1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

Tabel: PF.1.4.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-8.382
-8.390
-7.218
1.172
Totaal baten
3.078
2.731
2.753
22
Toevoegingen aan reserves
-1.500
-1.500
-1.500
0
Onttrekkingen aan reserves
1.731
1.776
1.729
-47

Tabel: PF.1.4.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.4.1 Mobiliteit

Meicirculaire 2020

-347

-347

1.4.1 Mobiliteit

Reclame in de openbare ruimte

-8

-8

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

45

45

Totaal begroting na wijziging

-8

-302

-310

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

1.4.1 Mobiliteit

In het compensatiepakket corona van het Rijk van 26 juni, is een bedrag van € 347.000 beschikbaar gesteld voor gederfde inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting.

-347

-347

Eind 2019 heeft de Raad besloten tot het toestaan van digitale reclame in de openbare ruimte. Ook is hierbij besloten om als gemeente abri's aan te schaffen. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld. De € 8.000 aan de lastenzijde betreffen de additionele kapitaallasten naar aanleiding hiervan.
Voor meer hieromtrent, zie raadsbesluit "Reclame in de openbare ruimte".

-8

-8

9. Mutaties reserves

De bate ad € 45.000 betreft de onttrekking aan de reserve Openbaar Vervoer, ter dekking van de uitgaven voor het nachtnet in 2019, conform de motie ‘Nachtnet ook in 2019 en 2020’.
Zie hiervoor tevens het besluit "Bestemming rekeningresultaat 2019".

45

45

Tabel: PF.1.4.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Het negatief coronasaldo op programma 1.4 mobiliteit wordt veroorzaakt door misgelopen parkeeropbrengsten van het straatparkeren. Het Rijk heeft in mei 2020 een eerste compensatie gegeven aan gemeenten voor misgelopen parkeerinkomsten op. Hiervoor ontvingen wij € 347.000.
Het Rijk heeft aangegeven dat ze hierop nog aanvullende compensatie zullen verlenen. Dit bedrag wordt echter pas definitief bepaald op basis van de uiteindelijke gemeentelijke jaarrekeningen over 2020. Dat gaat dus pas in de tweede helft van 2021 bekend worden. Op grond van de BBV-regelgeving mogen wij hier niet op vooruitlopen. Dus ondanks dat het bedrag betrekking heeft op gemiste inkomsten in 2020 mogen wij dat niet meenemen in de gemeentelijke jaarrekening 2020 en zal dit meelopen in de jaarrekening 2021.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

1.4.1 Mobiliteit

-347

-584

-237

TOTAAL SALDO

-347

-584

-237

Tabel: PF.1.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.4.1 Mobiliteit

1.172

22

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

-47

1.4 Mobiliteit

1.172

-24

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Tabel: PF.A.1.4.3 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2020

Lasten 2020

Totaal lasten

Afspraken (bestuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd

1.167

231

100

331

0

836

No Regret

In voorbereiding

10

Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort- Soest

2.018

563

38

601

0

1.417

No Regret

In voorbereiding

11

Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn

12

12

0

12

0

0

No Regret

Afgerond

12

Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest

406

232

0

232

0

174

No Regret

Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)

16

Fietsverbinding Dorresteinse- weg A'rt - Leusden

130

130

0

130

0

0

Basis

Afgerond

26

Stedelijke Distributie

17

17

0

17

0

0

No Regret

Afgerond

40

Capaciteits- verbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort

60.000

19.577

3.336

22.913

0

37.087

Aanvullend

In voorbereiding

88

Uitbr. fietsparkeer -voorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst

3.700

150

0

150

0

3.550

Basis

Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)

