3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

3.3.1 Sport en bewegen

Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen; laagdrempelig, dichtbij de eigen woonomgeving en aansluitend op de behoefte.

Mede vanwege de corona maatregelen heeft SRO een online beweegaanbod ontwikkeld, zodat Amersfoorters toch nog konden sporten en bewegen. In totaal zijn er 1338 aanvragen goedgekeurd binnen het Jeugdfonds sport en cultuur. 909 voor sportaanbieders, 213 voor zwemles en 216 voor een culturele activiteit, waaronder dans. Totaal 26 fte buurtsportcoaches hebben gewerkt aan het in beweging brengen en houden van inwoners. We zien een groei in de vraag om samenwerking bij stedelijke projecten op het gebied van gezondheid (Gezonde wijkaanpak, valpreventie ‘In Balans’, Gezonde Leefstijl Interventies), naschools aanbod op het VO, Urban Sports en bijdragen aan de uitvoering van het Sport & Beweegakkoord van Amersfoort. Ook de ‘Samen actief’ groepen voor GGZ cliënten zijn gegroeid van 13 in 2019 naar 16 in 2020. De doorverwijzingen vanuit de sociale partners kreeg een nieuwe impuls door de samenwerking met Meander Medisch Centrum. In de nieuwe subsidieregeling sport en bewegen is de mogelijkheid toegevoegd voor niet-sportaanbieders om een aanvraag in te dienen om bij te dragen aan  behoud of verhoging van de sport- en beweegdeelname door inwoners. Bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling zijn gebruikers intensief betrokken. Op basis van hun ervaringen met de oude regeling en hun adviezen werd de regeling vereenvoudigd, zowel in het aanvraagproces, als in het proces voor de afhandeling van aanvragen. Vanwege corona kon het jaarlijkse sportgala in 2020 geen doorgang vinden. Om toch speciale aandacht te geven aan sport- en bewegen in Amersfoort is als alternatief een digitale sportquiz georganiseerd voor alle Amersfoorters.

Zoveel mogelijk Amersfoortse scholieren nemen deel aan sport- en beweegaanbod georganiseerd voor, tijdens en na schooltijd.

De reguliere schoolsportactiviteiten, inclusief het speciaal onderwijs, zoals Kies je sport, schoolsporttoernooien en het naschools aanbod in de wijk, samen met ABC hebben doorgang gevonden op die momenten dat de scholen open waren. Tijdens de coronaperiode zijn veel activiteiten buiten doorgegaan en zijn er extra activiteiten georganiseerd in de openbare ruimte.

Sport- en beweegactiviteiten zijn toegankelijk voor alle Amersfoorters in de breedste zin. Niemand mag op basis van leeftijd, achtergrond, inkomen, beperking of geaardheid worden uitgesloten.

SRO heeft een module ‘Fit en Veilig’ ontwikkeld, waarmee verenigingen geholpen kunnen worden om ouderen aan hun vereniging te binden. In het kader van de regenboogagenda is een aantal aanbevelingen gedaan hoe diversiteit aandacht kan krijgen binnen de sportverenigingen. Door corona heeft dit onderwerp niet de aandacht gekregen in 2020 die we voor ogen hadden. Zelfstandig opererende wandel- en fietsgroepen zijn met behulp van buurtsportcoaches opgericht. Deze zijn vooral gericht op volwassenen en ouderen. De diabetes challenge is uitgevoerd in samenwerking met fysiotherapeuten. In dit kader hebben 33 mensen met overgewicht 20 weken gewandeld. Nieuwkomers hebben via integratiewerk kennis gemaakt met de Nederlandse sportcultuur en de verschillende sporten in Amersfoort. Dit is nu een vast onderdeel van het integratiewerk in Amersfoort. De nieuwe subsidieregeling stimuleert aantoonbaar aandacht die de aanvragers besteden aan inclusiviteit binnen hun activiteitenaanbod..

Sportverenigingen
de sportverenigingen passen zich aan aan de behoeften van de moderne sporter,
- stellen zich open voor haar omgeving,
- en vervullen een centrale rol in de wijk.

