3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.4 Cultuur

Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-21.457
-22.951
-23.370
-419
Totaal baten
1.250
1.250
1.756
507

Tabel: PF.3.4.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Bestemming rekeningresultaat 2019

-297

-297

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Taakmutaties meicirculaire 2020

-618

-618

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Taakmutaties meicirculaire 2020

-579

-579

Totaal begroting na wijziging

-1.494

-

-1.494

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Het bedrag ad € 297.000 komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor het project Archiveren en Bewaren.

-297

-297

Het bedrag van € 618.000 betreft de eerste corona-bijdrage van het Rijk voor borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur.  

-618

-618

Het bedrag van € 579.000 betreft de tweede corona bijdrage van het Rijk voor cultuur. Verwerkt in de septembercirculaire 2020.
Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

-579

-579

Tabel: PF.3.4.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma cultuur zijn per saldo de corona baten en lasten met elkaar in evenwicht. Het Rijk heeft afgerond €1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de negatieve impact van corona op cultuur in 2020 (middels begrotingswijzigingen toegevoegd aan programma cultuur) en binnen het programma zijn middelen herschikt waardoor in totaliteit € 1,6 miljoen beschikbaar was voor corona gerelateerde lasten. Dit bedrag is bijna volledig besteed aan de zwaarst getroffen (basis)instellingen. Hiermee is onder meer de huurkwijtschelding aan de culturele instellingen mogelijk gemaakt en is de weerbaarheid en vitaliteit van de instellingen op de korte en middellange termijn extra ondersteund. Hierover bent u in collegebericht 2020-205 geïnformeerd.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

-1.623

-1.618

4

TOTAAL SALDO

-1.623

-1.618

4

Tabel: PF.3.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

-434

507

3.4.2 Evenementen en recreatie

15

0

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0

3.4 Cultuur

-419

507

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

2. Evenementen en recreatie

Geen afwijkingen.

9. Mutatie reserves

Geen afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49