1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

1.4.1 Mobiliteit

Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.

We voeren versneld maatregelen uit het fietsplan uit. Voor de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht is een  realisatieovereenkomst getekend en voor Bunschoten en Hilversum een intentieovereenkomst. In 2020 hebben we elektrische voertuigen en (snel)laadpunten gestimuleerd. Voor snellaadpalen hebben we nieuw beleid gemaakt, en voor reguliere laadpalen zijn we gestart met het vernieuwen van de beleidsregels. Tevens hebben we een online participatie gehouden voor het laadpalengrid, waar wij rond de 500 reacties op hebben ontvangen en verwerkt. Begin 2021 is dit beleid vastgesteld. De vergunningsaanvraag voor het waterstoftankstation is gestart. Ook is er overeenstemming voor de locatie op de Wieken-Vinkenhoef. Tenslotte is er in 2020 met de provincie gestart aan een waterstofconvenant. In 2020 hebben we ingezet op een toekomstgericht en zero emissie OV. En ook hebben we bij provincie gepleit om te gaan experimenteren met waterstofbussen. In verband met corona wordt de nieuwe concessie uitgesteld naar 2025, dit heeft gevolgen voor het tempo waarmee Zero Emissie OV kan worden geïmplementeerd. In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar het terugbrengen van vervuilende scooters. Dit onderzoek heeft geleid tot twee acties om mensen met een vervuilende scooter te verleiden naar minder/ anders verplaatsen. De probeeracties worden medio 2021 uitgevoerd, als de maatregelen rond Covid-19 het toelaten. In 2020 zijn we gestart met het stimuleren van zero emissie goederenvervoer door het verruimen van de venstertijden voor distributie door zero emissie voertuigen. Ook het uitrijden buiten de venstertijden wordt sinds 2020 gehandhaafd. Dit is door een aantal partners voortvarend opgepakt, zoals PostNL en Pot. Daarnaast hebben we diverse onderzoeken laten uitvoeren naar last mile en gebundeld goederenvervoer. Er is onderzocht of er op de Noordewierweg en/of Leusderweg met (groene) venstertijden kan worden gewerkt. Ook is er onderzocht of afval uit de binnenstad gebundeld opgehaald kan worden om zo rijbewegingen te verminderen. Aan deze onderwerpen wordt in 2021 vervolg gegeven.We zijn begonnen met het plaatsen van duurzame abri’s in eigendom van de gemeente. Eind 2020 was ca. een derde van de 136 abri’s geplaatst. Tien abri’s op het Stationsplein worden uitgevoerd met daken die volledig ingevuld zijn met zonnepanelen. Deze kunnen straks een groot deel van de energiebehoefte van alle abri’s in de stad dekken. Een aantal abri’s krijgt sedum daken. De nieuwe abri’s maken het reizen per bus aantrekkelijker.

Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.

Op 4 januari 2021 is de binnenstad van Amersfoort autoluw geworden. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de noodzakelijke voorbereidingen treffen, het implementeren van het vergunningparkeren en het maken van afspraken met de verschillende uitbaters van parkeergarages.Met betrekking tot het stationsgebied hebben met bewoners, ondernemers en andere stakeholders gesprekken en workshops plaats gevonden o.a. de digitale spoorateliers (corona proof). De roep om vergroening, verlevendiging en een kwaliteitsimpuls van het Stationsgebied is groot. In 2021 moet er daarom een inrichtingsontwerp klaar zijn. In 2020 hebben de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad een upgrade gehad. Ook is er bewegwijzering aangebracht, zodat de wayfinding is verbeterd. Daarnaast hebben we een strategie uitgewerkt hoe we de komende jaren met fietsparkeren in de binnenstad willen omgaan. De parkeertarieven voor het straatparkeren in de zones A en B zijn aangepast om het straatparkeren te ontmoedigen ten gunste van het garageparkeren. Hiermee geven we op straat meer ruimte aan fietsers en voetgangers en wordt de leefbaarheid verbeterd.

Stimuleren van alternatieven voor autobezit.

In 2020 is gewerkt aan een visie op Mobility as a Service (MaaS) bij inbreidingslocaties (deze wordt in 2021 aangeboden aan de raad). Ook hebben we een start gemaakt met het vormgeven van een mogelijk in te voeren mobiliteitsplatform (Mobility Service Provider). Daarnaast hebben we in 2020 een vergunningenstelsel voor deelmobiliteit uitgewerkt. De komst van de deelscooter Go was een concrete aanleiding om de APV te versnellen. Het contact met het bedrijfsleven is op dit onderwerp versterkt. Vanuit Goed op Weg (GoW) worden mobiliteitsscans aan bedrijven aangeboden om de effecten van het gebruik van andere modaliteiten inzichtelijk te maken. GoW biedt vervolgens de mogelijkheid te ondersteunen in de verandering van het mobiliteitsbeleid.Door het vaststellen van nieuwe parkeernormen zorgen we voor een passend aantal parkeerplaatsen bij nieuw te bouwen woningen en kantoren. Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden door inzet van deelmobiliteit lagere normen toe te passen waardoor er minder  parkeerplaatsen hoeven te komen bij een ontwikkeling. De autoparkeernormen zijn aangepast op het onderdeel van de sociale huurwoningen en het bezoekersparkeren. Voor een aantal projecten is bepaald dat die nog gebruik kunnen maken van de lagere parkeernorm voor sociale huurwoningen. Verder zijn de kencijfers voor het fietsparkeren geactualiseerd en is het parkeernormenbeleid via een herziene parkeernormennota weer goed verankerd.