Mede door corona hebben meerdere verenigingen de samenwerking opgezocht door gezamenlijk activiteiten aan te bieden aan hun leden en aan inwoners. Buitensporterverenigingen stelden hun accommodatie beschikbaar aan binnensportverenigingen en door ook activiteiten in de openbare ruimte aan te bieden werd meer verbinding met de stad gelegd. De verenigingsondersteuners hebben de verenigingen hierbij ondersteund en waar mogelijk verenigingen met elkaar in verbinding gebracht. In 2020 is gestart met het traject Clubkader Coaching. Hierbij worden verenigingen geholpen bij ontwikkeling van hun vrijwillig kader. Dit traject vindt aansluiting bij het traject om sportverenigingen te ondersteunen bij het realiseren van een positief pedagogisch sportklimaat. Hierbij zijn 6 sportverenigingen ondersteund in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. In 2020 hebben 56 verenigingen wederom subsidie ontvangen voor de opleiding van vrijwillig sporttechnisch jeugdkader.

het voorzieningenaanbod past bij de groei van de stad, is evenwichtig verdeeld en sluit aan bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van sportbeoefening in Amersfoort.

Stichting Padel Club Amersfoort is gestart op de accommodatie van korfbalvereniging MIA. Hiermee heeft de stad een nieuwe plek gekregen voor deze populaire en groeiende sport. Aan hockeyclub AMHC is een gemeentegarantie verleend voor de realisatie van een blaashal op hun accommodatie. Er is een aantal projecten uitgevoerd op de buitensportaccommodaties. Zo zijn er renovaties uitgevoerd aan de kunstgrasvelden bij o.a. vv Hoogland, AFC Quick en CJVV. Daarnaast zijn maatregelen uitgevoerd die er voor moeten zorgen dat de milieuschade als gevolg van het gebruik van kunstgras voetbalvelden tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor zijn op meerdere complexen aanpassingen gedaan in de vorm van het plaatsen van kantplanken en schoonlooproosters. Aan zwembad Hoogland zijn onderhoudswerkzaamheden verricht, waaronder de vervanging van het plafond en het buitenschilderwerk. Er werden o.b.v. de subsidieregeling Sport en Bewegen 31 aanvragen voor investeringen verleend, waarvan 7 gericht op de aanpassing van accommodaties, 8 op de verduurzaming van accommodaties en 16 bestemd voor de aanschaf van duurzaam sportinventaris.

Sportvoorzieningen worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt.

Op 1 januari 2020 is de sportparkmanager gestart op de sportparken Zielhorst en Vermeer- Leusderkwartier om deze sportparken breder en intensiever te benutten. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor beide sportparken. Eerste resultaten omvatten onder andere een praktijk leeromgeving voor het ROC Midden Nederland (sportcollege) op sportpark Zielhorst en de huiskamer voor ouderen bij AFC Quick in samenwerking met het ouderenfonds.

Openbare ruimte, het is voor onze inwoners aantrekkelijk om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte

Buurtsportcaches van SRO hebben samen met partnerorganisaties als Indebuurt033, verschillende sport- en beweegaanbieders en inwoners onderzoek gedaan naar het soort toekomstige sport- en beweegplekken in de openbare ruimte en waar deze zouden kunnen landen. Vanuit de subsidieregeling Sport en Bewegen is in 2020 een subsidie verleend voor een verkenning naar de mogelijkheden voor een ASM Skillsgarden in Amersfoort. Deze ontwikkeling is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Hoefkwartier.In Amersfoort is als eerste gemeente in Nederland een buurtspeelcoach ingezet. Deze interventie was erop gericht om kinderen weer te leren buitenspelen. Kinderen zijn opgeleid om zelf activiteiten te organiseren in hun eigen woonomgeving. Samen met ABC en sportaanbieder heeft SRO in het kader van de zomerpretpas extra activiteiten in de openbare ruimte aangeboden in de zomerperiode gericht op met name het kinderen uit het primair onderwijs. Voor jongeren uit het voortgezet onderwijs zijn stedelijke activiteiten onder de naam Summer of A opgezet.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49