2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

Tabel: PF.2.1.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-251.062
-289.139
-285.720
3.418
Totaal baten
55.005
78.468
86.645
8.177
Toevoegingen aan reserves
0
-1.146
-1.146
0
Onttrekkingen aan reserves
1.870
5.312
5.312
0

Tabel: PF.2.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging ( raadsbesluiten)
Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2.1.1 Basisinfrastructuur

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-244

-244

2.1.2 Ambulante zorg

Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019

-54

-54

2.1.2 Ambulante zorg

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-14

-14

2.1.3 Specialistische zorg

Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019

-74

-74

2.1.3 Specialistische zorg

Taakmutaties meicirculaire 2020

-383

-383

2.1.3 Specialistische zorg

Taakmutaties septembercirculaire 2020

138

-45

93

2.1.3 Specialistische zorg

Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

-44

44

-

2.1.3 Specialistische zorg

Extra budget BSA

-1.928

-1.928

2.1.4 Beschermd wonen

Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019

-2.016

-2.016

2.1.4 Beschermd wonen

Taakmutaties meicirculaire 2020

-2.695

-2.695

2.1.4 Beschermd wonen

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-2.439

-2.439

2.1.4 Beschermd wonen

Verlenging nachtopvang Amergaard

-852

-852

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Bestemming rekeningresultaat 2019

-155

-155

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019

-20

-20

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Taakmutaties meicirculaire 2020

-437

-437

2.1.6 Werk en inkomen

Bestemming rekeningresultaat 2019

-380

-380

2.1.6 Werk en inkomen

Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019

-196

-196

2.1.6 Werk en inkomen

Taakmutaties meicirculaire 2020

-23.655

21.330

-2.325

2.1.6 Werk en inkomen

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-2.630

2.134

-496

Mutaties reserves

Extra budget BSA

1.928

1.928

Mutaties reserves

Verlenging nachtopvang Amergaard

852

852

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

-1.146

-1.146

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

662

662

Totaal begroting na wijziging

-39.224

26.905

-12.319

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

2.1.1 Basisinfrastructuur

De lasten ad € 243.686 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-244

-244

2.1.2 Ambulante zorg

De lasten ad € 54.982 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-54

-54

De lasten ad € 13.728 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-14

-14

2.1.3 Specialistische zorg

De lasten ad € 74.127 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-74

-74

De lasten ad € 382.518 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-383

-383

De lagere lasten ad € 138.371en hogere baten ad € 45.380 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

138

-45

93

Het bedrag ad € 44.000 aan de lastenzijde heeft betrekking op de kostenstijging van de regiotaxi, met aftrek van de extra bijdragen van derden. Dit bedrag zal worden gedekt door de loon- en prijscompensatie van de budgetten regiotaxi.
Deze wijziging is besloten in besluit "Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020".

-44

44

0

Het bedrag ad € 1.928.000 betreft de incidentele budgetverhoging voor de collectieve taakopgave breed spectrum (last). Hiervoor is eenzelfde bedrag onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.
Voor meer hieromtrent, zie besluit "Intensivering breed spectrum samenwerking jeugdhulp regio Amersfoort".

-1.928

-1.928

2.1.4  Beschermd wonen

De lasten ad € 2.016.071 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-2.016

-2.016

De lasten ad € 2.694.887 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-2.695

-2.695

De lagere lasten ad € 2.439.476 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-2.439

-2.439

Het bedrag van € 852.000 aan de lastenzijde ziet toe op de kosten 2020 voor het verlengen van de nachtopvanglocatie Amergaard. Dit zal worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve Maatschappelijke Opvang, de € 852.000 aan de batenzijde.
Voor een nadere toelichting, zie besluit "Verlenging nachtopvang Amergaard".

-852

-852

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Het bedrag ad € 155.000 betreft een budget dat is overgeheveld van 2019 naar 2020, en heeft betrekking op de Veranderopgave Inburgering.
Voor nadere toelichting, inclusief de andere overhevelingen, zie raadsbesluit "Bestemming rekeningresultaat 2019".

-155

-155

De lasten ad € 20.000 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-20

-20

De lasten ad € 436.741 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-437

-437

2.1.6 Werk en inkomen

Er is voor € 379.956 aan budgetten overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  • € 49.956 ter behoeven van het herstructureringsfonds;
  • € 300.000 ter dekking van Perspectief op Werk;
  • € 30.000 voor het project Impuls Regionale Samenwerking GGZ.