Bereikbaarheid van de stad verbeteren.

Met de NS is een nieuwe overeenkomst afgesloten waarbij in de dienstregelingsjaren 2021, 2022 en 2023 net als in het huidige dienstregelingsjaar in de weekendnachten extra nachttreinen rijden tussen Utrecht CS en Amersfoort CS, onder voorbehoud van corona-maatregelen zoals het sluiten van horeca.Met gemeente Bunschoten zijn we in gesprek over het noordelijke tracé van een nieuwe wegverbinding tussen Vathorst Bovenduist naar aansluiting A1-N199 Bunschoten. Voor het project Westelijke Ontsluiting zijn vooruitlopend op de aanleg van de weg kabels en leidingen aangelegd en verlegd. De aanbesteding is tijdelijk opgeschort omdat de gegadigde aannemers hebben aangegeven de financiële randvoorwaarden te krap te vinden. Naast dat de scope en de ramingen nog eens tegen het licht worden gehouden, wordt ook onderzocht of aanvullende externe financiering mogelijk is. Met de boscompensatie is een start gemaakt door de herinrichting van de oude parkeerplaatsen bij sportpark Birkhoven. Het resterende deel van de boscompensatie landt in de Melksteeg. Samen met gemeente Soest zijn hiervoor de plannen uitgewerkt. Op één klein deelperceel na, zijn alle voor de aanleg benodigde gronden verworven. Besloten is om in het wegdek asfaltcollectoren toe te passen in combinatie met warmte/koude opslag. ’s Winters blijft de weg dan ijs- en sneeuwvrij en ’s zomers kan de weg worden gekoeld. Dit verlengd de levensduur van de weg. De fietsroute van Amersfoort Centrum naar Nijkerk wordt flink ingekort door de aanleg van een tunnel onder het spoort tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan. De aanleg is in 2020 gestart en in de zomer van 2021 kan de tunnel worden gebruikt. Als onderdeel van de route is de Veenweg ingericht als fietsstraat en de Heideweg heringericht.

Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.

In 2020 zijn op de Stadsring en Ringweg Kruiskamp/Koppel 11 verkeersregelinstallaties omgebouwd naar intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI’s). Dat gebeurt in het kader van het Landelijk programma Talking Traffic. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe communicatietechnieken tussen voertuigen en regelautomaat en worden nieuwe regeltechnieken ontwikkeld. Op de Stadsring zal specifiek aandacht besteed worden aan het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer binnen gekoppelde netwerkregelingen. Door de gemeenteraad is een motie aangenomen om 30km/u als uitgangspunt te hanteren bij nieuwe ontwikkelingen en daar waar mogelijk op 50km/u wegen, voor de verkeersveiligheid van het langzaam verkeer, de snelheid te verlagen naar 30km/u. De consequenties van deze motie worden in beeld gebracht en in 2021 aan de raad voorgelegd om daarna te bepalen hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie.In diverse bijeenkomsten is met inwoners en bewonersgroepen uit het Soesterkwartier gesproken over mogelijke aanpassingen van de infrastructuur in Langs Eem en Spoor en rondom de Nieuwe Poort. In de wijk is veel expertise en mee-denkkracht aanwezig waarvan gebruik van wordt gemaakt om in dialoog goede en gedragen oplossingen voor de Nieuwe Poort uit te werken. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Leusderweg, tussen de Van Campenstraat en het  Borneoplein, is door de aanleg van vijf verkeersplateaus en fietssuggestiestroken verbeterd.Op fietspaden is een vervolg gemaakt van het verwijderen van obstakels zoals paaltjes en zijn kleinschalige maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. De Columbusweg is een fietsstraat geworden. De aansluiting op de Van Randwijklaan is anders vorm gegeven en ook de aansluiting van het fietspad op de 'Rotonde met de Stier' is aangepast waardoor deze voor fietsers veiliger is. Het project Bisschopsweg is afgerond. De gehele Bisschopsweg is een fietsstraat geworden en het kruispunt met de Vermeerstraat is een rotonde geworden. Om de doorstroming van de Bergenboulevard te verbeteren is gestart met de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder rotonde 2. Hierdoor kunnen langzaam en gemotoriseerd verkeer elkaar zonder problemen kruisen. In het voorjaar van 2021 kan de tunnel worden gebruikt.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49