1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Belangrijke gebeurtenissen

In 2020 zijn activiteiten uitgevoerd en is nieuw beleid gemaakt voor de thema's klimaatbestendige stad, groene stad, gezonde en veilige stad, afvalloze stad en CO2 neutrale stad. Meerdere projecten worden ondersteund of geïnitieerd vanuit smart city.  
Gevolgen van de coronamaatregelen
Als gevolg van de coronamaatregelen vanaf maart 2020 hebben we bij (de voorbereiding van) uitvoeringsprojecten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte de vorm van bewonersparticipatie aangepast. Dit kost meer tijd, waardoor projecten in de voorbereiding wat vertraging kunnen oplopen. Op de momenten dat het kon en mocht, hebben we bijvoorbeeld bijeenkomsten meerdere keren georganiseerd met steeds een kleine groep, zijn we soms op aangegeven momenten ter plekke geweest om vragen van bewoners te beantwoorden, en geven we bewoners de gelegenheid om per mail of telefoon te reageren of soms zelfs via een bezoek aan de deur. We ervaren dat digitale vormen van participatie tot dusver wat ingewikkelder en bewerkelijker zijn, maar ze worden steeds beter ontdekt en we bereiken een bredere groep deelnemers dan bij fysieke inloopavonden.
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn bewoners meer thuis. De totale hoeveelheid afval bij huishoudens is toegenomen door corona. ROVA heeft meer afval moeten ophalen, de gemeente en ROVA hebben hier veel op moeten schakelen. Het milieubrengstation van ROVA heeft te maken gehad met veel drukte. Er waren meer vragen over zwerfafval en er zijn extra projecten voor zwerfafval uitgevoerd bij recreatiegebieden.
STEDELIJK BEHEER
Programma Klimaatbestendige en Groene Stad
In 2020 was eenmalig kadernotageld beschikbaar voor het deelprogramma Klimaatbestendige Stad. Hiermee is een sprong gemaakt in het realiseren van de uitvoeringsagenda die in 2019 is vastgesteld voor dit (deel)programma. We hebben veel activiteiten omgeschakeld naar digitale bijeenkomsten, wat in de meeste gevallen goed gelukt is, en heeft uitstel niet tot afstel geleid. De regenwatercoaches hebben zelfs het aantal adviezen kunnen uitbreiden tot 250 adressen, participatiemomenten over bijvoorbeeld vergroening en hittestress bij winkelcentrum Schothorst en waterberging op de Berg hebben doorgang gevonden en in samenwerking met het netwerk in de stad is de nieuwe website Amersfoort Rainproof (Elke druppel telt | Amersfoort Rainproof) gelanceerd. In 2020 is ook uitvoering gegeven aan de motie ‘Het dak op’, over een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken. In de uitgevoerde pilot subsidieregeling zijn 77 daken vergroend met een totale oppervlakte van 1434 m2. Vanwege het succes van de regeling hebben we besloten om de komende vier jaar opnieuw subsidie beschikbaar te stellen voor het vergroenen van daken door particulieren.
Het jaar 2020 was het derde droge jaar op rij en heeft een lange hittegolf van 13 dagen, met maar liefst 9 tropische dagen, gekend. Dit geeft ons urgentie om naast maatregelen tegen wateroverlast, waarmee we al langer bekend zijn, ook hard te werken aan het uitvoeren van maatregelen tegen verdroging en hittestress. Vergroenen en het vergroten van de sponswerking van de stad – lees het vergroten van infiltrerend oppervlak en langer vasthouden van water op de plek waar het valt – zijn hiervoor de belangrijkste maatregelen.
Amersfoort voert, als enige stad in Nederland, in samenwerking met Barcelona en Göteborg het Score Water project uit. Dit project onderzoekt manieren om anders om te gaan met water, gericht op het aanpassen aan de klimaatverandering. Met burgerwetenschap verzamelen we data, die we gebruiken als input om de stad klimaat bestendiger te maken. In 2020 zijn tientallen bodemvocht- en luchtvochtigheidssensoren geplaatst, waarmee de beschikbaarheid van water voor groen, de sponswerking van de bodem bij hoosbuien en verdroging worden onderzocht. In een intensieve samenwerking met Meet je stad meten we over langere tijd en met de kennis die we daarbij opdoen, kunnen we oplossingsgericht werken.
