2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

% inwoners dat mantelzorg geeft

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

16

15

16

20

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling.
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Het verschil tussen 2019 en 2017 is niet statistisch significant. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015 hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De cijfers van voor 2015 zijn van de GGD.

Schaalscore sociale cohesie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

6,3

6,3

7

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef.

% zelfstandig wonende 75+'ers

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

89,7

90,3

91,3

94,2

92

Bron:

CBS

Toelichting:

Het cijfer toont het percentage personen van 75 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont. Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. In het programma Langer Thuis heeft het Rijk de ambitie opgenomen om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven.

% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

5,7

7,4

8,5

9,3

Bron:

Wijkteams

Toelichting:

Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2019 een lopende indicatie (= actief in 2019) heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit betekent dat met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en ondersteuning dit jaar dichter bij huis georganiseerd is. Hier moet bij aangetekend worden, dat we met het streefcijfer niet streven naar meer mensen met ondersteuning, maar dat dit een verschuiving moet laten zien van gespecialiseerde zorg naar zorg in de nabijheid. De wijkteams gaan vanaf 2020 zelf meer specialistische zorg leveren en hebben daar ook (meer gespecialiseerde) medewerkers voor aangenomen.

De stichting wijkteams Amersfoort kan zich niet vinden in de huidige realisatiecijfers en is momenteel samen het DWH-team bezig om de cijfers opnieuw te berekenen.

De SWA kiest er voor om voor 2021 geen streefcijfer op te laten nemen.
Reden: Het al dan niet halen van een streefcijfer zegt niets over hoe goed wij het proces met elkaar hebben ingericht, hoe effectief de sbi wordt bereikt/ ingezet, of we iedereen kwalitatief de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben, of e.e.a. binnen de transformatiegedachte past etc.

O&S kan op dit moment niet het ‘kengetal %huishoudens dat gebruik maakt van de wijkteams’ berekenen.
De benodigde bevolkingsbestanden hiervoor zijn nog niet beschikbaar door een overstap op een nieuw systeem bij de afdeling Burgerzaken.

Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

44

107

142

70

62

123

Bron:

Werk en Inkomen

Toelichting:

- In 2015 zijn de WSW detacheringen ondergebracht bij de gerealiseerde garantiebanen. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren.  
- Er zijn overigens meer banen ontstaan dan in de indicator vermeld staan; het totaal aantal banen is namelijk het resultaat van aantal gecreëerde banen minus het aantal verdwenen banen. Dat betekent dat er meer banen gecreëerd zijn dan het jaarlijkse realisatiecijfer weergeeft, omdat ook de verdwenen banen gecompenseerd moeten worden. De regionale inspanning onder werkgevers is daarmee dus groter dan het realisatiecijfer laat zien.

Voor 2021 is er op dit moment nog geen streefcijfer te bepalen. De doelstellingen voor 2021 zullen eerst door de Werkkamer moeten worden vastgesteld.

Helaas kunnen we nog geen definitieve cijfers leveren over 2020. Deze cijfers worden pas in juli vastgesteld. Wel kan ik een inschatting maken op basis wat we nu weten. Je kunt uitgaan van 62 plaatsingen in 2020. Natuurlijk blijft het aantal achter bij het streefcijfer maar dat heeft alles te maken met de voorzichtigheid die werkgevers in acht nemen in Coronatijd.

werkloosheid (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

5,1

4,4

3,5

3

Bron:

CBS, Enquete Beroepsbevolking

Verplichte indicatoren

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2020 10,2%.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.   

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na.  Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  

Realisatie cijfers

Indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Bron

% jongeren met jeugdhulp

10,3

9,9

10

9,4

8,7

CBS

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

5,8

5,9

6,1

5,8

6

CBS

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

39

39

39

37

CBS - Particpatiewet

Toelichting verplichte indicatoren

% jongeren met jeugdhulp

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2020 10,2%.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.   

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na.  Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 10000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,7%. We zagen in 2019 in Amersfoort een lichte daling van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt en in 2020 een lichte stijging. Dit laatste komt waarschijnlijk door de invoering van het abonnementstarief.   

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 45 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Het cijfer is daar anders gedefinieerd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Betreft streefcijfer 2021:
In verband met de onduidelijkheden door de Covid-19/Corona-crisis nemen we voor 2021 geen streefcijfer op.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49