1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

1.1.1 Energietransitie

We werken verder aan de ambitie om een CO2-neutrale stad te zijn. We werken samen en benutten kansen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

- De PAW subsidie die in 2020 voor Schothorst Zuid is aangevraagd, is helaas niet toegekend door het Rijk. De raad is hierover geïnformeerd met collegebericht 2020-187 van 26 oktober 2020. De Rijkssubsidie RRE van 2 miljoen is eind 2019 toegezegd en wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd. Er zijn ruim 2600 energieadviezen gegeven in Amersfoort. Daarnaast zijn er ruim 3500 energieboxen aangevraagd. In samenwerking met Buurkracht zijn 200 huishoudens in de Indische Buurt bereikt met energiebesparende maatregelen en in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket hebben ruim 250 inwoners een energievoucher ingewisseld. In het verlengde van de RRE is eind 2020 de RREW (Regeling reductie energiegebruik voor woningen) aangevraagd en € 1,5 miljoen toegekend. In 2020 hebben we bij het Rijk € 20.000 subsidie aangevraagd en gekregen voor het inhuren van extern advies voor de Transitievisie Warmte. - In oktober 2020 is het concept RES bod ingediend. Het Concept bod voorziet in het duurzaam opwekken van 0,5 TWh elektriciteit. In Raadsinformatiebrief 2021-001Is de raad geïnformeerd over de participatieaanpak. - Met het wegvallen van de PAW subsidie wordt samen met de woningcorporaties, betrokken bewoners en WBA nader onderzocht op welke wijze en met welke scope het project voortgezet wordt. - In afwachting van de vaststelling van de TransitieVisie Warmte(TVW) hebben we ons in 2020 o.a. gefocust op Schothorst-Zuid. Daarnaast hebben we in Nieuwland samen met Duurzaam Bouwloket onderzocht hoe de woningen duurzamer kunnen, op weg naar aardgasvrij. Alle huiseigenaren in de wijk hebben begin december een brief ontvangen met het aanbod mee te loten voor een gratis energiescan van hun woning. Hieruit zijn 8 voorbeeldwoningen geselecteerd. Om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe de bewoners van Nieuwland denken over verduurzaming en aardgasvrij, hebben studenten onderzoek gedaan,  samen met Academie van de Stad en Universiteit Utrecht. De resultaten worden momenteel verwerkt. In Liendert hebben we samen met de Academie van de Stad onderzocht op welke manier inwoners van deze wijk het beste kunnen worden benaderd als het gaat om energiebesparing op weg naar aardgasvrij. Het onderzoek resulteerde in een advies dat we kunnen gebruiken als we in deze wijk aan de slag gaan.- We hebben onderzoek gedaan naar een methode om de CO2-uitstoot van bedrijventerreinen in beeld te brengen. Voor De Hoef-oost is dit inmiddels gebeurd. Samen met de bedrijven kijken we naar stappen richting de uitvoering. Deze aanpak gaan we ook voor de andere bedrijventerreinen volgen. - Amersfoort heeft in diverse wijken energiecoöperaties en bewonersinitiatieven die actief zijn op gebied van duurzaamheid. Waar nodig of gewenst ondersteunt de gemeente deze groepen bij hun activiteiten. Zo hebben we diverse voorlichtingsactiviteiten ondersteund en de afstemming binnen de interne organisatie gestroomlijnd. Ook lieten we voor een aantal bewonersgroepen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen nabij hun woningen (bijvoorbeeld op een geluidswal). In 2019 en 2020 is een ‘samenwerkingsovereenkomst verduurzamen zorg’ gesloten met: Stichting de Koperhorst (2019), Meander Medisch Centrum(2019) en St Pieters en Bloklands Gasthuis (2020). Met andere instellingen lopen contacten over het al dan niet aangaan van een overeenkomst.

We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte.