Grote slagen worden gemaakt bij het klimaatbestendig herinrichten van openbare ruimte. Vanuit het programma jagen we het klimaatbestendig ontwerpen aan door te zorgen dat de juiste uitgangspunten worden gehanteerd en de kennis op de juiste plek is. We faciliteren het burgerwetenschapsinitiatief Meet je Stad, hiermee zorgen we dat we meer weten over onze stad qua vocht en droogte, wat nuttig wordt ingezet in andere projecten. Ook worden risicodialogen gevoerd om van het kennen van onze kwetsbaarheden naar het kennen van onze risico’s te komen en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Tot slot is er een Regionaal Adaptatieplan opgesteld om met de regionale partners te kunnen werken aan een integrale aanpak van de klimaatverandering.
Bij gebiedsontwikkelingen wordt de richtlijn voor klimaatbestendige bouw ingebracht om te borgen dat nieuwe wijken klimaatbestendig worden ontwikkeld. Tegelijkertijd brengen we onze kennis en inzichten in droogte en hitteproblematiek verder in beeld, bijvoorbeeld door het plaatsen van bodemvochtmeters en het organiseren van Thermal Walks in samenwerking met Meet je Stad.
Groenvisie
In december 2020 is de Groenkaart van Amersfoort vastgesteld. Op deze kaart zijn de huidige waarden van het stads- en buurtgroen opgenomen. Er is een verdeling gemaakt tussen groen met nadruk op recreatie en gebruik en groen met nadruk op natuurwaarden. Voor het stadsgroen zijn ook ambities genoemd. Daarnaast is een begin gemaakt met het Groencompensatie beleid. De Groenkaart en het compensatiebeleid vormen samen met de Bomenleidraad en het kader voor zelfbeheer de beleidsmatige onderdelen van Groenvisie.
Samen met de stad zijn veel groene maatregelen uitgevoerd en is de biodiversiteit verder in kaart gebracht. Inwoners zijn hier actief bij betrokken. Voorbeelden hiervan zijn het omvormen van gazon naar kruidenrijke bijen- en vlinderstroken, project Steenbreek openbare ruimte, het vergroenen van schoolpleinen, het vergroenen van (natuur)speelplekken, het inventariseren van bestuivers en het tellen van dag- en nachtvlinders. Bij de 'Groenvisie in vogelvlucht'-avonden, nu digitaal gestreamd vanuit het Groene Huis, vertelden inwoners over hun initiatieven en vertelden wij over verschillende gemeentelijke projecten. Hierdoor bleven mensen betrokken en geïnformeerd. De filmpjes worden goed bekeken, waardoor we vermoeden dat ons bereik door de digitale opzet vergroot is.
In 2020 konden inwoners van Amersfoort een gratis boom voor hun tuin bij ons aanvragen. De doelstelling was om 1000 bomen te schenken voor verdere vergroening van particuliere tuinen. We hebben 1075 bomen kunnen weggeven. Vanwege het grote succes zal deze actie in 2021 een vervolg krijgen.
Park Elisabeth Groen
In 2020 is de tweede fase van de aanleg van het park Elisabeth Groen gestart en nagenoeg afgerond. De hekken zijn weg en wandelaars weten de weg naar en door het park goed te vinden. De Stichting Elisabeth Groen heeft in de afgelopen jaren met 'natuurwerkdagen' en andere activiteiten vele vrijwilligers weten te enthousiasmeren. In december hebben vrijwilligers op verschillende momenten bomen en planten geplant. In 2021 vindt de officiële opening plaats, bij voorkeur op een moment dat dit weer met veel mensen erbij kan plaatsvinden.
Herplant bomen
Binnen het project Herplant bomen zijn 821 bomen geplant, verdeeld over de hele stad. Hierbij is er dit jaar veel aandacht geweest voor het planten van bomen in woonstraten. Vanwege problemen met de aannemer voor de zuidelijke wijken, hebben we de prognose van 1.000 bomen per jaar niet gehaald. We hebben in de loop van 2020 een nieuwe aannemer voor de zuidelijke wijken gecontracteerd en naar verwachting kunnen we het verschil in 2021 inlopen. De aanschafkosten van circa € 1,8 mln. voor de bomen, de grond en de plantkosten worden zowel uit het Bomenfonds als uit het jaarbudget gedekt.

