2. Inclusieve en veilige stad

2.2 Veiligheid en handhaving

rapportcijfer voor de buurt

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

7,4

7,4

Bron:

monitor Leefbaarheid en Veiligheid (Stadspeiling)

Toelichting:

Deze indicator is toegevoegd in de Begroting 2021-2024 omdat hij beter aansluit op de doelen in programma Veiligheid. De monitor Leefbaarheid en veiligheid vindt elke twee jaar in de oneven jaren plaats. Het rapportcijfer voor de buurt geeft een indicatie van het ervaren leefklimaat (sociaal en fysieke leefomgeving).
Het gemiddelde cijfer voor Amersfoort is 7,4.

Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

54,3

48,5

47,2

48

46,6

45

Bron:

Politie, BVH

Toelichting:

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties. Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren. In 2020 is het aantal misdrijven verder afgenomen, mede door corona.
De misdaadcijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. zie ook 'Ontwikkeling geregistreerde misdrijven en overlast, 2011-2020' in www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 fors gedaald, vermoedelijk vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald.
De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatie cijfers

Indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Bron

Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

3,6

3,3

4

4,1

2,6

Politie, BVH

Toelichting verplichte indicatoren

Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 fors gedaald, vermoedelijk vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald.
De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49