4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

Tabel: PF.4.1.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-18.110
-18.585
-19.084
-499
Totaal baten
7.311
7.305
8.951
1.646

Tabel: PF.4.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Bestemming rekeningresultaat 2019

-120

-120

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties september- en decembercirculaire 2019

-32

-32

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties meicirculaire 2020

-16

-16

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-308

-308

4.1.3 Dienstverlening

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-6

-6

Totaal begroting na wijziging

-475

-6

-481

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Vanuit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" zijn de volgende budgetten overgeheveld van 2019 naar 2020:

  • € 32.000 voor bestuurlijke vernieuwing;
  • € 67.000 voor de pilot kinderburgemeester;
  • € 21.000 voor twee rekenkameronderzoeken, welke nog doorlopen in 2020.

-120

-120

4.1.3. Bestuur en Dienstverlening

Het bedrag € 31.591 aan de lastenzijde komt uit de septembercirculaire 2019 en betreft € 27.326 voor de taakmutatie als gevolg van de gewijzigde donorwet, en € 4.265 voor kosten gemoeid met de organisatie van de waterschapsverkiezingen.

Voor het besluit inzake de september- en decembercirculaire 2019, zie "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".

-32

-32

Het bedrag ad € 15.957 komende uit de meicirculaire 2020 ziet toe op extra lasten voor de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Voor meer informatie omtrent de meicirculaire 2020, zie raadsinformatiebrief "Gevolgen meicirculaire 2020".

-16

-16

In verband met de septembercirculaire is in programma 4.1 een begrotingswijziging opgenomen, met de volgende lasten:

  • Een taakmutatie van € 277.448 in verband met extra kosten voor de verkiezingen als gevolg van Covid-19;
  • € 4.576 voor het handhaven van energielabel C voor kantoren;
  • € 25.612 voor de waterschapsverkiezingen 2023.

-308

-308

Ten slotte betreft de € 6.000 gederfde inkomsten uit precario en markt- en evenementenleges. Hiervoor ontvangt de gemeente een coronabijdrage van het Rijk, welke is meegenomen in de septembercirculaire.
Voor het besluit inzake de taakmutaties uit hoofde van de septembercirculaire 2020, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

-6

-6

Tabel: PF.4.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Op programma bestuur en dienstverlening is het corona gerelateerde saldo € 148.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere afzet van de producten (reisdocumenten etc). Daarnaast is in 2020 sprake van extra baten tbv het coronaproof organiseren van de verkiezingen in 2021. De lasten daarvan vallen niet allemaal in 2020.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

0

-84

-84

4.1.3 Dienstverlening

-283

-344

-61

4.1.4 Gebiedsgericht werken

0

-3

-3

TOTAAL SALDO

-283

-431

-148

Tabel: PF.4.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

-415

-1

4.1.2 Communicatie en samenw met de stad

-19

0

4.1.3 Dienstverlening

-110

1.647

4.1.4 Gebiedsgericht werken

45

0

9 Mutaties Reserves Programma -4-

0

0

4.1 Bestuur en dienstverlening

-499

1.646

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49