2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

2.1 Sociaal Domein

Belangrijke gebeurtenissen

De coronacrisis

De coronacrisis, de crisismaatregelen en de economische crisis grijpen diep in op ons dagelijks leven en samenleving als geheel. Hierdoor worden mensen in kwetsbare situaties hard geraakt, maar ook jongeren, zzp’ers of flexwerkers. Gezinnen staan onder druk, er zijn kinderen die leerachterstanden oplopen, er is sprake van extreme eenzaamheid onder jongeren en ouderen en er is toenemende bestaansonzekerheid voor mensen die werkzaam zijn in sectoren waar de lockdown het grootste effect heeft. Het beroep op mantelzorgers is toegenomen o.a. door het niet-beschikbaar zijn van zorg of omdat mensen uit besmettingsangst liever zorg ontvangen van een bekende.

We hebben ook gezien dat verbinding en saamhorigheid in de stad sterker werden. Er zijn door inwoners veel initiatieven genomen om in buurten naar elkaar om te kijken. Met partners in de stad zijn ouderen thuis bezocht en zijn voor jongeren diverse activiteiten georganiseerd. Er zijn dit jaar veel acties ondernomen om inwoners te ondersteunen, mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Rijk.

- Campagne ‘Toegang naar hulp in coronatijd’

In april 2020 heeft de gemeente Amersfoort een taskforce Hulpvragen in coronatijd ingesteld. Doel was om met de partnerorganisaties te kijken hoe we mensen in een kwetsbare positie, zoals zzp-ers, ouderen, jongeren, mensen met schulden en laaggeletterden/anderstaligen, het beste konden helpen. De urgentie was hoog: de informatiewinkels van Indebuurt033 en andere hulporganisaties waren tijdelijk gesloten waardoor mensen met hulpvragen niet makkelijk terecht konden.We hebben in het afgelopen jaar in april en september een inventarisatie gedaan met partnerorganisaties. Hiermee konden we een goed beeld krijgen welke vragen er leven in de stad, welke zorgen er zijn, en wat we hierop, als gemeente en met elkaar, kunnen organiseren.  

Dit heeft geresulteerd in de campagne ‘Toegang naar hulp in coronatijd’. Vanuit de gemeente is extra toegang naar hulp geboden via het centrale telefoonnummer 14033. Niet in plaats van, maar naast en ook doorverwijzend naar de gebruikelijke ingangen. Hiermee konden we mensen doorverwijzen, die de bestaande inlooploketten niet weten te vinden of daar a.g.v. (de eerste) lockdown niet terecht konden. Middels posters in de stad en via Stadsberichten zijn mensen hierop gewezen. Er zijn videoboodschappen opgenomen in samenwerking met Indebuurt033 en andere organisaties in Nederlands, Turks, Tamazight, Arabisch.

In de tweede inventarisatie, in het najaar van 2020, kwam naar voren dat de toename in hulpvragen beperkt was, maar dat er signalen waren van meer en complexere problematiek. De zorgen richten zich vooral op schuldenproblematiek, ZZP-ers die hun werk kwijtraken, jongeren, ouderen en eenzaamheid. Als gevolg daarvan is de campagne Geldcheck033 weer met posters en advertenties onder de aandacht gebracht en opnieuw een poster/banner-campagne om mensen met hulpvragen te verwijzen naar de juiste hulporganisatie(s) in de stad.Er is een Stadsdialoog gehouden met inwoners over eenzaamheid en een gesprek met jongeren over Jong zijn in Amersfoort.