Herinrichting Bisschopsweg
Tussen maart 2019 en november 2020 is de Bisschopsweg in drie fasen heringericht. De voorbereiding daarvoor startte in 2017 met het maken van het ontwerp door bewoners en ondernemers in drie ateliergroepen. In de Bisschopsweg, Kroontjesmolen, Hendrik van Viandenstraat en in delen van de Sint Ansfridusstraat, Sint Radboudstraat en Vermeerstraat is een regenwaterriool aangelegd. Vervolgens heeft 80% van de woningeigenaren meegedaan aan de mogelijkheid tot afkoppelen, waarbij de regenpijpen aan de straatkant zijn aangesloten op het regenwaterriool. Tegelijkertijd is bij deze woningen ook de mogelijkheid geboden de vuilwateraansluiting te vernieuwen en zijn andere kabels en leidingen aangepakt. Zichtbaar is de nieuwe verlichting, straat, stoepen en bomen. Er is meer ruimte voor fietsers gekomen, zoals een fietsstraat, en op de kruising Vermeerstraat-Bisschopsweg zijn de verkeerslichten vervangen door een rotonde. De rijbaan op de Hendrik van Viandenstraat is smaller geworden en de maximumsnelheid aangepast van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

Herinrichting Heideweg-Van Tuyllstraat
Vanaf voorjaar 2019 tot en met maart 2020 is de reconstructie van de Heideweg-Van Tuyllstraat in Hooglanderveen uitgevoerd. Er is een extra rioolbuis voor regenwater bijgelegd, naast de bestaande rioolbuis. Het regenwater dat via dit riool wordt afgevoerd gaat niet naar de rioolwaterzuivering, maar naar open water in de omgeving. Een werkgroep met bewoners en ondernemers uit Hooglanderveen heeft het nieuwe wegontwerp gemaakt, ondersteund door de gemeente die het ontwerp ook heeft getoetst. Met het ontwerp wilde de werkgroep graag het dorpse karakter van Hooglanderveen benadrukken. Er is gekozen voor rode klinkers in zowel de rijbanen als de stoepen, gescheiden door een zwarte band. Omdat er te weinig ruimte is in de straat, is in de werkgroep het idee ontstaan om bomen in de voortuinen van bewoners te planten. Dit idee heeft geleid tot het planten van 39 bomen in de voortuinen.
Aansluitend zijn ook de Sterrebos en de Bombiezen opnieuw ingericht, de laatste als een fietsstraat. Helaas kon de geplande feestelijke opening in april 2020 vanwege de lockdown niet doorgaan.
Bestrijding eikenprocessierups

In 2020 is de eikenprocessierups met een mix van vijf maatregelen bestreden. Op alle vijf de maatregelen is inzet geweest, met als resultaat dat de plaagdruk in 2020 duidelijk lager was dan in 2019. Er waren minder meldingen, beduidend minder nesten en de uitvoering was eerder klaar. Zo hebben we natuurlijke bestrijding toegepast door mezenkasten op te hangen en ons maaibeheer aan te passen. Naast het wegzuigen van nesten uit 3.436 eiken, hebben we 2.655 eiken preventief behandeld met een biologisch bacteriepreparaat op voor deze toepassing geschikte plekken, waar o.a. de plaagdruk in 2019 bijzonder groot was. Via diverse mediakanalen hebben we gecommuniceerd over de aanpak en het verloop van de bestrijding. De aanpak is succesvol gebleken.