In 2020 zijn we begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Samen met professionele stakeholders en vertegenwoordigers van duurzame wijkinitiatieven hebben we mogelijk criteria geïnventariseerd voor het bepalen van de warmtestrategie per wijk en de fasering in de wijkaanpak. Deze criteria zijn in een peiling voorgelegd aan de raad. Op basis daarvan wordt in 2021 een afwegingskader uitgewerkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Met Raadsinformatiebrief 202020-001 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van warmtenetten in Amersfoort en de marktconsultatie die in 2019 heeft plaatsgevonden.Op 7 maart zijn de bewoners in Schothorst-Zuid en raadsleden in een aparte deelsessie geïnformeerd over de stand van zaken. Op 10 maart is er een peiling gehouden over de te sluiten overeenkomsten. Op 24 maart zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de woningcorporaties, STedin, MBO Amersfoort en Warmtebedrijf Amersfoort. Met de Raadsinformatiebrief 2020-048 is de raad op 2 juni 2020 geïnformeerd over de stand van zaken mbt het warmtenet in Schothorst-Zuid en de mogelijke rollen die de gemeente in kan nemen, met voor- en nadelen bij iedere rolneming. En op 1 december is er wederom een informatieve ronde geweest.Voor geothermie is met de provincie samengewerkt om het ministerie van EZK te adviseren bij de 2 aangevraagde opsporingsvergunningen. De vergunningen zijn toegezegd en de komende 2 jaar zal de gemeente actief betrokken zijn bij de 2 initiatiefnemers in de zoektocht naar de locaties voor proefboringen naar aardwarmte. De Raad heeft besloten om bij nieuwbouw energieneutraliteit als norm te hanteren. Landelijk worden zeer verschillende definities gehanteerd voor energieneutraliteit bij nieuwbouw. In opdracht van de gemeente heeft het bureau Nieman een Amersfoortse definitie van energieneutraal geformuleerd met daarin bijbehorende uitgangspunten die aansluit op de beleidsdoelstelling van de gemeente Amersfoort. Deze definitie wordt gehanteerd als uitgangspunt bij alle nieuwe gebiedsontwikkelingen. De leidraad duurzame nieuwbouw is een handreiking/ hulpmiddel voor de ontwikkelaar van nieuwbouw binnen Amersfoort. In de leidraad staan naast de landelijke eisen ook de Amersfoorts normen en het beleid op het gebied van duurzaamheid verwoord. Tevens maakt de leidraad duidelijk dat het belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium na te denken over het thema duurzaamheid. Bij gebiedsontwikkelingen en transformatiegebieden worden Ontwikkelkaders vastgesteld, waar o.a. de richtlijnen voor de duurzame thema’s zoals energie neutrale nieuwbouw, circulaire (bouw)economie en klimaatadaptatie zijn opgenomen. De projecten van de initiatiefnemers worden integraal geadviseerd en getoetst voor een optimaal duurzaam resultaat (van schets ontwerp tot vergunningsfase).Convenant Duurzaam BouwenIn de Regio Utrecht staan we met zijn allen voor een flinke bouwopgave: het realiseren van 100.000 (betaalbare) woningen. Tegelijkertijd speelt ook de opgave van het verduurzamen van onze gebouwde omgeving die toekomstbestendig is. Om beide opgaven te combineren zijn we gestart met de verkenning van een regionaal Convenant Duurzaam Bouwen: een set van afspraken tussen bouwers, ontwikkelaars, gemeentes, provincie, waterschappen en andere betrokkenen in de bouwketen om bouwprojecten en gebiedsontwikkelingsprojecten zoveel mogelijk integraal duurzaam te realiseren.

We willen particuliere woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van maatregelen voor verduurzaming van de eigen woning.

Sinds begin 2020 is Duurzaam Bouwloket (DBL)het energieloket van de gemeente Amersfoort. Zij hebben in 2020 13.856 bezoekers gehad online of fysiek. Dit heeft geresulteerd in 263 uitgevoerde maatregelen (exclusief RRE). Verder heeft het DBL een bijdrage geleverd in het kader van de RRE regeling (energieadviezen en kleine maatregelen), hebben ze een bijdrage geleverd aan de berekening van eindgebruikerskosten voor de TVW, hebben ze energiescans uitgevoerd bij acht woningen in Nieuwland en leveren ze een bijdrage aan wijkbijeenkomsten.We werken samen met de EBU en de provincie Utrecht aan een pilot met een gebouwgebonden verduurzamingsdienst. Met deze dienst worden bewoners gedurende de looptijd van 30 jaar volledig ontzorgd bij het realiseren en onderhouden van verduurzamingsmaatregelen. De in 2020 gestarte aanbesteding wordt in 2021 afgerond met de selectie van een serviceprovider die deze verduurzamingsdienst voor tenminste 10 woningen - met een garantstelling van de gemeente en (naar verwachting) de provincie - gaat uitvoeren.

Het betaalbaar maken van de energietransitie voor  particuliere woningeigenaren.