- Organiseren en coördineren van activiteiten in de stad
IndeBuurt033 heeft veel activiteiten geïnitieerd en gefaciliteerd. Dat begon met de coördinatie van initiatieven die ontstonden aan het begin van de eerste lockdown in maart en april. Er zijn meerdere initiatieven op touw gezet om mensen en buurten te ondersteunen in zowel de praktische als mentale zin. In samenwerking met buurtbesturen, Straatambassadeurs en andere wijkpartners is er veel aandacht besteed aan eenzaamheid en de positie van mantelzorgers. Dit heeft onder andere geleid tot mobiele ontmoetingsplekken in de wijken.
Het jaar is afgesloten met de actie ‘Hart onder de riem’ voor 70-plussers. De actie is bedoeld om hulpvragen en eenzaamheid op het spoor te komen en mensen letterlijk een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. De actie is een initiatief van Indebuurt033, Diaconie Protestantse Gemeente en Huiskamer Binnenstad en wordt financieel ondersteund door de gemeente Amersfoort.
In het kader van Summer of A zijn in de zomer meer dan 200 activiteiten georganiseerd voor jongeren van 12 tot 18 jaar door onze partners SRO (buurtsportcoaches), Scholen in de Kunst, Indebuurt033 (jongerenwerkers) en bibliotheek Eemland. Daarnaast heeft een aantal jongeren in de zomervakantie in samenwerking met een jongerenwerker een feestbus georganiseerd. In totaal zijn 8 succesvolle ritten gereden. De burgemeester kwam langs om met de jongeren te praten en hen uit te zwaaien.

Wethouder Van Eijk heeft met leerlingen uit een 4 Mavo en een 4 Havo klas gesproken over hoe zij deze tijd beleven. En onder leiding van jongerencommunicatiebureau Coen hebben twee meedenksessies plaatsgevonden. Jongeren van 12 tot 18 jaar zijn bevraagd over hun wensen en ideeën omtrent activiteiten in de stad.
Tot slot zijn in de kerstvakantie naast het reguliere activiteitenaanbod extra online activiteiten aangeboden (o.a. een online escaperoom voor jongeren van 15-23 jaar). De Nacht van Amersfoort was gericht op alle leeftijden. Bij de organisatie en communicatie is rekening gehouden met het aanspreken van de jongere doelgroep.

De beperkende maatregelen rondom de Corona hebben ook geleid tot uitstel van ontwikkelingen en voorgenomen acties. Voorbeelden zijn de voorgenomen start van Kinderen op recept (in lijn met Welzijn op Recept) en de gerichtere aandacht van scholen voor de jonge mantelzorger. Ook het project mantelzorg en GGZ, om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen die zorgen voor mensen met psychiatrische problemen in de thuissituatie, kende een vertraagde start. Niettemin zijn reeds stappen in gezet.
- Ondersteuning en zorg ten tijde van corona

De coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen waren van invloed op de ondersteuning en zorg in 2020. Tijdens de eerste lockdown zagen we een afname van instroom van nieuwe cliënten, met name in de ambulante hulpverlening. Gelukkig ging veel ondersteuning door, hoewel vaak op andere wijze georganiseerd. Ambulante begeleiding werd vooral digitaal ingevuld en dagactiviteiten vonden nauwelijks plaats. Er werd wel contact gehouden met deelnemers. Er werd minder nieuwe hulpverlening opgestart.
In de zomerperiode ging de hulpverlening over het algemeen weer verder als gebruikelijk. De instroom bij de wijkteams was weer op het oude niveau, van inhaalzorg bleek geen sprake. Slechts in beperkte mate werd de digitale dienstverlening voortgezet. Nieuwe vragen werden weer opgepakt.

In de tweede lockdown, vanaf december 2020, ging de ondersteuning zoveel mogelijk door. Ambulant gebeurde dat gedeeltelijk digitaal. Locaties voor dagactiviteiten hoefden niet te sluiten. Er waren dagelijks wel minder cliënten, omdat niet alle aanbieders ruimtes hebben die groot genoeg zijn om afstand te kunnen houden van elkaar. Sommige aanbieders konden extra ruimtes regelen, in andere gevallen werden de beschikbare dagdelen verdeeld.

