op de sportaanbieders in Amersfoort. Sportaccommodaties zijn gedurende verschillende periodes in 2020 (deels) gesloten geweest en sportactiviteiten konden alleen in aangepaste vorm aangeboden worden. Grote delen van het jaar konden er geen wedstrijden en evenementen plaatsvinden. Trainingen konden voor jeugd nog wel in groepsverband plaatsvinden, maar volwassenen konden alleen in kleine groepen trainen. De steeds veranderende maatregelen zorgden ervoor dat er op organisatorisch vlak veel gevraagd werd van verenigingen en hun vrijwilligers. Vanuit de Sport3hoek (ASF, SRO en gemeente) is intensief samengewerkt om de sportaanbieders hierbij te ondersteunen.
Omdat ook de kantines een groot deel van het jaar gesloten waren, hebben verenigingen (bar)inkomsten misgelopen, terwijl in veel gevallen de kosten doorliepen. SRO heeft daarom in de het kader van de rijkscompensatieregeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) de huur aan sportverenigingen kwijtgescholden voor de maanden maart, april en mei.  Door daarnaast gebruik te maken van de rijkscompensatieregelingen als de TASO, NOW en TOGS hebben sportaanbieders de financiële gevolgen van de maatregelen kunnen beperken. (TASO = Tegemoetkoming Amateursport Organisaties, NOW = (Tijdelijke) Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, TOGS = Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)
Veel sportevenementen in de stad hebben geen doorgang kunnen vinden. Waar sommige evenementen verplaatst zijn en/of in een aangepaste vorm hebben plaatsgevonden, is het merendeel van de evenementen afgelast of verplaatst naar 2021 of zelfs 2022.
Naast het sport- en beweegaanbod vanuit de sportverenigingen, is er ook een uitgebreid aanbod vanuit de buurtsportcoaches in de stad. Zij hebben, voor zover mogelijk binnen de coronamaatregelen, door heel Amersfoort sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. Hierbij hebben zij zich vooral gericht op kwetsbare groepen, die minder makkelijk in aanraking komen met het sport- en beweegaanbod in de stad. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, is ook een online sport- en beweegaanbod ontwikkeld. Daarnaast hebben buurtsportcoaches sport- en beweegaanbod verzorgd binnen de noodopvang in het bewegingsonderwijs.
Als exploitant van de gemeentelijke sportaccommodaties heeft ook SRO de (financiële) gevolgen ondervonden van de sluiting en heropening van sportaccommodaties onder voorwaarden. Dit heeft geleid tot onder andere derving van huurinkomsten, inkomstenderving vanuit onder meer losse verkoop van tickets voor zwembaden, en meerkosten voor openstelling van sportaccommodaties waarbij rekening gehouden moet worden met coronamaatregelen. Verwachting is dat financiële gevolgen voor SRO voor een groot deel gecompenseerd worden door de compensatieregelingen van de Rijksoverheid.
Sport & Beweegakkoord Amersfoort
De werkbijeenkomst Lokaal Sportakkoord met ruim 80 deelnemers vanuit verschillende organisaties in de stad die begin van het jaar is georganiseerd, heeft de basis gelegd voor het huidige Sport & Beweegakkoord Amersfoort. Omdat de ambities breder zijn dan sport en bewegen alleen is besloten een breed Kernteam te formeren waarin naast ASF, SRO en gemeente ook stichting Wijkteams, Indebuurt033, GGDrU en het onderwijs zitting hebben. Het Kernteam is 8 keer bij elkaar geweest om het Sport & Beweegakkoord voor te bereiden en -na ondertekening van het akkoord in het voorjaar- de ingediende projectaanvragen te beoordelen. In 2020 zijn 13 aanvragen ingediend, waarvan er 12 daadwerkelijk zijn gehonoreerd. Alle dragen bij aan de drie ambities uit het akkoord:

A) inclusief Sport & Bewegen;
B) vitale sportaanbieders;
C) van jongs af aan vaardig in bewegen.

Uitvoeringsprogramma
Medio 2020 is het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de doelstellingen uit de sportnota 2019-2024 zijn vertaald naar concrete acties. Er is een onderverdeling gemaakt in korte termijn onderwerpen die in 2020 en 2021 worden uitgevoerd, al dan niet in samenhang met initiatieven uit het Sport & Beweegakkoord Amersfoort, en onderwerpen die worden uitgewerkt vanaf 2022.
Nieuwe subsidieregeling Sport en Bewegen
Als onderdeel van de uitvoering van de sportnota is de subsidieregeling sport en bewegen aangepast, zodat deze maximaal bijdraagt aan de gestelde ambities en doelstellingen in het sport- en beweegbeleid. Bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling zijn zowel de raad als de gebruikers in de stad intensief betrokken. Het is resultaat is een regeling die zich toespitst op het behoud of de verhoging van sport- en beweegdeelname door onze inwoners, via activiteiten of investeringen. De nieuwe regeling is overzichtelijker, flexibeler en kent een snellere afhandeltijd. Voor de marathon Amersfoort wordt apart een meerjarige subsidieregeling opgesteld met als doel de organiserende partij van de marathon voor meerdere jaren zekerheid te kunnen geven bij dit omvangrijke evenement.
Amerena
In opdracht van de gemeente heeft organisatie adviesbureau KokxDeVoogd in 2020 onderzocht of er een beter passend governance- en aansturingsmodel voor Amerena mogelijk is, waarin afspraken worden vastgelegd die eenvoudiger en efficiënter zijn dan het huidige samenwerkingsmodel. Het bureau heeft een eenvoudig model geadviseerd waarin de gemeente de regie neemt, maar waarin de samenwerking tussen de partijen in Amerena overeind blijft. Partijen hebben het samenwerkingsconvenant op 1 maart 2021 ondertekend. Samen met de partners binnen Amerena wordt dit advies de komende tijd verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
Onderzoek Bosbad en Zwembad Hoogland
Als onderdeel van de uitvoering van de sportnota ontwikkelen we een visie en meerjarig investeringskader voor de sportaccommodaties in de stad. Als stap hierin is door onderzoeksbureau Synarchis onderzoek gedaan naar de mogelijke toekomstscenario's voor het Bosbad en voor Zwembad Hoogland. De raad is hierover geïnformeerd tijdens de Ronde van 12 januari 2021. Het rapport vormt het startpunt voor verdere verkenning voor vervolgstappen die genomen moeten worden om beide zwembaden toekomstbestendig te kunnen houden. In dit traject zullen ook gebruikers van de baden en inwoners van de stad nauw betrokken worden.

12.907

2,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49