1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

CO2 uitstoot wonen en werken

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

471

449

435

391

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

Opgesplitst was de CO2 uitstoot van wonen in 2019 in totaal 199 kiloton (2,2 ton per huishouden); van werken was dit in totaal 192 kiloton (2,8 tot per werknemer). De daling in het afgelopen jaar komt deels door een daling in de landelijke emissiefactor van elektriciteit en deels (vooral voor bedrijven) door minder gebruik van energie.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, zit Amersfoort samen met Leiden en Breda in de middenmoot als het gaat om de CO2 uitstoot voor wonen. Almere en Haarlem hebben een hogere uitstoot en Zwolle een lagere.
Voor werken is de CO2 uitstoot in Amersfoort samen met Leiden en Almere het laagste van de zes steden.
Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Voor meer informatie, zie de het dashboard duurzame stad op www.amersfoortincijfers.nl.
De eenheid van de cijfers is kiloton CO2-equivalent. Het betreft, naast CO2, ook broeikasgassen zoals methaan, lachgas en bepaalde koelmiddelen. Het broeikaseffect van deze andere broeikasgassen is omgerekend naar het effect van CO2 (in zogenaamde CO2-equivalenten) om optelling van deze uitstoot mogelijk te maken. De cijfers zijn voor alle jaren iets gewijzigd ten opzichte van de cijfers in de begroting van 2021. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen.

Energiegebruik wonen en werken

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

5701

5720

5668

5536

Bron:

Rijkswaterstaat, 2018

Toelichting:

Opgesplitst in wonen en werken: het energiegebruik van wonen was in 2019 3.105 terrajoules; voor werken was dit 2.431 terrajoules. De cijfers zijn voor alle jaren iets gewijzigd ten opzichte van de cijfers in de begroting van 2021. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen. Er zijn geen streefcijfers benoemd.
Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl

Opgewekte duurzame energie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

162

176

187

196

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

Ondanks de afwezigheid van cijfers over biomassa in 2019 (het cijfer is niet beschikbaar), zien we nog steeds een toename van opgewekte duurzame energie. In werkelijkheid is de totale opgewekte duurzame energie (als biomassa bekend zou zijn) dus nog hoger. De opwek van hernieuwbaar gas is enigszins toegenomen. Vooral de jaarlijks flinke toename van zonne-energie valt op. De cijfers verschillen van de cijfers die in de begroting voor 2020 waren opgenomen. De reden voor deze wijziging is dat Rijkswaterstaat de cijfers voor (o.a.) elektriciteit en warmte uit biogas voor alle jaren heeft aangepast. Dit hebben zij gedaan omdat in april 2019 van de Unie van Waterschappen bottom-up gegevens hebben ontvangen over hernieuwbare warmte en elektriciteit uit biogas van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vervangen de top-downgegevens die waren gebaseerd op de opgeselde vermogens.
Opgesplitst in Zonne-energie en (hernieuwbaar) gas wekte Amersfoort in 2019 103 terrajoules zonne-energie op en 93 terrajoules (hernieuwbaar) gas.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, is Amesfoort in 2018 qua opwek van energie een middenmoter (cijfers voor 2019 nog niet beschikbaar): Almere, Breda en Zwolle scoren hoger; Haarlem en Leiden lager. Als het gaat om zonne-energie behoorde Amersfoort, samen met Almere en Zwolle in 2018 tot de steden met een snel stijgende lijn qua opwek. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd.
De eenheid van de cijfers is Terrajoules. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Gasverbruik wonen en werken

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

114

116

114

113

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

Het gasgebruik van wonen en werken daalt tussen 2017 en 2019 licht. Opgesplitst naar wonen en werken was het gasverbruik in 2019 73,9 voor wonen en 38,9 voor werken. Dit cijfer is in miljoenen kubieke meter (m3). Door bijschattingen in de klimaatmonitor is het cijfer van 2017 iets hoger dan in de begroting 2020 vermeld stond.
Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

% onverhard oppervlak

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

56,2

56

56,7

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

De verhouding verhard en onverhard oppervlak in de openbare ruimte geeft inzicht in de mate van klimaatrobuustheid van de openbare ruimte. Hoe hoger het aandeel onverhard oppervlak, hoe makkelijker het is om regenwater op locatie te infiltreren. Dit is grotendeels openbaar groen, maar bestaat bijvoorbeeld ook uit halfverharding (grind- en waterdoorlatend substraat). Het is op dit moment de beste indicator om het vermogen van de stad te meten om als ‘spons’ te functioneren. Wel realiseren we ons dat de uitkomst sterk beïnvloed kan worden door de bouwopgave van de stad en dat deze opgave conflicterend is met de doelstelling om de stad te vergroenen en ontstenen. Het cijfer voor het jaar 2018 in de begroting 2020 was door een typefout onjuist.  Voor meer informatie, zie de het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

% scheiding huishoudelijk afval

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

53

53

54

57

61

70

Bron:

Grondstoffenmonitor

Toelichting:

Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden. Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd), klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Het streefcijfer voor 2020 is niet gehaald. Het streven is nu om in 2025 een scheidingspercentage van 70% te realiseren. Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval (een product van Rijkswaterstaat en de NVRD -  Vereniging voor afval en reinigingsmanagement voor gemeenten). De gegevens worden vergeleken met de prestaties van andere vergelijkbare gemeenten. Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. De benchmark is ook te vinden op de website www.benchmarkafval.nl. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Het cijfer voor 2019 is nog niet beschikbaar. Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatie cijfers

Indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Bron

Hernieuwbare elektriciteit (%)

3,9

4,3

5,3

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting verplichte indicatoren

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Het cijfer voor 2019 is nog niet beschikbaar. Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49