Ook op de maatschappelijke opvang heeft Corona zijn nodige weerslag gehad. Hoewel de effecten van Corona op een toe- of afname van het aantal dak- en thuislozen nog onduidelijk zijn, is de druk op de opvang als gevolg van Corona flink toegenomen. Dit komt doordat de reguliere opvangcapaciteit door de 1,5 meter richtlijnen substantieel is afgenomen. Samen met onze partners op het gebied van wonen en zorg en de regiogemeenten zijn wij er in geslaagd om iedereen te kunnen opvangen en/of te voorzien van huisvesting. Wij deden dit door onder andere gebruik te maken van hotels, spoedurgenties te verlenen en een aantal doorstroomvoorzieningen te realiseren.
Over continuïteit van financiering van zorgaanbieders Jeugdhulp en Wmo zijn tussen Rijk en VNG afspraken gemaakt in de eerste lockdownperiode. Voor aanbieders bestond de mogelijkheid om ondersteuning en zorg anders in te vullen. En meerkosten als gevolg van de naleving van de RIVM-richtlijnen werden op verzoek van aanbieders vergoed. Gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor deze extra kosten.
- Inkomensondersteuning en werk
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In 2020 (maar ook nu nog) konden ondernemers zowel een aanvraag doen voor levensonderhoud (als het inkomen onder het sociaal minimum komt) en/of voor een lening voor bedrijfskapitaal. Deze zelfstandig ondernemers zijn in de uitvoering door middel van voorschotten snel geholpen. Dat de coronacrisis grote impact heeft blijkt onder andere uit het grote aantal aanvragen.
In 2020 zijn er in totaal 5.076 aanvragen voor levensonderhoud behandeld en verwerkt en zijn er 441 aanvragen voor krediet behandeld.  
De coronacrisis heeft grote impact op de regionale economie en werkgelegenheid. Door de arbeidsmarktuitdagingen regiobreed aan te pakken en gemeenten, provincie, ondernemers en onderwijsinstellingen samen af te laten stemmen, bijvoorbeeld de inzet van middelen, kunnen de effecten van de crisis op de regionale economie worden beperkt. Een scherp geformuleerde agenda die zich richt op het aanpakken van specifieke knelpunten op de regionale arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, helpt om de energie en de middelen gericht in te zetten. Tegelijkertijd zorgt een Human Capital Agenda (HCA) voor commitment en draagvlak bij de verschillende stakeholders om bij te dragen aan oplossingen. Met een gezamenlijke regionale agenda kunnen de arbeidsmarktuitdagingen die nu ontstaan direct en effectief worden aangepakt.
Als gevolg van de coronacrisis verwachten we dat er meer beroep gedaan wordt op een aantal minimaregelingen. We zien bijvoorbeeld een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van de bijzondere bijstand/maatwerk vangnet. We verwachten een toename van ondernemers met schulden en zelfstandigen die door de Corona-crisis noodgedwongen moeten stoppen met hun onderneming. 
Transformatie en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg
Om duurzaam passende ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden en de kostenstijgingen  structureel op te vangen, voeren wij een programma 'betaalbaarheid van ondersteuning en zorg' uit, bestaande uit 15 maatregelen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met uitvoerende partijen. Als uitgangspunt voor de maatregelen gelden de transformatiedoelstellingen zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.
Twaalf maatregelen zijn in uitvoering, de ander 3 in voorbereiding. De raad is drie maal geïnformeerd over de effecten van de maatregelen. We zien daarin een wisselend beeld. De effecten van de maatregelen variëren per maatregel en door het jaar heen. Sommige maatregelen hebben het gewenste effect: de transformatie lijkt te slagen en levert een besparing op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de POH Jeugd, de doorbraakaanpak en de begeleiding die wordt overgenomen door de wijkteams. Bij andere maatregelen is de uitvoering nog weerbarstig.
Ook de effecten van de maatregelen zijn beïnvloed door de coronacrisis. Dit heeft te maken met verminderde instroom enerzijds en de mogelijkheden in de uitvoering anderzijds.