-380

-380

De lasten ad €196.074 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.

-196

-196

De lasten ad € 23.655.253 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.
De baten ad € 21.329.848 betreffen gelden uit hoofde van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, welke in dit programma zijn opgenomen.

-23.655

21.330

-2.325

De lasten ad € 2.629.908 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.
De bate ad € 2.134.000 heeft betrekking op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, welke in dit programma zijn opgenomen.

-2.630

2.134

-496

9. Mutaties reserves

Het bedrag ad € 1.928.000 betreft bovengenoemde onttrekking aan de reserve Sociaal Domein, ter dekking van de collectieve taakopgave breed spectrum.

1.928

1.928

Het bedrag ad € 852.000 ziet toe op de eerder genoemde onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang, ter dekking van de nachtopvanglocatie Amergaard.

852

852

De € 1.146.200 aan de lastenzijde betreft het bestemmingresultaat 2019, en bevat de storting in de reserve Regionale Participatie ad € 806.200 en de storting ad € 340.000 in de reserve Maatschappelijke Opvang als gevolg van onderbesteding

-1.146

-1.146

De € 661.668 aan de batenzijde komt eveneens voort uit de bestemming van het rekeningresultaat 2019 en omvat de volgende onttrekkingen:

  • € 56.000 van de reserve Regionale Participatiegelden voor uitgaven voor kwetsbare jongeren;
  • € 75.000 uit de reserve Sociaal Domein voor de verstrekte subsidie aan het Sociaal Fonds;
  • € 338.668 uit de reserve Verhoogde Asielinstroom ter dekking van kosten voor bijzondere bijstand, Jeugdhulp, Onderwijs en Woninginrichting voor gehuisveste statushouders;
  • € 192.000 uit de reserve Regionale Participatiegelden voor de uitgaven van het Werkbedrijf in 2019.

662

662

In onderstaande tabel zijn de taakmutaties als gevolg van de verscheidene circulaires opgenomen. Het eerste compensatiepakket corona, aangekondigd door het Rijk op 26 juni, zit verwerkt in de begrotingswijziging van de mei-circulaire. Het tweede compensatiepakket is meegenomen in de wijziging van de septembercirculaire.
De taakmutaties in de verscheidene circulaires hebben voor een groot deel betrekking op het Sociaal Domein. Teneinde dit inzichtelijk te houden, hebben wij onderstaand overzicht opgenomen:

Sept-cc 2019

Dec-cc 2019

Mei-cc 2020

Sept-cc 2020

Taak mutaties

Corona

Taak mutaties

Corona

2.1.1 Basisinfrastructuur

Buurt- en dorpshuizen

167

Vrijwilligersorganisaties

77

2.1.2 Ambulante zorg

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

28

Gezond in de stad

28

2.1.3 Specialistische zorg

Jeugdhulp

-29

Loonprijsbijstelling jeugd

-122

Mobiliteitshulpmiddelen en voorzieningen WLZ

-56

PGB trekkingsrechten jeugdhulp

-76

PGB trekkingsrechten WMO 2015

-142

Ambulantisering in de ggz

114

Suppletie overheveling IUSD

402

Diverse kleine posten SD

-11

21

8

2

Ontwikkeling "oude IU" Sociaal Domein

129

-130

Compensatieregeling voogdij 18+

10

Suppletie SD

-413

Verrekening Voogdij 18+

1

IU Voogdij/18+

199

Inhaalzorg jeugdwet

354

WMO

84

45

2.1.4 Beschermd wonen

Invoering Wvggz

49

IU Beschermd wonen

1.971

1.127

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

1.436

Vrouwenopvang

136

1.022

Maatschappelijke opvang

-20

Mutatie maatschappelijke opvang

1.431

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

LHBT-emancipatiebeleid

20

Maatschappelijke begeleiding

126

Inburgering

311

2.1.6 Werk en inkomen

BBZ-levensvatbaarheidsonderzoeken

87

Perspectief op het werk

1.000

IU participatie

392

IU Participatie WSW

100

20

Participatie (SW-bedrijf)

857

476

TOZO bedrijfskrediet

2.164

482

TOZO levensonderhoud

19.167

1.652

Totaal

1.933

430

2.903

24.193

2.336

2.901

Voor het besluit inzake de september- en decembercirculaire 2019, zie "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".
Voor meer informatie omtrent de meicirculaire 2020, zie raadsinformatiebrief "Gevolgen meicirculaire 2020".
Voor het besluit inzake de taakmutaties uit hoofde van de septembercirculaire 2020, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

Samenvattend beeld bij de jaarrekening 2020 programma 2.1 Sociaal Domein

De financiële analyses bij de deelprogramma’s zijn opgenomen bij het onderdeel financiële analyses. In dit onderdeel geven we een samenvattend beeld bij de jaarrekening van het gehele programma 2.1 Sociaal Domein.

