1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.1.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Door beleidsontwikkeling van nieuwe en bestaande stoffen bestaat de kans dat maatregelen kunnen leiden tot hoge kosten, stagnatie van projecten en schadeclaims. Voorbeelden: Stikstof, PFAS, Lood, rubbergranulaat, niet gesprongen explosieven.

Door het maken van afspraken met het Rijk, het nemen van preventieve maatregelen worden risico's zoveel mogelijk beperkt. Die zijn niet voor alle stoffen hetzelfde.

712

Fatma Koşer Kaya

2

Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogteschade, storm- en vorstschade, en wateroverlast).

Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk. Bij herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de actuele inzichten op dit gebied om de risico's van overtollig water en droogte op lange termijn zo efficiënt mogelijk te beheersen. Droogteschade wordt beperkt door maatregelen om water vast te houden en rekening te houden met de beplantingskeuze.

544

Kees Kraanen

3

Na uitvoering van projecten in de openbare ruimte is er geen budget voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld het onderhoud aan geluidswerend asfalt.

Dit risico betrekken we bij de actualisatie van ons Integrale Beheerplan. Gebruik maken van de beslisboom Geluidsreducerend asfalt voorkomt aanleg van dit type asfalt op locaties die er niet voor geschikt zijn. Verder is het noodzakelijk om bij investeringsprojecten in de openbare ruimte ook bewust in beeld te brengen wat de beheerkosten zijn, omdat deze na de investering onvermijdelijk worden.

304

Kees Kraanen

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49