Versterken sociale basis
In dit bijzondere jaar heeft het nieuwe Jongeren Informatiepunt (JIP) een sterke groei doorgemaakt. De eerste JIP is eind 2019 in The Game geopend, een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen. In navolging van deze zullen meer JIP-punten worden geopend. Het jongerenwerk heeft een actieve bijdrage geleverd aan het organiseren van verschillende activiteiten en events voor kinderen en jongeren, onder andere in de vakantieperiode (Summer of A) en tijdens oud en nieuw, in samenwerking met andere betrokkenen partijen. Het jongerenwerk heeft een betekenisvolle rol gespeeld rondom De Stier aan het begin van de zomer.
In samenwerking met andere partijen zijn in een aantal wijken inlooppunten geopend voor ouderen. Dit in aansluiting op de twee pilots in Leusderkwartier-Vermeerkwartier-Bergkwartier en Schothorst-Zielhorst voor een laagdrempelige dagbesteding voor senioren. Ook is met behulp van de projectenregeling initiatieven als De Koffiebus en De Bakfiets mogelijk geworden.
Een belangrijk middel voor de verbinding en de leefbaarheid in de wijken is de subsidieregeling Projecten #InDeBuurt. Het gebruik van de regeling is een indicatie over de mate waarin inwoners en organisaties actief betrokken zijn bij hun wijk. Ook in 2020. Ondanks het moeilijke jaar zijn er meer activiteiten in de wijken georganiseerd met behulp van de subsidieregeling.  Er zijn 411 aanvragen ingediend (ten opzichte 389 in 2019), waarvan er 296 zijn toegekend. Dat is 72% van de ingediende aanvragen.
Meer ondersteuning door wijkteams in de wijk
In Amersfoort bieden we ondersteuning en zorg in de nabijheid van onze inwoners. De Wijkteams hebben hierin een belangrijke rol, waar nodig door zelf direct ondersteuning en zorg te bieden. In 2020 hebben de wijkteams door capaciteitsuitbreiding veel meer begeleiding zelf kunnen bieden. Alleen in situaties wanneer begeleiding door het wijkteam vanwege specifieke omstandigheden niet mogelijk is, wordt doorverwezen naar een specialistische zorgaanbieder.
Met deze maatregel verstevigen wij de positie van de wijkteams. Het aantal doorverwijzingen neemt af en hulp en ondersteuning worden dichtbij georganiseerd, laagdrempelig en in aansluiting op de sociale basisinfrastructuur.
Samenwerking Breed Spectrum Aanbieders
Om jongeren met complexe problematiek beter te kunnen ondersteunen zijn de gemeenten in de regio Amersfoort en zeven grote zorgaanbieders begin 2019 een samenwerking aangegaan. In het kader van deze zogenaamde breed spectrum samenwerking zijn tussen gemeenten en zorgaanbieders collectieve afspraken (inclusief financiering) gemaakt voor de periode 2019-2022 over het leveren van betere en betaalbare (gespecialiseerde) ondersteuning en zorg op maat voor jeugdigen.
Deze meerjarige afspraken zijn gemaakt, zodat genoemde aanbieders de tijd en ruimte hebben om de benodigde transformatie uit te voeren. Van de aanbieders wordt verwacht dat zij – vanuit dit collectief- de jongeren beter en efficiënter kunnen ondersteunen, o.a. door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Gedurende 2019 ontstond er discussie over financiering van de kosten 2019 door stijging van de ondersteunings- en zorgvraag. Deze discussie belemmerde de voortgang van de transformatie en veroorzaakte stijgende wachttijden.
De afspraken met de BSA (breed spectrum aanbieders) voor gespecialiseerde jeugdhulp zijn in 2020 aangescherpt. Op basis van een transformatieplan en bijbehorende businesscase is er incidenteel aanvullend budget vastgesteld en zijn er aanvullende juridische afspraken gemaakt. Gemeenten hebben, in aanvulling op het transformatieplan van de BSA Jeugdhulp, een eigen transformatieplan gemaakt voor die onderdelen waar gemeenten zelf voor aan de lat staan. Voorbeelden hiervan zijn het versnellen van uitstroom en waar mogelijk voorkomen van instroom in de zwaardere jeugdhulp.
Ontwikkeling vraag specialistische ondersteuning en zorg
In 2020 zien we de vraag naar een aantal vormen vormen van ondersteuning en zorg voorzichtig afnemen. De coronacrisis zal hiervoor gedeeltelijk de oorzaak zijn, maar ook de maatregelen in het kader van de betaalbaarheid van ondersteuning en zorg beginnen vruchten af te werpen. De daling was met name zichtbaar in de ambulante vormen van dienstverlening.
In 2020 is de inkoop van Gewoon Thuis (ambulante vorm van Beschermd Wonen) succesvol verlopen. In verband met de coronamaatregelen zijn de nieuwe aanbestedingen Dagactiviteiten Jeugd en Wmo, Dyslexie en Vervoer jeugd GGZ een jaar uitgesteld en zijn de lopende contracten met een jaar verlengd. De overige contracten voor de levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet liepen door.
Ontwikkelingen maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Diverse nieuwe woonvormen voor uitstroom uit de opvang kwamen in 2020 tot stand. Vanuit de Brede aanpak dak- en thuisloosheid zijn we diverse projecten gestart om dak- en thuisloosheid te voorkomen en beperken, zoals gemengd wonen op de locaties De Liendert en Smeeing.