Inclusieve speelplek in Park Randenbroek
In Park Randenbroek is de bestaande speelplek vernieuwd tot een inclusieve speelplek. We vinden het belangrijk dat alle kinderen samen kunnen spelen. Zo is onder andere een mandschommel opgehangen waardoor ook kinderen met evenwichtsproblemen kunnen schommelen, is het speelkasteel bereikbaar met een rollator of rolstoel, zijn de speelborden op ooghoogte en is een interactief speeltoestel op zithoogte neergezet met educatieve spellen. Dit toestel is zoveel gebruikt het afgelopen jaar dat het wereldwijd op de tweede plek staat van meest gebruikte interactieve speeltoestellen, na Malmö (Zweden). Ook ontmoeten veel mensen elkaar op de speelplek en worden nieuwe vriendschappen gesloten. Zodra de coronamaatregelen zijn opgeheven, willen we een speel- en sportmiddag organiseren samen met kinderen met een handicap, zodat het samen spelen voor alle kinderen gangbaar wordt.

MILIEUBELEID
Permanente beleidsevaluatie Milieu
In december 2020 is de permanente Beleidsevaluatie Milieu afgerond met een RIB en ronde tafelgesprek met presentatie. In de presentatie is uitleg gegeven over de raadsinformatiebrief en de verschillende activiteiten in uitvoering van de Toekomstagenda Milieu. Geconcludeerd is dat het merendeel van de doelstellingen is gehaald, systeemveranderingen duren lang en vragen veel middelen.

Gezonde en veilige stad
Geluid
In 2020 is het project Stille Stad voorbereid. Vanuit het streven naar een gezonde leefomgeving zijn plekken om tot rust te komen van belang. In het project onderzoeken we wat verschillende typen mensen zoeken als het gaat om stille plekken in hun woonomgeving en gaan we met die informatie op zoek naar concrete verbeteringen op een voorbeeldlocatie in de stad. Dit project sluit aan bij het Geluidplan ter beperking van omgevingslawaai; Actieplan geluid 2018-2023 en gaat in 2021 van start.

We hebben subsidie ontvangen van het Rijk voor de geluidsanering van 85 zgn. B-lijst woningen in Amersfoort, woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65 dB(A) op 1 maart 1986.  In de komende jaren wordt de sanering van deze 85 woningen uitgevoerd. De sanering van de A-lijst woningen, dat zijn woningen met een geluidbelasting boven de 65 dB(A), is afgerond.

Sinds 2019 zijn er enkele meldingen (10 tot 15) over bromtonen in Amersfoort. Dit is opgepakt d.m.v. diverse gesprekken met de melders en op basis hiervan zijn in een aantal gevallen onderzoeken gestart. De meldingen die betrekking hadden over bromgeluid afkomstig van bedrijven zijn na het treffen van maatregelen opgelost. De meldingen over bromtonen in het Soesterkwartier, Nieuwland en Rustenburg zijn helaas nog niet opgelost doordat de bron nog niet is achterhaald. Hier wordt nog onderzoek naar uitgevoerd.  