De hierboven genoemde gebouwgebonden verduurzamingsdienst heeft behalve ontzorgen ook betaalbaarheid van de energietransitie als doel. Uitgangspunt is dat de verduurzaming voor de gemiddelde bewoner van de betreffende woning woonlastenneutraal is. Dit moet mogelijk worden gemaakt door de lange looptijd. De insteek dat de verduurzamingsdienst wordt gekoppeld aan de woning in plaats van de woningeigenaar maakt deze naar verwachting ook beschikbaar en aantrekkelijk voor woningeigenaren die geen persoonlijke lening kunnen of willen afsluiten.We nemen als gemeente Amersfoort deel aan het Europese project ACCESS. Hierin onderzoeken we of een slim energienet met mogelijk energiehandel tussen consumenten kan bijdragen aan het betaalbaar houden van de energietransitie. In 2020 is de pilot in Amersfoort verder vormgegeven. Het project duurt nog tot 2023.

 Het opwekken van energie is duurzaam.

We werken verder aan de uitvoering van duurzame energielandschappen door samen met initiatiefnemers voor windmolens en zonnevelden zorgvuldig te zoeken naar de juiste locatie, ecologische inpassing en bewonersparticipatie. Het windplan Isselt is concreet gemaakt, door voor de twee turbines specifieke locaties te benoemen, op basis van wet- en regelgeving. Er is in 2020 intensief samengewerkt met energiecoöperaties. Over een mogelijk zonnepark in de bermen van de Zielhorsterweg is een intentieovereenkomst gesloten met een energiecoöperatie. De overige windprojecten laten, mede door de vertraging op het Tracébesluit Knooppunt Hoevelaken weinig voortgang zien.We zorgen ervoor dat bij de energie-transitie zorgvuldig wordt omgegaan met beschermde planten en dieren door een stadsbrede aanpak. Bij de Provincie Utrecht hebben we een aanvraag gedaan en verwachten in 2021 een reactie.We hebben een Samen Duurzaam Deal met bedrijventerrein De Wieken. Er zijn geen nieuwe deals gesloten.In 2020 is de haalbaarheid voor asfaltcollectoren i.c.m. Warmte- Koude Opslag in de Westelijke Ontsluiting verder onderzocht. Met de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over mogelijke cofinanciering bij een onrendabele top. We onderzoeken de opties om innovatieve toepassingen als het plaatsen van asfaltcollectoren in wegen voor regeneratie van warmte- en koudeopslag. De asfaltcollectoren zijn ingevoegd in de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting. Er is een verdiepingsslag gemaakt op de afzet, techniek, geohydrologie en economie van dit energiesysteem. Hierin wordt samengewerkt met andere gemeenten.We stimuleren ondernemers door actief te informeren over de SDE++ subsidie en bieden daarbij begeleiding aan door een externe partij met ervaring op dit gebied.Via de DakenBank hebben we een gemeentelijk dak aangeboden aan een nieuwe energiecoöperatie, Buurtstroom Amersfoort. Zij kunnen het dak van de multifunctionele accommodatie De Bron in Vathorst benutten om zonnepanelen te plaatsen. We hebben inmiddels een intentieovereenkomst met Buurtstroom getekend.

1.1.2 Duurzaamheid

Samen met bewoners en ondernemers werken aan de verduurzaming van Amersfoort door het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en  circulaire economie.

Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling heeft in 2020 vier projecten ondersteund. Voor dertien projecten is een subsidieaanvraag gedaan. Vier daarvan krijgen na beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie een financiële ondersteuning van maximaal 50% van het aangevraagde bedrag:•   De Stadszagerij, waar Amersfoortse bomen na het zagen en drogen een nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast bieden zij mensen met een begeleidingsvraag de kans om ambachtelijke kennis in houtbewerking op te doen.•   Jarga ontwikkelt concepten voor circulair bouwen.•   Het project Vraagradar vereenvoudigt het proces om hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren bij nieuwbouw met behulp van een platform.•   Door Tree Collective Lab wordt een pilot uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoeveel het planten van een boom (financieel) oplevert.

We nemen vanzelfsprekend als gemeente onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld op de verschillende relevante beleidsterreinen.