Beschermd wonen is sinds 2015 een wettelijke taak voor gemeenten. Als centrumgemeente ontvangt Amersfoort geld voor het uitvoeren van deze taak voor de regio Amersfoort. Vanaf 2022 verandert dit en worden deze middelen geleidelijk verdeeld over alle gemeenten in de regio. We hebben in 2020 regionaal afspraken gemaakt over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de regio Amersfoort en zo borgen wij passende ondersteuning voor huidige en nieuwe cliënten beschermd wonen.

De inkoop tot ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV: voorheen beschermd wonen) blijven we regionaal uitvoeren en de toegang organiseren we regionaal via de centrale toegang OMNV. Om voortdurend te kunnen monitoren of ingezette zorg bijdraagt aan herstel, heeft de centrale toegang OMNV de regiefunctie over de ingezette trajecten. De opgaven rondom Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV) en maatschappelijke opvang pakken we doorlopend op in samenhang met het programma Wonen en zorg, de Brede aanpak dak- en thuisloosheid, en waar nodig ook met partners uit de veiligheidsketen. We werken doorlopend regionaal met onze samenwerkingspartners aan een ondersteuningscontinuüm van preventie tot nazorg.

Integratie nieuwkomers
In 2020 haalden 50 inburgeringsplichten uit Amersfoort hun inburgeringsexamen bij Integratiewerk. 
Via het participatieverklaringstraject (PVT) maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Het PVT is in 2020 succesvol doorlopen door 124 statushouders en andere nieuwkomers zoals gezinsmigranten.
Van de 84 Amersfoortse statushouders die in 2020 uitstroomden bij Integratiewerk zijn er 24 aan het werk gegaan, 2 lopen stage, 7 volgen een opleiding, 17 doen vrijwilligerswerk of zijn bezig met activering. Ook veel statushouders die nog in traject zijn doen vrijwilligerswerk of lopen stage (samen 30%) of werken.
In 2020 is het stedelijk netwerk Integratie gecontinueerd. Wegens Corona is het netwerk in zijn totaliteit niet meer fysiek bij elkaar gekomen, maar wél digitaal. Centraal stond in 2020 de voorbereidingen op de nieuwe wet op inburgering. Deze zal naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan.
Toegankelijkheid
In 2020 is uitvoering gegeven aan de Agenda Amersfoort Toegankelijk. Ieder jaar stellen we, na overleg met ervaringsdeskundigen, een toegankelijkheidsagenda vast. Daarin benoemen we de aandachtsgebieden, prioriteiten en concrete acties voor het komende jaar. De Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 is op 7 december 2020 vastgesteld door het College. Deze agenda helpt ons om Amersfoort stapsgewijs steeds beter toegankelijk te maken. Daarmee voldoet Amersfoort aan de verplichtingen uit het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap/chronische aandoening’. We bereiken hiermee dat meer mensen met een handicap of chronische ziekte zelfstandig kunnen meedoen. Wij hebben onze ervaringsdeskundigen gevraagd hoe zij de Covid-19 situatie beleven. Ervaringsdeskundigen geven aan dat de Corona maatregelen diep ingrijpen in hun levens. Ze ervaren meer eenzaamheid, omdat zij nog minder ontmoetingen hebben dan voorheen. Ervaringsdeskundigen geven dan ook de voorkeur aan persoonlijke ontmoeting al is het in aangepaste vorm. Voor alle ervaringsdeskundigen is het erg moeilijk om mensen op 1,5m afstand te houden.