Luchtkwaliteit
In 2020 heeft Amersfoort het landelijke Schone Lucht Akkoord getekend. De maatregelen uit het plan ‘Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit’ zijn ingediend als Amersfoortse bijdrage. Hierin is opgenomen dat Amersfoort in 2030 wil voldoen aan de WHO advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Daarnaast minimaliseren we de uitstoot van roet. In 2020 is begonnen met de uitvoering van (veel van) de maatregelen uit het plan.
In 2020 is het Stadhuisplein rookvrij geworden en hebben we gewerkt aan de invoering van rookvrije bushaltes in december 2020.  In het winterstookseizoen is de campagne “Ik maak het uit” om mensen te wijzen op de schadelijke effecten van houtstook. In de zomerperiode is het accent van de campagne meer gericht geweest op houtstook buitenshuis. Daarnaast heeft er een campagne plaatsgevonden met aandacht voor een gezond binnenhuisklimaat.
We hebben deelgenomen aan de landelijke monitoring luchtkwaliteit en voor het (in ieder geval voorlopig) laatste jaar zijn metingen van de luchtkwaliteit (stikstofdioxide) gedaan op 24 locaties in Amersfoort. De rapportage hiervan verwachten we in het 2e kwartaal van 2021.

De gemeente ondersteunt het project Meet je stad! Hierbij meten inwoners real-time de luchtkwaliteit met zelfgebouwde meetstations. In 2020 is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de meetstations en het dataplatform. De meetkastjes zijn inmiddels klaar voor productie en worden 2021 samen met inwoners op veel plekken in Amersfoort opgehangen. Ook werkt de gemeente, onder de vlag van het project smart city, mee aan Snuffelfiets, een door Provincie Utrecht gestart experiment. Hierbij meten fietsers met behulp van 500 meetkastjes (waarvan 50 in Amersfoort) fijnstof op hun fietsroutes. De data worden gebruikt om groene fietsroutes in de provincie in zicht te krijgen en om een groene fietsrouteplanner op te zetten. Zowel de data uit Meet je stad als de data uit Snuffelfiets worden als open data gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit kunnen bekijken en gebruiken.


Bruidsschat Omgevingswet

Onder de Omgevingswet verhuist een deel van de (milieu-) regels van het Rijk naar gemeenten. Deze regels gaan over onderwerpen waar gemeenten zelf verantwoordelijk voor worden. De rijksoverheid zorgt voor een pakket regels dat automatisch onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan; de zogeheten bruidsschat. Gemeenten kunnen zelf een afweging maken hoe ze deze onderwerpen willen regelen in het omgevingsplan. In 2020 zijn voor de onderwerpen geluid, geur en luchtkwaliteit, veiligheid, bodem, windturbines en trillingen, energie, zwerfafval en verlichting  voorstellen voorbereid voor aanpassingen van de bruidsschatregels aan de Amersfoortse situatie. Deze zullen in 2021 als onderdeel van de “Bruidsschatregels Amersfoort” ter besluitvorming worden aangeboden aan de Raad.

Stikstof
In 2019 heeft de Raad van State geconcludeerd dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming van activiteiten met mogelijke stikstofuitstoot. Hiermee dreigden onder andere bouw en infraprojecten vertraging op te lopen. Wij hebben hier in 2019 op ingespeeld door te onderzoeken tot welke projectgrootte het niet nodig is om aan te tonen dat er geen negatieve effecten op Natura-2000 gebieden zijn (Aeriusberekening). In 2020 is dit onderzoek geactualiseerd, anders was het niet meer geldig. Initiatiefnemers van bouwplannen tot 45 woningen of 65 appartementen hoeven nu geen onderbouwing te leveren voor het aspect stikstofdepositie.

Bodem
In 2020 is in opdracht van het Rijk verder gewerkt met de voorbereiding van de volgende fase van de bodemsanering van NS Vetgas. Met de uitvoering van het ruimen van explosieven en de aanleg van het onttrekkingssysteem kan in 2021 worden begonnen met het verwijderen van verontreiniging met als doel de risico's van verspreiding te beperken en kosten voor nazorg en beheer te verminderen.
De gemeente is in 2020 gestart met de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart met daarin opgenomen gemeentelijke waarden voor PFAS. Met eigen onderzoek zijn meetreeksen voor deze stoffen opgesteld en tijdelijke  achtergrondwaarden vastgesteld om stagnatie van grondverzet en onnodige stilstand van projecten te voorkomen.
In 2020 loopt de periode met afspraken uit het “Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020” af. De gemeente heeft aan haar afspraken voldaan, en werkt aan een voortzetting van dit beleid met nieuwe afspraken, samen met convenantpartners. Als uitvloeisel van dit convenant en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet is ook gestart met een “Visie bodem en ondergrond”.