Het jaar 2020 was ook in financieel opzicht een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis. Door middel van verschillende grote financiële regelingen, zoals o.a. de continuïteitsbijdrage zorg en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemersregeling (TOZO), is in het Sociaal Domein steun verleend aan inwoners en (zorg)organisaties om inkomen, ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden. Vanuit het Rijk zijn hiervoor in stappen verschillende financiële compensatiebedragen  ter beschikking gesteld. Tegelijkertijd konden door de coronacrisis niet alle geplande activiteiten en ambities doorgang vinden. Dit alles maakt dat de financiële resultaten in 2020 behoorlijk afwijkend zijn van andere jaren.

Het Programma 2.1 Sociaal Domein sluit met een positief bruto resultaat van € 11,6 miljoen. Dit wordt in hoge mate veroorzaakt door incidentele extra baten en meevallers als gevolg van corona. De van het Rijk (als centrumgemeente) in 2020 ontvangen baten behelzen voor €7,5 miljoen in 2021 uit te voeren activiteiten, c.q. te financieren compensatiebedragen. Het resultaat zonder de ontvangen baten voor nog uit te voeren activiteiten, c.q. te financieren compensatiebedragen (als centrumgemeente) komt hierdoor op circa €4 miljoen. Dit is voor ruim 50% gerealiseerd door incidentele baten op het programmaonderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen en voor een kleine 50% door incidentele baten op het programmaonderdeel 2.1.4 Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. Het tekort op het programmaonderdeel 2.1.3 Specialistische zorg bedraagt € 4,3 miljoen. Zonder onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein in 2020 zou dit tekort €8,1 miljoen zijn geweest. De financiële opgave voor het Sociaal Domein naar de toekomst toe blijft daarmee onveranderd groot.
Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen in de resultaten per programmaonderdeel in 2020 op hoofdlijnen toegelicht.

Ten opzichte van de Begroting 2020 laten de programmaonderdelen 2.1.1 Basisinfrastructuur en 2.1.2 Ambulante Zorg een vrij stabiel beeld zien.  Binnen het programmaonderdeel 2.1.1 is per saldo sprake van een overschot van € 530.000. Het merendeel van dit overschot is corona gerelateerd.  Zo konden er door de coronacrisis onder andere minder bewonersinitiatieven worden uitgevoerd. Binnen het programmaonderdeel 2.1.2 waren er daarentegen per saldo € 133.000 meer kosten dan begroot door hogere uitgaven aan de Ambulante Zorg.

Net als in voorgaande jaren laat het programmaonderdeel 2.1.3 Specialistische zorg een groot tekort zien. Dit tekort is de afgelopen jaren veroorzaakt door een autonome groei van de zorglasten. Het tekort is echter in vergelijking met voorgaande jaren aan het afnemen. Het programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg draagt door middel van de gestelde transformatieopgave bij aan het terugdringen van het tekort. De transformatieopgave is in 2020 – naar verwachting mede door corona -  behaald. Desalniettemin maken wij ons zorgen over de komende jaren. Wij zien een reëel meerjarig risico van tussen de €1 miljoen en €3 miljoen per jaar op deze transformatieopgave.  Daarom zullen wij waar nodig maatregelen herijken en waar nodig aanpassen en uitbreiden. Hierbij blijft de ambitie om door middel van het in- en uitvoeren van maatregelen met behoud van toegang en kwaliteit structureel € 10 miljoen (prijspeil 2021) per jaar te besparen.