De Toegankelijkheidsagenda 2020 is, al dan niet in aangepaste vorm, uitgevoerd. Op alle aandachtsgebieden zijn meer initiatieven uitgevoerd en resultaten behaald dan vooraf gepland, omdat toegankelijkheid steeds meer in de basis wordt meegenomen bij werkzaamheden, projecten en initiatieven. In 2020 waren de belangrijkste aandachtsgebieden: openbare ruimte, communicatie- & dienstverlening en toerisme & cultuur. In de openbare ruimte zijn, ondanks de Corona maatregelen, de gestelde doelen gehaald. Vanwege de Corona maatregelen is er meer aandacht geweest voor communicatie- en dienstverlening richting kwetsbare doelgroepen. De toerisme en cultuursector is door de Corona maatregelen hard geraakt. Desondanks is een aantal acties in aangepaste vorm uitgevoerd. Ervaringsdeskundigen vinden het positief dat de gemeente werkt aan toegankelijkheid, zoals het vervangen van het toilet aan de Boterbeurs. Ze vinden het positief dat ze als ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij een aantal initiatieven. De persoonlijke aandacht die de gemeente heeft voor de ervaringsdeskundigen in deze lastige periode, wordt door hen als een pluspunt ervaren. De inzet van een gebarentolk [via video] in de communicatie met de gemeente vindt men een belangrijke verbetering.
Regenboogaanpak
Amersfoort is al sinds 2008 een regenbooggemeente. In de regenboogaanpak maken we afspraken over wat we als gemeente en stedelijke partijen doen om LHBTI++ Amersfoorters te ondersteunen  waar nodig en de zichtbaarheid te vergroten. Samen met het regenboogplatform wordt de agenda jaarlijks geëvalueerd en een nieuwe agenda opgesteld. Voor het jaar 2020 hebben we samen met de partners in de stad gekozen voor 3 speerpunten. Dit zijn: sensitieve zorgverlening, bevorderen veilig sportklimaat en zichtbaarheid vergroten.
Wegens de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 hebben verschillende acties vertraging opgelopen of zijn activiteiten afgelast. De uitvoering van het jaarplan 2020 is om deze reden niet verlopen zoals gepland. In overleg met de leden van het regenboogplatform is er daarom voor gekozen dit jaar geen stadsgesprek te organiseren om het jaarplan 2020 te evalueren. In plaats daarvan heeft er op 4 november 2020 een extra (digitaal) overleg met het regenboogplatform plaatsgevonden. In dit overleg is het jaarplan van 2020 geëvalueerd en zijn de speerpunten voor 2021 vastgesteld.
Antidiscriminatie
In 2019 is een start gemaakt met een verkenning van een anti-discriminatie aanpak. Omdat er weinig meldingen gedaan worden van discriminatie, hebben we ervoor gekozen het beeld van Amersfoort uit te breiden met verhalen uit de stad. Hiertoe zijn circa 40 gesprekken gevoerd met bewoners, organisaties en andere ervaringsdeskundigen. Deze verkenning zou gedeeld worden in een stadsgesprek op 17 maart 2020, waarvoor zich meer dan 100 mensen hadden aangemeld.
Door de maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, kon dit stadsgesprek niet doorgaan. Op 15 juli 2020 heeft het stadsgesprek digitaal plaatsgevonden. Op 27 oktober 2020 heeft de raad in een Ronde de uitgangspunten voor de anti-discriminatie agenda besproken. De  anti-discriminatie agenda is in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld.