Met diverse projecten hebben we invulling gegeven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het geven van het goede voorbeeld op het gebied van Duurzaamheid. Een paar voorbeelden:•   Routekaart gemeentelijk vastgoed (zie RIB)•   Duurzame bushokjes: 72% MKI (MilieuKostenIndicator)-reductie en 70% energiebehoefte zelf opgewekt (PV-panelen) en daardoor CO2-reductie. Ook nog deels groene daken.•   Remmingwerken Koppelbrug. Levensduurverlenging in plaats van vervanging. Door de markt uit te dagen zijn de bestaande remmingswerken bijna volledig behouden in plaats van vervangen. Daarmee lagere kosten, minder overlast omgeving en grote materiaalbesparing.•   Samenwerking binnen het programma de Circulaire weg (IAAS). Samen met Dura Vermeer, provincies en gemeenten ontwikkelen en onderzoeken van realisatie 100% circulaire weg en nieuwe contract en samenwerkingsmodellen. Amersfoort brengt twee pilotprojecten in;•   In 2020 is het certificaat voor de CO2 prestatieladder niveau 3 behaald. Hierin staat een plan om te komen tot 40% reductie in 2025. Dit wordt jaarlijks gemonitord (zie ook RIB). START pilotproject Omgevingsplan themagericht ‘Energietransitie’Binnen deze pilot onderzoek we op welke wijze de gemeentelijke ambities ten aanzien van de energietransitie vertaald kunnen worden naar gemeente brede geldende regels voor in het omgevingsplan. Bij deze pilot staat oefenen en ontdekken centraal (zie ook het raadsbesluit van 26 januari 2020).

We informeren bewoners, ondernemers en stakeholders en werken actief met hen samen in de transitie naar een duurzame stad.

In 2020 hebben we de online marketing aanpak voortgezet waarbij we inwoners en ondernemers inspireren en verleiden naar een volgende duurzame stap. Instrumenten hierbij zijn amersfoortduurzaam.nl en filmpjes en advertenties op sociale media. In totaal hebben we in 12 maanden een uniek bereik behaald van 124.898 mensen en heeft de targetgroep (potentials) onze uitingen gemiddeld 7 keer gezien. Ongeveer 3,5% klikt door naar Amersfoortduurzaam.nl, een hoog percentage omdat het gemiddelde normaal 0,2 % is. Kortom, via socials en gericht adverteren is de impact op uniek bereik en actieve betrokkenheid groot. Vanwege Corona is de klimaattour dit jaar niet doorgegaan maar hebben we meegedaan met het programma GreenMakeOver op SBS 6 (verduurzamen flat in Liendert). Op SBS 6 hebben 240.000 mensen gekeken. Door het actief delen op onze eigen kanalen en in Liendert zelf extra te  pushen hebben we 40.000 bewoners bereikt die meer dan minuut kijken, waarvan ca. 2500 mensen actief delen, liken et cetera. Tevens hebben we online “huisbezoeken” georganiseerd samen met de Duurzame Huizenroute.

We monitoren de voortgang en toetsen dit aan het einddoel.

Mei 2020 is de tweede rapportage Duurzame Stad duurzaamheidsmonitor opgesteld en aan de Raad aangeboden. De monitor is gepubliceerd op amersfoortincijfers.nl

1.1.4 Milieu

Wij streven naar een afvalloze stad in 2030. Amersfoort wil in 2020 minimaal 70% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.

Inmiddels zijn in circa 70% van de laagbouwwijken in Amersfoort ondergrondse containers geplaatst voor restafval en is het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Over de voortgang van het project Omgekeerd Inzamelen in 2020 heeft de raad, zoals elk jaar, een raadsinformatiebrief ontvangen.In het duurzaamheidsakkoord is als actie opgenomen: evaluatie omgekeerd inzamelen in 2020. Deze twee zaken zijn gecombineerd in een raadsinformatiebrief. Op 13 oktober 2020 heeft de raad een raadsinformatiebrief 'tussenevaluatie en voortgang omgekeerd inzamelen' ontvangen.  We hebben in de periode 2018 tot 2020 twee pilots inzamelen grondstoffen PMD, GFT en OPK in hoogbouw uitgevoerd. In de wijken Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek is een pilot PMD en OPK (papier) uitgevoerd bij in totaal 55 wooncomplexen. In de wijk Nieuwland is een pilot GFT uitgevoerd bij in totaal 14 wooncomplexen. Op 7 juli 2020 heeft de raad hierover een RIB resultaten pilots inzamelen grondstoffen in de hoogbouw ontvangen. In 2020 is gewerkt aan het projectvoorstel Inzamelen grondstoffen in de hoogbouw. In Q2 van 2021 ontvangt de raad hierover een raadsvoorstel en een uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen (PMD, GFT en OPK) in de hoogbouw. Om de besluitvorming voor een nieuw systeem voor de hoogbouw zo goed mogelijk onderbouwd met de raad te doorlopen, is een informatieve Ronde georganiseerd over bronscheiding en nascheiding van PMD. Deze De Ronde vond plaats op 2 februari 2021. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een gedragscampagne ter ondersteuning van het nieuwe systeem omgekeerd inzamelen. Deze gedragscampagne start in 2021 en gaat een aantal jaren lopen.