Afvalloze stad
Omgekeerd inzamelen
Het nieuwe systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen voldoet prima aan de verwachtingen. Tot nu toe leidt het in de wijken waar we gestart zijn tot een scheidingspercentage van 61%. We zijn eind 2020 op circa 70% van de uitvoering van het project uitrol omgekeerd inzamelen in de laagbouw, het afvalscheidingspercentage zal dus nog verder toenemen als de gehele laagbouw voorzien is van het systeem omgekeerd inzamelen. In  2020 zijn in de wijken Kruiskamp, Schuilenburg, Randenbroek en De Koppel ondergrondse containers geplaatst en is het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Voor de wijken Vermeerkwartier, Leusderkwartier, De Berg en Zonnehof zijn locatieplannen opgesteld, de uitvoering volgt in 2021. Vathorst en Hooglanderveen volgen daarna. Het participatietraject in deze wijken start in 2021. RIB tussenevaluatie en voortgang omgekeerd inzamelen .
We hebben een deskundige ingeschakeld die onderzoek doet naar en adviseert over de gedragsfactoren die leiden tot bijplaatsingen en vervuiling bij hoogbouw. Er is een onderzoek uitgevoerd naar succesvolle interventies om bijplaatsingen en vervuiling bij hoogbouw te voorkomen.
We hebben in de periode 2018 tot 2020 twee pilots inzamelen grondstoffen PMD, GFT en OPK in hoogbouw uitgevoerd. In de wijken Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek is een pilot PMD en OPK (papier) uitgevoerd bij in totaal 55 wooncomplexen. In de wijk Nieuwland is een pilot GFT uitgevoerd bij in totaal 14 wooncomplexen. Wij hebben bij de pilots gekeken naar het effect van de wijze van inzamelen (afvalcontainers binnen of buiten het pand), het effect van de inzet van de afvalcoach, de kwaliteit van de grondstoffen en de mate van verontreiniging (bij PMD en OPK), de aangeboden hoeveelheid grondstoffen (bij GFT) en de mate van tevredenheid onder de bewoners. Uit de pilots is gebleken dat de plastic verpakkingen, metaal- en drankenpakken (PMD) uit de uitpandige verzamelcontainers van betere kwaliteit is dan de PMD uit de inpandige verzamelcontainers. Tijdens de laatste periode is de aangeboden hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gestegen tot 26,5 kilo GFT per inwoner per jaar. De pilots hebben hiermee bruikbare informatie opgeleverd. Op 7 juli 2020 heeft de raad hierover een RIB resultaten pilots inzamelen grondstoffen in de hoogbouw ontvangen. RIB resultaten pilots inzamelen grondstoffen in de hoogbouw
In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een gedragscampagne ter ondersteuning van het nieuwe systeem omgekeerd inzamelen. Deze gedragscampagne start in 2021 en gaat een aantal jaren lopen.
In 2020 is gewerkt aan een nieuw projectvoorstel Inzamelen grondstoffen in de hoogbouw. In 2021 ontvangt de raad hierover een raadsvoorstel en een uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen (PMD, GFT en OPK) in de hoogbouw. Om de besluitvorming voor een nieuw systeem voor de hoogbouw zo goed mogelijk onderbouwd met de raad te doorlopen, is een informatieve Ronde georganiseerd over bronscheiding en nascheiding van PMD. Deze De Ronde vond plaats op 2 februari 2021. (link )
We denken met deze interventies een scheidingspercentage te behalen van 70%, als ook de uitrol van omgekeerd inzamelen in de hoogbouw klaar is. We verwachten dat het afvalscheidingspercentage van 70% dus in circa 2025 bereikt wordt.