112

Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk

4.084

692

1.616

2.307

0

1.777

Basis

In uitvoering

114

Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum

311

311

0

311

0

0

Basis

Afgerond

115

Aansluiten Heideweg op Ringweg oost

466

466

0

466

0

0

Aanvullend

Afgerond

116

Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop

2.093

1.897

15

1.912

0

181

Aanvullend

P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding

123a

Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst

1.652

1.652

0

1.652

0

0

Aanvullend

Afgerond

131c

Ongelijkvloerse verbinding N199

160

160

0

160

0

0

Aanvullend

Afgerond

159

Stimuleren gebruik deelauto's

108

108

0

108

0

0

Aanvullend

Afgerond

184

Ontsluiting Vathorst-West op A1

7.500

572

249

821

0

6.679

Aanvullend

In voorbereiding

191

Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg

870

870

0

870

0

0

Aanvullend

Afgerond

192

Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten

550

550

0

550

0

0

Aanvullend

Afgerond

199

Kortsluiting Energie - Outputweg

20.300

6.256

9

6.265

14.000

35

Aanvullend

Afgerond. Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Uitvoeringsjaar nog niet bekend.

v11

Doorstroming Bergen-boulevard Vathorst

4.090

770

2.137

2.907

0

1.183

Aanvullend

Aanpassing rotonde 1 is gereed. Overige in uitvoering.

V12

Aansluiten Danzigtunnel Vathorst

3.105

191

34

224

0

2.881

Aanvullend

In voorbereiding

V13

Vrouwenpolder

298

298

0

298

0

0

Aanvullend

Afgerond

V14

Pilot fietsverkeers- licht rotonde 6

242

205

0

205

0

37

Aanvullend

Afgerond

V15

Kruispunt Heideweg-Caraiben

58

58

0

58

0

0

Aanvullend

Afgerond

V18

reistijdwinst fietsers verkeerslichten

550

251

-195

56

0

494

Aanvullend

In voorbereiding

V19

Nieuwe schakels in het fietsennetwerk

350

0

243

243

0

107

Aanvullend

In voorbereiding

V20

Verkeers-veiligheid verbeteren

1.050

136

25

161

0

889

Aanvullend

In voorbereiding

V21

Verbeteren doorstroming ov Julianaplein

1.000

19

0

19

0

981

Aanvullend

In voorbereiding

Totaal

116.286

36.374

7.607

43.979

14.000

58.308

In 2020 is VERDER V11 rotonde 2 gestart en is de fietstunnel aangelegd. Deze kan in 2021 in gebruik worden genomen. Ook de fietstunnel van VERDER 112 is aangelegd en kan in 2021 in gebruik worden genomen. De bijbehorende tracédelen zijn grotendeels aangepast.
VERDER 10 de aanleg van de snelfietsroute is gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden medio 2021 afgerond. Aanvullend worden de aanpassingen aan de infrastructuur gedaan.
VERDER 88 de aanleg van een fietsenkelder heeft vertraging opgelopen omdat er nog geen overeenkomst is met de eigenaar van het gebouw.

Tabel: PF.A.1.4.4 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2020

Lasten 2020

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

28

DVM

658

658

0

658

0

0

No Regret

Afgerond

97

Buslijn Leusden - Amersfoort Noord

58

58

0

58

0

0

Aanvullend

Afgerond

102

Mobiliteits- management

269

240

0

240

0

29

Basis

In uitvoering

Totaal

985

956

0

956

0

29

Tabel: PF.A.1.4.5 Projecten Beter Benutten

Project

Omschrijving

Bijdrage excl. BTW

Goedgekeurde verschuiving

Bijdrage excl. BTW na verschuiving

Uitgaven t/m 2020

MNBB45

Fietsparkeren stations

2.773

250

3.023

2.112

MNBB46

Westelijke Ontsluiting

4.202

0

4.202

4.202

MNBB49

Groene Golf

1.297

-226

1.071

1.063

MNBB48

Doorstroming Hogeweg

904

-200

704

704

MNBB74

Busstation Schothorst

745

176

921

905

Totaal

9.921

0

9.921

8.986

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49