Een gezonde en schone lucht in Amersfoort. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende bronnen van verontreiniging.

In 2020 heeft Amersfoort het landelijke Schone Lucht Akkoord getekend. De maatregelen uit het plan ‘Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit’ zijn ingediend als Amersfoortse bijdrage. Hierin is opgenomen dat Amersfoort in 2030 wil voldoen aan de WHO advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Daarnaast minimaliseren we de uitstoot van roet. In 2020 is begonnen met de uitvoering van (veel van) de maatregelen uit het plan.In 2020 is het Stadhuisplein rookvrij geworden en hebben we gewerkt aan de invoering van rookvrije bushaltes in december 2020.  In het winterstookseizoen is de campagne “Ik maak het uit” om mensen te wijzen op de schadelijke effecten van houtstook. In de zomerperiode is het accent van de campagne meer gericht geweest op houtstook buitenshuis. Daarnaast heeft er een campagne plaatsgevonden met aandacht voor een gezond binnenhuisklimaat.We hebben deelgenomen aan de landelijke monitoring luchtkwaliteit en voor het (in ieder geval voorlopig) laatste jaar zijn metingen van de luchtkwaliteit (stikstofdioxide) gedaan op 24 locaties in Amersfoort. De rapportage hiervan verwachten we in het 2e kwartaal van 2021. De gemeente werkt in verschillende projecten samen met inwoners aan het thema milieu. Zo ondersteunt de gemeente het project Meet je stad! Hierbij meten inwoners real-time de luchtkwaliteit met zelfgebouwde meetstations. In 2020 is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de meetstations en het dataplatform. De meetkastjes zijn inmiddels klaar voor productie, en zullen in de loop van 2021 samen met inwoners op veel plekken in Amersfoort opgehangen worden. Ook werkt de gemeente mee aan het project Snuffelfiets, een door Provincie Utrecht gestart experiment. Hierbij meten fietsers met behulp van 500 meetkastjes (waarvan 50 in Amersfoort) hoe het gesteld staat met fijnstof op hun fietsroutes. De meetgegevens worden gebruikt om groene fietsroutes in de provincie in zicht te krijgen en te helpen bij het opzetten van een groene fietsrouteplanner. Zowel de data uit Meet je stad als de data uit Snuffelfiets worden als open data gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit kunnen bekijken en gebruiken.

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad. Ook de basiskwaliteit voor geluid, bodem en veiligheid is in orde. Waar mogelijk maken we Amersfoort stiller, schoner en veiliger.

De sanering van de A-lijst woningen, dat zijn woningen met een geluidbelasting boven de 65 dB(A), is in Amersfoort afgerond. We hebben nu subsidie gekregen voor de geluidsanering van 85 zgn. B-lijst woningen in Amersfoort, dat zijn woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65 dB(A) op 1 maart 1986.  In de komende jaren wordt de sanering van deze 85 woningen uitgevoerd. Sinds 2019 zijn er enkele meldingen (10 tot 15) over bromtonen in Amersfoort. Dit is opgepakt d.m.v. diverse gesprekken met de melders en op basis hiervan zijn in een aantal gevallen onderzoeken gestart. De meldingen die betrekking hadden over bromgeluid afkomstig van bedrijven zijn na het treffen van maatregelen opgelost. De meldingen over bromtonen in het Soesterkwartier, Nieuwland en Rustenburg zijn helaas nog niet opgelost doordat de bron nog niet is achterhaald. Hier wordt nog onderzoek naar uitgevoerd.

Onze inwoners hebben waardering voor, kennis van en inzicht in natuur en duurzaamheid en kunnen dat een plek geven in hun keuzes en gedrag.