Het programmaonderdeel 2.1.4 Beschermd Wonen kent een positief saldo van € 11,1 miljoen. Het grootste deel betreft een incidenteel resultaat van € 6,5 miljoen. Dit overschot is incidenteel vanwege de doordecentralisatie Beschermd Wonen naar de regio en de overgang naar een nieuw verdeelmodel van het Rijk. Verder zijn er overschotten op de budgetten voor de openbare geestelijke gezondheidszorg- (OGGZ) en verslavingszorgmiddelen. In de meicirculaire heeft de gemeente Amersfoort € 1,4 miljoen aan regionale coronamiddelen van het Rijk ontvangen. Deze gelden zijn in 2020 niet volledig ingezet. Ook zijn er in de septembercirculaire extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor een plan van aanpak Dak- en Thuislozen. De uitvoering hiervan loopt door corona-effecten vertraging op waardoor een groot deel van de middelen nog niet is uitgegeven.

Het programmaonderdeel 2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid laat een positief saldo zien van 485.000 euro. Dit overschot wordt veroorzaakt doordat er middelen zijn ontvangen ter voorbereiding van de Wet Inburgering. Doordat de invoering van de Wet Inburgering echter is uitgesteld zijn er hieraan minder middelen uitgegeven dan begroot.

Het programmaonderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen sluit met een positief saldo van €3,8 miljoen. De helft van dit overschot wordt veroorzaakt door extra beschikbaar gestelde regionale participatiegelden die nog niet zijn bestemd. Het overige deel wordt veroorzaakt door incidentele meevallers op de middelen voor re-integratie, een incidentele BTW teruggave en lagere kosten voor de RWA.

Tabel: PF.2.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
In onderstaande tabel over het corona saldo van het sociaal domein zijn de baten en lasten van de TOZO regeling niet apart zichtbaar. Dit komt omdat deze regeling (Specifieke Uitkering die met het Rijk wordt afgerekend) zowel op baten als op lasten niveau neutraal uitpakt. Hierdoor zijn zowel de kolommen met ‘begroting na wijziging’ als met ‘rekening’ beide gesaldeerd nul, en dus niet zichtbaar in deze tabel. Aan de TOZO regeling heeft gemeente Amersfoort in 2020 in totaliteit € 25 miljoen aan zowel baten als lasten gerealiseerd. Dit betreft het totaal aan TOZO levensonderhoud, bedrijfskredieten en uitvoeringskosten. Voor de jaarrekening 2020 is er dus geen sprake van een overschot of een tekort als gevolg van de TOZO.
Voor de overige deelprogramma's bestaat het positieve saldo uit compensatie voor de coronagevolgen voor de buurt- en dorpshuizen en jeugd- en vrijwilligersorganisaties (2.1.1). Wij zijn met diverse instellingen in gesprek hoe we de instellingen het beste kunnen ondersteunen. Bij specialistische zorg (2.1.3) is het op dit moment nog niet definitief aan te geven hoe de corona compensatie uitpakt omdat nog niet alle compensatieregelingen met betrekking tot 2020 volledig zijn afgerond en bovendien het onderscheid tussen coronakosten en reguliere zorg nog niet overal gemaakt kan worden. Daarom is voor nu de aanname dat dit in dit deelprogramma budgettair neutraal uitpakt. Voor beschermd wonen (2.1.4) is vanuit het Rijk compensatie ontvangen voor de financiële problemen door corona voor de Maatschappelijke- (€1.431.000) en Vrouwen Opvang (€ 136.000). Hiervan is in 2020 € 736.000 uitgegeven. Tot slot wordt bij Werk en Inkomen (2.1.6) een positief corona saldo gepresenteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat de re-integratie activiteiten in 2020 ernstig bemoeilijk werden door de coronacrisis. Voor 2021 zijn er aanvullende Rijksmiddelen hiervoor beschikbaar gesteld zodat extra inzet gepleegd kan worden.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

2.1.1 Basisinfrastructuur

-244

-41

203

2.1.2 Ambulante zorg

0

-1

-1

2.1.3 Specialistische zorg

-484

-484

0

2.1.4 Beschermd wonen

-1.567

-739

828

2.1.6 Werk en inkomen

-1.333

-718

615

TOTAAL SALDO

-3.627

-1.982

1.645

Tabel: PF.2.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

2.1.1 Basisinfrastructuur

500

30

2.1.2 Ambulante zorg

-252

119

2.1.3 Specialistische zorg

-7.532

3.279

2.1.4 Beschermd wonen

8.862

2.260

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank

485

0

2.1.6 Werk en inkomen

1.356

2.489

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0

2.1 Sociaal Domein

3.418

8.177

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen  

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49