3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.3.3

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Tegenvallende exploitatie Amerena ten opzichte van de goedgekeurde en gevalideerde exploitatiebegroting. Er is weinig ervaring met sportcomplexen met een omvang als de Amerena. De kosten van de exploitatie van de Amerena zijn geraamd en door een externe partij gevalideerd. In de praktijk zullen mee- en tegenvallers in de exploitatie ontstaan.

Exploitatierisico’s zijn gedeeltelijk weggenomen d.m.v. contracten met (markt)partijen. Gemeente overlegt regelmatig met exploitant SRO en andere exploitanten over de exploitatie. Indien nodig opnieuw laten  opstellen/actualiseren  van exploitatiebegrotingen en validatie hiervan. Monitoring en zo nodig en mogelijk bijsturing.

546

2

Indien er een gewijzigd advies van RIVM komt ten aanzien van kunstgrasvelden met rubber (SBR) infill, is mogelijk vervroegde vervanging van infill en/of toplaag van kunstgrasvelden nodig.

Ontwikkelingen worden gemonitord. Als het risico zich materialiseert (via VNG) inzetten op compensatie door het Rijk en bezien of fasering van vervanging mogelijk is. In het kader van de zorgplicht zijn bij een aantal kunstgrasvelden kantplanken geplaatst. Met SRO zijn aanvullende maatregelen in beeld gebracht om te voldoen aan de zorgplicht. Deze worden in 2020 en 2021 uitgevoerd.

490

3

Financiële positie SRO in relatie tot de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.

De huurbetalingen door SRO aan de gemeente voor accommodaties zijn opgeschort voor het tweede en derde kwartaal van 2020. Daarnaast kijken we samen met SRO naar de mogelijkheden om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de compensatieregelingen vanuit het Rijk.

163

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49