1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Tabel: PF.1.1.01 FInancieel programma overzicht

(bedragen x € 1.000)
Programma
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Totaal lasten
-70.999
-73.939
-76.159
-2.221
Totaal baten
12.755
13.128
14.133
1.005

Tabel: PF.1.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.1.1 Energietransitie

Bestemming rekeningresultaat 2019

-706

-706

1.1.3 Luchtkwaliteit

Bestemming rekeningresultaat 2019

-156

-156

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Reclame in de openbare ruimte

150

150

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Bestemming rekeningresultaat 2019

-1.971

-1.971

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Reserve riolering

179

179

Mutaties reserves

Bestemming rekeningresultaat 2019

-286

402

116

Mutaties reserves

Reserve riolering

-179

-179

Totaal begroting na wijziging

-2.940

373

-2.567

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Energietransitie

Het bedrag ad € 70.554 betreft een onderdeel van het bestemming rekeningresultaat 2019 en ziet toe op de regionale Energietransitie.

-706

-706

1.3 Luchtkwaliteit

De € 156.000 aan de lastenzijde betreft een onderdeel van het bestemming rekeningresultaat 2019 en heeft betrekking op de subsidieregeling voor E-scooters.

-156

-156

1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Eind 2019 heeft de Raad besloten tot het toestaan van digitale reclame in de openbare ruimte. De bate ad € 150.000 betreffen reclame-inkomsten.

150

150

Het bedrag ad € 1.971.000 aan de lastenzijde komt voort uit het bestemming rekeningresultaat 2019, en omvat de volgende budgetten uit 2019 naar 2020:

  • € 295.000 voor het planten van bomen;
  • € 1.676.000 voor sloop van het Elisabeth en de aanleg van het Beekdal;

-1.971

-1.971

De € 179.000 heeft betrekking op de omzetting van de reserve kapitaallasten riolering in een voorziening bij de jaarstukken 2019. Hierdoor is de geplande onttrekking aan de reserve kapitaallasten riolering in de begroting 2020 teruggedraaid en is de storting in de voorziening riolering verlaagd.

179

-179

9. Mutaties reserves

De € 402.000 aan de batenzijde komt uit het bestemming rekeningresultaat 2019 en heeft betrekking op de onttrekking van het financieel resultaat van het CBA 2019 aan de bedrijfsvoeringsreserve CBA en de reserve onderhoud CBA (€ 295.114) en de onttrekking van de extra onderhoudskosten Park Randenbroek 2019 aan de reserve onderhoud openbare ruimte (€ 107.000).

402

402

Het bedrag ad € 286.097 aan de lastenzijde is komt uit het bestemming rekeningresultaat 2019 en heeft betrekking op de storting van € 286.097 in de reserve Duurzame stad voor de transitievisies Warmte.
Deze en eerder genoemde wijzigingenzijn besloten in het raadsvoorstel "Bestemming rekeningresultaat 2019".

-286

-286

Het bedrag ad € 179.000 aan de lastenzijde heeft, zoals hierboven genoemd, betrekking op de omzetting reserve kapitaallasten riolering.

-179

0

Tabel: PF.1.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
In de coronatabel van programma 1.1 is te zien dat er per saldo afgerond € 1 miljoen negatief resultaat op corona gerealiseerd is. Op programma 1.1.4 Milieu hangt dit samen met de extra kosten agv afval inzameling. Vanuit het Rijk is hierop compensatie toegezegd van macro € 32 miljoen. Omdat nog niet bekend is gemaakt op welke wijze dit over gemeente verdeeld wordt is het op grond van de regelgeving niet toegestaan om hier in de jaarrekening al op vooruit te lopen. De nog te ontvangen compensatie zal meelopen in de jaarrekening 2021. Deze zal naar verwachting overigens niet genoeg zijn om het negatieve resultaat van € 679.000 geheel te compenseren. Op deelprogramma 1.1.5 wordt het negatief corona saldo veroorzaakt door het CBA. Als gevolg van corona kon het CBA slechts kleine gezelschappen ontvangen bij uitvaarten waardoor minder gebruik werd gemaakt van faciliteiten en horeca.

PROGRAMMA

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

CORONA

NA WIJZIGING

BEGROTING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-/-REKENING

1.1.1 Energietransitie

0

-2

-2

1.1.2 Duurzaamheid

0

0

0

1.1.4 Milieu

0

-679

-679

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

0

-279

-279

TOTAAL SALDO

0

-960

-960

Tabel: PF.1.1.04 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.1.1 Energietransitie

-360

797

1.1.2 Duurzaamheid

32

0

1.1.3 Luchtkwaliteit

351

0

1.1.4 Milieu

-1.934

211

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

-310

277

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

-280

1.1 Stedelijk beheer en milieu

-2.221

1.005

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49