2. Inclusieve en veilige stad

2.2 Veiligheid en handhaving

Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-15.143
-16.168
-15.945
223
Totaal baten
1.254
1.254
1.177
-77
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
0

Tabel: PF.2.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging ( raadsbesluiten)

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2.2.1 Sociale veiligheid

Bestemming rekeningresultaat 2019

-77

-77

2.2.1 Sociale veiligheid

Taakmutaties septembercirculaire 2020

-406

-406

2.2.2 Fysieke veiligheid

Taakmutaties meicirculaire 2020

-542

-542

Totaal begroting na wijziging

-1.025

-

-1.025

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

2.2.1 Sociale veiligheid

Het bedrag ad € 77.000 komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor de bestrijding van radicalisering/jihadisme.

-77

-77

De taakmutatie ad € 405.839 betreft de coronabijdrage van het rijk voor Toezicht en handhaving, welke is meegenomen in de septembercirculaire.
Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

-406

-406

2.2.2 Fysieke veiligheid

De overige bedragen komen uit de circulaires die zijn uitgekomen na de vaststelling van de primitieve begroting. De taakmutatie ad € 542.351 ziet toe op de bommenregeling, waarbij gemeenten in aanmerking komen voor een vergoeding van 70% van de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

-542

-542

Tabel: PF.2.2.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
Grosso modo zijn de corona baten en laten op het deelprogramma 2.2.1 sociale veiligheid met elkaar in evenwicht. De lasten hingen met name samen met de ingezette maatregelen rondom crowdmanagement in de stad om te borgen dat de coronamaatregelen werden nageleefd. Tegenover deze lasten stond een compensatiebedrag vanuit het rijk die middels een begrotingswijziging bij septembercirculaire is toegevoegd aan dit programma.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

2.2.1 Sociale veiligheid

-406

-415

-9

2.2.2 Fysieke veiligheid

0

-4

-4

2.2.3 Handhaving

0

-1

-1

TOTAAL SALDO

-406

-420

-15

Tabel: PF.2.2.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

2.2.1 Sociale veiligheid

-121

49

2.2.2 Fysieke veiligheid

171

1

2.2.3 Handhaving

174

-128

2.2 Veiligheid en handhaving

223

-77

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49