Schuldhulpverlening

In samenwerking met Stadsring51 hebben we ons voorbereid op de nieuwe Wet Gemeentelijk Schuldhulpverlening die per 1 januari 2021 is ingegaan. In de wet is nu een grondslag opgenomen waardoor meer schuldeisers betalingsachterstanden kunnen melden aan de gemeente. Hierdoor kunnen we de vroegsignalering van schulden verder uitbreiden en meer inwoners met beginnende betalingsachterstanden helpen.

Samen tegen armoede

De campagne Geldcheck033 is in oktober/november 2020 weer met posters en advertenties onder de aandacht gebracht. Via de website www.geldcheck033.nl kunnen inwoners met een laag inkomen snel checken of ze recht hebben op een bijdrage voor sport, kleding, witgoed, gratis financieel advies etc. en ook regelingen aanvragen.

Doorontwikkeling minimabeleid

In september 2020 zijn de maatregelen (doorontwikkeling minimabeleid 2017) om de sociale participatie van kinderen uit arme gezinnen en van volwassen minima te bevorderen geëvalueerd. Uit de Minima-effectrapportage 2020 van Nibud blijkt dat veel van de genomen maatregelen effectief zijn. Veel huishoudens zijn er ten opzichte van 2017 op vooruit gegaan. In oktober stemde de raad voor een aantal aanpassingen om het minimabeleid verder aan te scherpen.

Extra inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden

In 2020 is het regionale actieplan ‘Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen’, waarvoor we 2 miljoen euro subsidie ontvingen in het kader van Perspectief op Werk, met alle partners uitgewerkt tot een meerjarig uitvoeringsplan. Het plan omvat verbeteracties op het gebied van oriëntatietrajecten, scholen en certificeren op de werkvloer, het verbeteren van de werkgeversdienstverlening en duurzame plaatsingen, teneinde meer baankansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de coronacrisis is een vijfde thema hieraan toegevoegd: extra maatregelen vanwege corona. Door ook voor de groep werkzoekenden met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt extra inspanningen te doen voor een snelle en effectieve matching, zorgen we ervoor dat er binnen de reguliere dienstverlening voldoende ruimte blijft voor de groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal verbeteracties heeft, ondanks de coronabeperkingen, doorgang gevonden. Het betreft het ontwikkelen van een regionaal productenboek voor re-integratieprofessionals, een bustour langs bedrijventerreinen in de hele regio waarbij contacten werden gelegd met meer dan 300 nieuwe werkgevers, het (extra) scholen van WSP-medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe oriëntatie- en leerwerktrajecten. De uitvoering van andere activiteiten is door de coronacrisis vertraagd. Voorbereidingen zijn getroffen om de uitvoering te starten zodra er geen sprake meer is van een lockdown. De uitvoering van het plan valt onder verantwoordelijkheid van het Werkbedrijf Arbeidsmarktregio Amersfoort.
In het kader van onze reguliere dienstverlening van de gemeente Amersfoort zetten we een zogenaamde ‘Trajectbegeleider Baan’ in die mensen begeleidt die aan het werk zijn met loonkostensubsidie (doelgroep Banenafspraak). Tegelijkertijd biedt een Trajectbegeleider Baan ook ondersteuning aan de betrokken werkgever. Deze inzet heeft ten doel om duurzaamheid van plaatsingen te bevorderen: ongeveer 30 mensen hebben inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gekregen.

Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag
VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september 2020 een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. In Amersfoort zijn op basis van recente gegevens van de belastingdienst 225 gezinnen gedupeerd door de affaire. In Amersfoort, zetten wij onze minimacoaches in voor ondersteuning en aanvullende hulp. Zij zijn in staat om vertrouwen te herwinnen en bij complexe problematiek tot oplossingen te komen. Alle (eventuele) vorderingen vanuit de gemeente zijn voor de betrokken gezinnen opgeschort.

286.867

45,1 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49