3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

Tabel: PF.3.3.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-12.382
-12.752
-12.907
-156
Totaal baten
631
701
734
33

Tabel: PF.3.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.3.1 Sport

Bestemming rekeningresultaat 2019

-300

-300

3.3.1 Sport

Besteding reserve evenementen

-70

-70

Mutaties reserves

Besteding reserve evenementen

70

70

Totaal begroting na wijziging

-370

70

-300

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

3.3.1 Sport

Het bedrag van € 300.000 heeft betrekking op de overheveling van het budget van 2019 naar 2020 voor de realisatie van het Masterplan Uitvoering Fase 2 Pilot Sportparken, conform raadsbesluit "bestemming rekeningresultaat 2019".

-300

-300

De € 70.000 aan de lastenzijde betreffen kosten voor het gastheerschap van Amersfoort bij het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 t/m 2023 en het Swim to Fight Cancer Event 2020. Deze lasten zullen worden gedekt middels een onttrekking van eenzelfde bedrag aan de reserve Evenementen.
Voor meer hieromtrent, zie "Besteding reserve evenementen voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023 en Swim to fight Cancer Amersfoort 2020".

-70

-70

9. Mutaties reserves

De € 70.000 aan de batenzijde betreft de onttrekking aan de reserve Evenementen, ter dekking van bovengenoemd gastheerschap van Amersfoort bij het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 t/m 2023 en het Swim to Fight Cancer Event 2020.
Voor meer hieromtrent, zie "Besteding reserve evenementen voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023 en Swim to fight Cancer Amersfoort 2020".

70

70

Tabel: PF.3.3.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Voor het programma Sport zijn in 2020 € 22.000 lasten gemaakt in verband met corona. Deze lasten worden vrijwel geheel veroorzaakt door (aanpassingen van) het programma voor Sociaal Vitaal (projecten in de wijk).

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

3.3.1 Sport en bewegen

0

-22

-22

TOTAAL SALDO

0

-22

-22

Tabel: PF.3.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.3.1 Sport en bewegen

-156

103

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

-70

3.3 Sport

-156

33

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49