Afvalverwijdering van huishoudelijk afval en stijging van de afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is per januari 2021 gestegen door:  nieuwe contracten en hogere tarieven voor GFT en restafval verwerking, door dalende opbrengsten voor papier, meer brandbaar restafval en de verbrandingsbelasting van het rijk op restafval. Zie ook het raadsvoorstel AVU begroting 2021 van april 2020 en de stukken van de gemeentebegroting van najaar 2020.  
Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing stijgt in Amersfoort in 2021 met gemiddeld 64 euro per huishouden. Om een verdere stijging van de afvalstoffenheffing te voorkomen, blijven we afval scheiden, waardoor er minder restafval verbrand moet worden.
Afvalstoffenverordening 2021
In 2020 is de Afvalstoffenverordening uit 2015 geactualiseerd. Het collegevoorstel terinzagelegging Afvalstoffenverordening is op 5 januari 2021 vastgesteld in college. Ten opzichte van de oude situatie zijn drie belangrijke veranderingen doorgevoerd:
1. De verordening is geheel geactualiseerd conform de meest recente modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
2. Artikel 13 van de verordening biedt het College van Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid nadere regels te stellen voor het inzamelen van bedrijfsafval. Op grond van dit artikel is het college van plan gescheiden afval van basisscholen door de inzameldienst van huishoudelijk afval mogelijk te maken. Doel van deze maatregel is de afvalscheiding op basisscholen te stimuleren. Hiermee is motie 2019-002M ‘Afvalscheiden op scholen uitgevoerd.
3. Artikel 20 van de nieuwe verordening regelt de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Vanaf 12 maanden na het van kracht worden van de nieuwe afvalstoffenverordening 2021 is het uitsluitend toegestaan dit drukwerk te bezorgen bij inwoners die aangeven hier prijs op te stellen. Inwoners kunnen dit doen door een ‘Ja/ja – sticker’ op of bij hun brievenbus te plakken. Hiermee is motie 2019 – 139M ‘Ja-Ja sticker uitgevoerd.
Het collegevoorstel betreft de eerste stap in het proces van aanpassing van de afvalstoffenverordening, te weten de terinzagelegging van de Afvalstoffenverordening Amersfoort 2021. Terinzagelegging actualisatie Afvalstoffenverordening 2021
Actualisatie visie stad zonder afval in 2030
De Actualisatie van de visie stad zonder afval in 2030 is verzet naar 2021. In 2020 is de raad eerst geinfomeerd over: de voortgang uitrol omgekeerd inzamelen in de laagbouw, de resultaten van de pilots inzamelen grondstoffen in de hoogbouw en De Ronde over bron- en nascheiding van PMD in de hoogbouw. En begin 2021 volgt het voorstel voor de inzameling van grondstoffen in de hoogbouw.
Zwerfafval

In 2020 hebben we projecten uitgevoerd op het gebied van educatie (lespakketten voor basisscholen en voortgezet onderwijs), participatie & initiatieven met de stad (Schoonste winkelgebied verkiezing, World Clean Up Day, Keischoon aanpak met winkeliers en MBO studenten, gedragsveranderingsaanpak in parken en recreatielocaties aan De Eem), monitoring en slimmere voorzieningen (vulgraadsensoren afvalbakken) en initiatieven in eigen huis en wijk (pilot verminderen bijplaatsingen naast ondergrondse containers, faciliteren inwoners met opruimmaterialen). Een aantal activiteiten en projecten konden i.v.m. het corona virus niet door gaan (pilot herbruikbare bekers op evenementen), een aantal projecten zijn juist door corona virus opgepakt (o.a. i.v.m. zwerfafval door extra recreëren in natuurgebieden rond de stad).

CO2 neutrale stad

Voor de belangrijke gebeurtenissen verwijzen we u naar de tabel over zichtbare resultaten waarin we uitgebreid vertellen over wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

76.159

12,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49