3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-6.750
-6.850
-4.575
2.275
Totaal baten
523
423
444
21

Tabel: PF.3.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.1.1 Economie

Bestemming rekeningresultaat 2019

-100

-100

3.1.1 Economie

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-100

-100

Totaal begroting na wijziging

-100

-100

-200

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

3.1.1 Economie

Het bedrag ad € 100.000 aan de lastenzijde komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht.

-100

-100

De bate van € 100.000 betreft de coronabijdrage van het Rijk voor gederfde inkomsten uit precario en markt- en evenementenleges, welke is meegenomen in de septembercirculaire.
Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

-100

-100

Tabel: PF.3.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma economie was sprake van misgelopen baten op markt- en havengelden. Deze misgelopen baten zijn gecompenseerd via coronacompensatie vanuit het rijk. Het positieve corona saldo op dit programma wordt veroorzaakt door lagere lasten voor incidentele projecten rondom toerisme en het promoten van Amersfoort als congresstad die agv corona niet zijn doorgegaan.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

3.1.1 Economie

-100

89

189

TOTAAL SALDO

-100

89

189

Tabel: PF.3.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.1.1 Economie

2.275

21

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0

3.1 Economie

2.275

21

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49