De Corona pandemie heeft een grote impact gehad op de activiteiten en dienstverlening van het CNME, in en om Het Groene Huis en op het Middeleeuws Erf. Vanaf de eerste lockdown en bij iedere versoepeling en verzwaring is gekeken wat paste bij de geldende maatregelen en zijn richtlijnen opgesteld. Het ondersteunen van scholen had daarbij de hoogste prioriteit. Zij zijn geïnformeerd over online lesmaterialen, konden in periodes van fysiek onderwijs lesmaterialen ophalen en in september en oktober hebben enkele klassen natuur- en duurzaamheidslessen gevolgd. Groene groepen en netwerken hebben veel van hun activiteiten afgelast. Een aantal cursussen, oa voor natuurouders, over Groene Schoolpleinen en voor pedagogisch medewerkers, is wel doorgegaan. Ook heeft een aantal bijeenkomsten online plaatsgevonden. Het Groene Huis is sinds half maart gesloten voor individuele bezoekers. Voor mensen die even een ommetje maken op het Landgoed zijn wandel- en activiteiten routes aangeboden: online en in een kist voor Het Groene Huis. Wanneer dat binnen de maatregelen paste, is een beperkt aantal vrijwilligers en stagiaires ingezet voor het beheer van het Landgoed. Daarbij is onder andere een Wadi aangelegd voor het gebouw.

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Wij voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige fysieke openbare ruimte door optimaal en duurzaam beheer.

Bij het uitvoeren van onderhoud aan en beheer van de openbare ruimte zorgen wij ervoor dat de stad schoon, heel en veilig is voor de inwoners. In herinrichtingsprojecten nemen we daarnaast de opgaven voor klimaatadaptatie, vergroening, biodiversiteit, verduurzaming en toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad mee.

Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in de stad.

In de laatste Stadspeiling (2019) hebben inwoners aangegeven wat zij vinden van de kwaliteit van onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de stad. De fysieke kwaliteit, ofwel de mate waarin sprake is van zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen en graffiti, is in de afgelopen tien jaar duidelijk verbeterd. Met name is minder overlast door hondenpoep, vernielingen en graffiti ervaren. Daarentegen is zwerfvuil nog steeds een bron van buurtproblemen. Ongeveer driekwart van de inwoners is tevreden over de hoeveelheid groen, de straatverlichting en het algemeen onderhoud van de wijk. Ook over het onderhoud van het groen, verhardingen en waterpartijen is een meerderheid tevreden. In het najaar 2021 houden we een nieuwe Stadspeiling.

Wij hechten aan groene en leefbare wijken die voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat.

In 2020 hebben we de Uitvoeringsagenda voor activiteiten en projecten met betrekking tot de Groenvisie uitgevoerd, mede dankzij het beschikbare budget van € 500.000 per jaar. We hebben o.a. 7 schoolpleinen vergroend en ruim 10.000 m2 steenbreek in de openbare ruimte gerealiseerd, 8 speel-/ontmoetingsplekken vergroend of aangelegd en 821 bomen herplant van het Herplantproject. Ook zijn we gestart met het project Tel Insecten Mee, waarbij 1355 vlinders zijn geteld, en op 12 locaties 80 soorten bijen en 35 soorten zweefvliegen zijn waargenomen. We hebben de Groenkaart vastgesteld, waarop het groenbeleid per wijk/buurt en stadsbreed is vastgelegd. Daarnaast zijn we volop bezig met het opstellen van nieuw Groencompensatiebeleid. In het 1e kwartaal 2021 ontvangt de raad een informatiebrief over lopende en nieuwe activiteiten en projecten.

Wij stimuleren en faciliteren zelfbeheer door bewoners. Door het ondersteunen van initiatieven van burgers willen wij hun betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.

In 2019 zijn beleid en spelregels voor zelfbeheer vastgesteld en hebben we communicatiematerialen ontwikkeld voor het uitdragen, stimuleren en faciliteren van zelfbeheer. In 2020 hebben we met deze instrumenten gewerkt aan verdere uitbreiding van zelfbeheer. Uitgangspunt blijft dat inwoners het initiatief nemen om de gemeente te benaderen met wensen of ideeën voor het in zelfbeheer nemen van stukjes openbaar groen. In de Rozenbuurttuin hebben enthousiaste bewoners een speelplekje, dat niet meer gebruikt werd als speellocatie, omgevormd tot een groene speel- en ontmoetingsplek. Bewoners hebben het ontwerp gemaakt en met hulp van een aannemer opnieuw ingericht, waarbij meer waardevol groen is aangebracht, met name op het gebied van biodiversiteit. Daarnaast zijn voor kinderen leuke spel aanleidingen aangebracht. Ook zijn plantenvakken aangelegd, waarin sierplanten, kruiden en groente verbouwd worden.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49